ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์มองโกเลีย
 

ทัวร์มองโกเลีย-อูลันบาตาร์-จัตุรัสซุคบาตาร์-วัดกานดาน-รถไฟทรานส์ไซบีเรีย-อูลันอูเด-เอียร์คุตสค์-ลิสต์เวียนก้า-นั่งเรือ HOVERCRAFT-อุทยานเทอร์เรลจ์-แหลมบูรคาน-แหลมโคบอย 8 วัน 6 คืน /M

 

ชมทิวทัศน์ที่อ่าว Peschanaya(Sandy Bay) - นั่งรถ UAZ เกาะโอล์คฮอนตอนเหนือ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน 130 ควอร์เตอร์ - ชมอนุเสาวรีย์เจงกีสข่านบนหลังม้า

#ทัวร์มองโกเลีย

#ทัวร์จีน2018

#ทัวร์จีนมองโกเลีย2562

 

ทัวร์มองโกเลีย-อูลันบาตาร์-จัตุรัสซุคบาตาร์-วัดกานดาน-รถไฟทรานส์ไซบีเรีย-อูลันอูเด-

เอียร์คุตสค์-ลิสต์เวียนก้า-นั่งเรือ HOVERCRAFT-อุทยานเทอร์เรลจ์-แหลมบูรคาน-

แหลมโคบอย  8 วัน 6 คืน /M

 

กำหนดการเดินทาง
 
วันที่ 16-23 ก.พ. 2562 ราคา 88,900 บาท 
 
 
- ชมทิวทัศน์ที่อ่าว Peschanaya(Sandy Bay) 
- นั่งรถ UAZ เกาะโอล์คฮอนตอนเหนือ
- ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน 130 ควอร์เตอร์  
- ชมอนุเสาวรีย์เจงกีสข่านบนหลังม้า  
 
 
วันแรก (เสาร์ 16 ก.พ. 62)  | สุวรรณภูมิ-อูลันบาตาร์ (มองโกเลีย) 
19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 สายการบิน MONGOLIA AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
22.55 น. โดยสายการบิน MONGOLIA AIRLINE เที่ยวบินที่ OM702 นำท่านอูลันบาตาร์ นครหลวงของประเทศมองโกเลีย มองโกเลียเป็นประเทศในทวีปเอเชีย ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากคาซัคสถาน มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับรัสเซียและทางทิศใต้ติดกับจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง มีประชากรทั้งประเทศเพียงประมาณ 3 ล้านคน เป็นชาวมองโกล 90 % ชาวคาซัค 4 % ชาวรัสเซีย 2 % ชาวจีน 2 % อื่น ๆ 2 % ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 10 นาที / บริการอาหารเละเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
 
วันที่สอง (อาทิตย์ 17 ก.พ. 62) | อูลันบาตาร์ (มองโกเลีย)-จัตุรัสซุคบาตาร์-วัดกานดาน-รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินเจงกีสข่าน เมืองอูลันบาตาร์ เมืองหลวงยุคใหม่ของประเทศมองโกเลีย ที่ถูกสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการเมืองการปกครองและด้านพุทธศาสนา เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,310 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำสายสำคัญสายหลักคือแม่น้ำทูลไหลผ่าน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอูลันบาตาร์ รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
นำชมตัวเมืองอูลันบาตาร์ เมืองหลวงยุคใหม่ของประเทศมองโกเลีย ที่ถูกสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง และ ด้านพุทธศาสนา เมืองนี้ตั้งอยู่ในระดับ ความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำสายสำคัญสายหลัก คือ แม่น้ำตูลกอล (Tuul Gol) (หรือ โตลา Tola) มีพื้นที่ 4,704 ตร.กม. อูลันบาตาร์ ได้รับการบันทึกว่า เป็นเมืองหลวงที่หนาวเย็นที่สุดในโลก
อูลันบาตาร์ มีประชากร 1.38 ล้านคน (พ.ศ. 2558) I นับถือศาสนา พุทธ (นิกายลามะ) I ปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย (Parliamentary Republic) I แบ่งเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น  21 จังหวัด I วันชาติตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม I มีหน่วยเงินตราเป็นสกุล: ตูริก (1,000 ตูริก เท่ากับ 25 บาท) 
สินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ น้ำมัน โลหะ เครื่องจักรกล วัสดุก่อสร้าง I สินค้าส่งออกสำคัญ ทองแดง ขนสัตว์ เครื่องหนัง เนื้อสัตว์             
อูลันบาตาร์  มีชื่อเรียกต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ 
- พ.ศ. 2182–2249 มีชื่อว่า อูร์กา Urga เป็นภาษารัสเซีย มีความหมายว่า “กระโจมราชวัง” 
- พ.ศ. 2249–2454 มีชื่อว่า คูเร Khuree เป็นภาษามองโกเลีย มีความหมายว่า “ค่าย” และ ภายหลังเรียกว่า อิค คูเร Ikh Khuree เป็นภาษามองโกเลีย มีความหมายว่า “ค่ายใหญ่” 
- พ.ศ. 2454 เมื่อได้รับเอกราชใน มีรัฐบาลและราชวังของบอกด์ข่าน ชื่อเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป็น นีสเล็ล คูเร Niislel Khuree ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองหลวง” 
- พ.ศ. 2467 สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย ได้เปลี่ยนชื่อ นีสเล็ล คูเร เป็น Ulaanbaatar (วีรบุรุษแดง) เป็นเกียรติแก่วีรบุรุษของมองโกเลีย (Damdin Sühbaatar) ผู้ปลดปล่อยมองโกเลีย จากการยึดครองของจีน รูปปั้นของ แดมดินชุคบาตาร์ ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองอูลันบาตาร์ 
นำชมจตุรัสซุคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์สถานของรูปปั้นซุคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 
นำชมอนุสาวรีย์เจงกีสข่าน (Chinggis Khaan Monument) นักรบที่ยิ่งใหญ่และผู้นำของชาวมองโกเลีย เมื่อปี พ.ศ. 1754 ด้วยการรบพุ่งหลายครั้ง เจงกีสข่าน สามารถยึดครองจีนตอนเหนือ จักรวรรดิคารา-จิไต (Kara-Chitai Empire) จักรวรรดิคาเรสม์ และดินแดนอื่น ๆ อีกหลายแห่ง นับถึงเวลาเมื่อเจงกีส ข่าน สิ้นชีพ จักรวรรดิมองโกลได้แผ่ขยายตั้งแต่ทะเลดำไปจรดมหาสมุทรแปซิฟิก 
นำชมอารามกานดาน Gandantegchilen Monastery (สถานที่ที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ) เป็นอารามที่ใหญ่และมีความสำคัญมากของเมืองอูลันบาตาร์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ในประเทศมองโกเลีย อารามดั้งเดิมถูกสร้างโดยคำสั่ง ดาไลลามะองค์ที่ 5 Jebtsundamba Khutuktu ในปี พ.ศ. 2352 ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงเสาไม้ต้นเดียว ส่วนอารามที่คงอยู่ในปัจจุบัน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2381 พร้อมกับที่อยู่อาศัยส่วนตัวของ Jebtsundamba Khutuktu ดาไลลามะองค์ที่ 13 หลังจากนั้นมีการสร้างอาคารขึ้นอีกหลายหลัง เช่น อาคารห้องสมุด วิหารราชกุมารี วิหารซู วิหารอวโลกิเตศวร ที่ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมแบบทิเบต สูง 20 เมตร และในปี ค.ศ. 1925 ได้มีการก่อสร้างวิหารที่เก็บพระศพ ขององค์ดาไลลามะ ที่ 8 ฯลฯ  ** จะสังเกตได้ว่าคนมองโกลจะเดินถอยหลังออกจากวัด นั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีวันหันหลังให้พุทธศาสนา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางไปสู่สถานีรถไฟ พร้อมเช็คอินขึ้นขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย
15.22 น. โดยรถไฟขบวนพิเศษ Trans-Siberia ขบวนที่ 365 เดินทางสู่เมืองเอียร์คุตสค์  (รัสเซีย)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนรถไฟ 
คืนนี้ขบวนรถไฟจะเดินทางข้ามพรมแดนประเทศมองโกเลีย ที่สถานี Sukhe-Bator (Mongolian Border) และข้ามชายแดนเข้าสู่ประเทศรัสเซีย ที่สถานี Naushki (Russian Border) ผู้โดยสารขบวนรถไฟขบวนนี้ไม่ต้องลงจากรถไฟ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขึ้นมาเช็คพาสปอร์ตและเอกสารที่ห้องพัก นอนหลับพักผ่อนให้สบายบนขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี้ (ระยะทาง 579 กม. + 448 กม.)
ที่พัก พักค้างคืนบนรถไฟ ห้องละ 4 ท่าน (เตียง 2 ด้าน ซ้าย-ขวา / บน-ล่าง)
- ห้องพักบนรถไฟ 1 ห้องจะมี 4 เตียง (เตียง 2 ด้าน ซ้าย-ขวา / บน-ล่าง) ห้องโดยสารแต่ละห้องมีประตูที่ปิดได้จากด้านในอย่างปลอดภัย รถไฟแต่ละตู้โบกี้ จะมีห้องสุขา 2 ห้อง ด้านหน้าและด้านท้ายโบกี้ พร้อมอ่างล้างหน้าล้างมือ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องพัก จะมีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่จัดไว้ท้ายรถในแต่ละตู้โบกี้ 
- มีแท้งค์น้ำร้อนบริการบนรถไฟในแต่ละโบกี้ น้ำสะอาดมีสุขอนามัย สามารถนำไปดื่ม และชงเครื่องดื่มต่าง ๆ เช่น ชา กาแฟ หรือ นำไปต้มบะหมี่ทานได้อย่างปลอดภัย
 
  
วันที่สาม (จันทร์ 18 ก.พ. 62) | รถไฟทรานส์ไซบีเรีย-อูลันอูเด-เอียร์คุตสค์-ลิสต์เวียนก้า 
05.53 น. ขบวนรถไฟเดินทางถึง เมืองอูลันอูเด เมืองหลวงของประเทศบูเรียตียา “Buryat Autonomous Republic” of the Russian Federation เมือง Buryat เป็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งในประเทศรัสเซีย ติดกับประเทศ มองโกเลีย มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างประเทศมองโกเลีย ไซบีเรีย และ รัสเซีย เมืองอูลันอูเด เป็นจุดศูนย์กลางระหว่างตะวันตกและตะวันออก เป็นเมืองใหญ่ที่ยังคงเห็นบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้สไตล์โซบีเรียน 
เช้า บริการอาหารเช้าบนรถไฟ  (เดินทางต่อ-ไม่ลงจากรถไฟ)
ชมวิวช่วงกลางวัน ชมทิวทัศน์ช่วงฤดูหนาว ที่ขาวโพลนไปทั่ว 2 ข้างทาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวไซบีเรีย กลุ่มคนเร่ร่อนในพื้นที่แถบรัสเซียตะวันออกและตอนใต้ มีประวัติยางนานมากว่า 40,000 ปี และถือเป็นกลุ่มคนมองโกลอยด์ (คนเอเชียผิวเหลือง) บ้างสืบเชื้อสายมาจากมองโกล มีชีวิตเร่ร่อนด้วยการล่าสัตว์มานาน มีผู้นำทางความเชื่อลัทธิ “ชาร์มาน”  บูชาพระอาทิตย์ ที่มอบความอบอุ่นให้ชีวิตกับพวกเขา  คำว่า “ไซบีเรีย” ภาษามองโกเลียหมายถึง “ดินแดนที่หลับไหล” ในช่วงเวลาหนึ่ง ไซบีเรียเป็นดินแดนที่ใช้ในการเนรเทศ และเป็น “สถานที่สุดท้าย” สำหรับนักโทษและนักการเมืองที่ถูกเนรเทศตลอดช่วงเวลาของศตวรรษที่ 20
เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนรถไฟ
14.37 น. รถไฟเดินทางถึงเมืองเอียร์คุตสค์ อดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่ของไซบีเรียตะวันออก ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเอียร์คุตสค์โอบลาสต์ ประเทศรัสเซีย เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตไซบีเรีย เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม มีอุตสาหกรรมการแต่งแร่ไมกา การแปรรูปไม้ผลิตรถยนต์ มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ มีประชากรประมาณ 601,993 คน (พ.ศ. 2555) ในตัวเมืองมีสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 มากมาย เป็นจุดผ่านสำคัญของเส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรีย ในช่วงปี ค.ศ. 1900 เมืองนี้ได้รับฉายาว่า ‘ปารีสแห่งไซบีเรีย’ เนื่องจากมีถนนกว้างใหญ่ และ มีสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกคล้ายคลึงกับปารีส  
15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า LISTVYANKA (70 กม. / ประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็ก ๆ ริมทะเลสาบไบคาล ระหว่างทางชมวิวแม่น้ำอังการา (ANGARA RIVER) แม่น้ำสายยาว โดยมีความยาวถึง 1,779 กิโลเมตร และมีความสำคัญมากในเขตไซบีเรีย เป็นแม่น้ำเพียงสายเดียวที่ไหลออกจากทะเลสาบ รับฟังเรื่องราวตำนานความเชื่อของทะเลสาบไบคาล ที่ได้สมญานามว่าเป็น “ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” หรือ “ไข่มุกแห่งไซบีเรีย” ด้วยความสวยงามของวิวทิวทัศน์ที่แสนรื่นรมย์ องค์การยูเนสโกจึงขึ้นทะเบียนให้ทะเลสาบไบคาลเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1996
เดินชมหมู่บ้าน ผ่านโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส โบสถ์สไตล์ออทอด๊อค ที่สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหลัง 
นำท่านสู่ ตลาดพื้นเมือง FISH & SOUVENIRS MARKET  ชมบรรยากาศตลาดปลาโอมูล มีทั้งแบบสด แบบรมควัน และแบบแห้ง เมล็ดสนที่ได้จากต้นสนในป่า น้ำผึ้ง ให้เวลาท่านสำรวจสินค้าท้องถิ่น หรือ เลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก หมวก ถุงมือ  อุปกรณ์กันหนาวสไตล์มองโกล ตุ๊กตาแมวน้ำ พวงกุญแจ โปสการ์ดกลับบ้านตามอัธยาศัย 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พักในเมืองลิสต์เวียนก้า Mayak hotel, Ulitsa Gor'kogo, 85а, Listvyanka, 664520 หรือ
ที่พัก Krestovaya Pad Hotel, Gornaya St., 14A, Listvyanka 664520 หรือที่พักระดับ 3 ดาว
 
 
วันที่สี่ (อังคาร 19 ก.พ. 62) | นั่งเรือ HOVERCRAFT สู่เกาะโอล์คฮอน-อ่าว Peschanaya (Sandy)-หมู่บ้านคูเซอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านขึ้นเรือ Hovercraft เรือที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านหลัง โดยเรือแบบนี้จะเหมาะที่จะใช้เป็นยานพาหนะที่วิ่งบนน้ำแข็ง พื้นน้ำ และพื้นดิน เมื่อขึ้นเรือแล้วเรือจะนำท่านวิ่งไปบนพื้นน้ำแข็งที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา เพื่อมุ่งหน้าสู่อ่าว Peschanaya (90 กม. / 2-3 ขั่วโมง 
ระหว่างทางท่านจะได้ชมน้ำแข็งสีครามหรือ Blue Ice ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา ชมน้ำแข็งโซดาหรือ Bubble Ice โดยเป็นน้ำแข็งที่จับตัวแข็งในขณะที่มีฟองผุดขึ้นมาจากใต้น้ำ แวะชมทิวทัศน์ที่อ่าว Peschanaya (Sandy Bay) หนึ่งในสถานที่ที่สวยงาม เป็นที่รู้จักมากที่สุดในทะเลสาบไบคาล ทิวทัศน์แปลกไม่เหมือนใคร บนเทือกเขามีกลุ่มก้อนหินพร้อมกับหาดทรายที่สะอาด รูปทรงเป็นรูปครึ่งวงกลมงดงาม (หาดยาว 750 เมตร / กว้าง 15-20 เมตร) วิธีเดียวที่จะเข้าถึง สถานที่แห่งนี้คือการล่องไปตามน้ำจาก Listvyanka บนชายหาดเฉพาะที่นี่ ท่านสามารถมองเห็นต้นสน "Stilts" (ต้นไม้เดิน) 1 ใน 10 ต้นไม้รูปทรงประหลาดในโลก ที่มีรากเปลือยลอยอยู่บนดินทราย แต่ระบบรากที่ซับซ้อนช่วยให้ต้นไม้ยืนอยู่บนพื้นผิวดินได้ นับเป็นสิ่งแปลกที่เป็นเป็นสัญลักษณ์ของอ่าว Peschanaya
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางต่อโดย เรือ Hovercraft สู่เกาะโอล์คฮอน OLKHON ISLAND เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบูร์ยัต (BURYAT) ที่นับถือศาสนาพุทธ และมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย ชนเผ่าแรกที่ตั้งรกรากอยู่บนเกาะนี้คือ เผ่าคูรีแคน (Kurykan) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเผ่าบูร์ยัต (Buryat) ชาวพื้นเมืองของที่นี่ขึ้นชื่อว่าได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้เป็นอย่างดี อาชีพหลักคือทำประมงและเลี้ยงสัตว์  (ระยะทาง 165 กม. / เรือวิ่ง 5 ชั่วโมง)
เดินทางถึงหมู่บ้านคูเซอร์  KHUZHIR VILLAGE บนเกาะโอล์คฮอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ จุดที่กว้างที่สุดของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตร 
เรือเทียบท่า นำท่านขึ้นบก เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ห้องอาหารในโรงแรม  
พักที่ BAIKAL VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 
Lake Baikal, Olkhon Island +7 (800) 250-76-84+7 (983) 698-94-60 www.baikalview.com
 
 
วันที่ห้า (พุธ 20 ก.พ. 62)  |  UAZ เกาะโอล์คฮอนตอนเหนือ-แหลมบูรคาน–แหลมโคบอย  
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านนั่งรถ UAZ รถตู้ขับเคลื่อน 4 ล้อ สายพันธุ์รัสเซีย ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะโดยเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่บนเกาะมีลักษณะของ ที่ราบ แผ่นน้ำแข็ง ภูเขา และเนินดินผสมกัน และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้ 
นำชมหินจระเข้ Crocodile Rock และหินสิงโต Lion Rock ที่อยู่ทางด้านเหนือของเกาะ ชมแหลมบูรคาน (Burkhan Cape) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ที่เป็นที่ตั้งของโขดหินชามาน (Shaman Rock) หินผาที่ตั้งตระหง่านยื่นออกไปกลางทะเลน้ำแข็ง โขดหินชามานแห่งนี้ ในอดีตเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีตามความเชื่อของคนท้องถิ่น (ลัทธิซามาน) ก่อนที่ศาสนาพุทธจากทิเบตจะเข้ามาเผยแพร่ยังบริเวณนี้ ชมแหลมโคบอย (Koboi Cape) ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล โอบล้อมด้วยหิมะขาวโพลน ซึ่งทางตอนเหนือของเกาะ น้ำในทะเลสาบจะลึกกว่า และมีสีเข้มกว่าตอนใต้ ชมหินสามหนุ่มสามมุม Three Brother Rock ผืนน้ำสีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ Uzyty Bay เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพื้นที่ ที่มีภูมิประเทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิวน้ำในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้ำแข็งที่มีความหนาตั้งแต่ 80–250 เซนติเมตร ซึ่งรถ UAZ ที่พาเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน้ำแข็งได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก (แซนด์วิช ซุปปลาร้อน ๆ ขนมปัง ชาร้อน) 
บ่าย นำท่านนั่งรถ UAZ เพื่อเดินทางกลับลงมาทางด้านใต้ของเกาะ แวะเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจกับถ้ำน้ำแข็ง ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งงอก น้ำแข็งย้อย สีขาวฟ้าสวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวทะเลสาบน้ำแข็งสีฟ้าที่กว้างสุดตา จนควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม
(หมายเหตุ) พื้นน้ำแข็งบนพื้นผิวทะเลสาบอาจมีรอยแยก รถอาจสัญจรผ่านไม่ได้ในบางพื้นที่ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการงดนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่อนุญาตให้รถนำนักท่องเที่ยวเข้าชมจุดท่องเที่ยวบางจุด)
พักที่ BAIKAL VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 
Lake Baikal, Olkhon Island +7 (800) 250-76-84+7 (983) 698-94-60 www.baikalview.com
 
 
วันที่หก (พฤหัส 21 ก.พ. 62)  | เกาะโอลคอน Hovercraft–เอียร์คุตสค์-ย่านถนนคนเดิน 130 ควอร์เตอร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางกลับสู่ฝั่งโดยเรือ Hovercraft แวะเที่ยวเกาะ Ogoy มีรูปร่างยาว 2.9 กม. และกว้าง 0.6 กม. เกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ระหว่าช่องแคบของทะเลสาบไบคาล ด้านหนึ่งเป็นแหลม Shara-Shulun และอีกด้านหนึ่งเป็นอ่าว Kurminskiy เกาะนี้ไม่มีใครอยู่ แต่เป็นที่ตั้งของเจดีย์พุทธ 
ขึ้นฝั่ง แล้วเดินทางกลับเอียร์คุตสค์ โดยรถบัส 
นำท่านแวะโกลเดนฮอร์ด เอ็ดโนพาร์ค Golden Horde Ethnopark เป็นศูนย์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนพื้นเมือง ตั้งอยู่ในหุบเขาอันงดงามระหว่างทางไปยังทะเลสาบไบคาล ชมกระโจม Yurts ของชาติพันธุ์เผ่าบูร์ยัต Buryat เจาะลึกวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ชมศิลปะหัตถกรรมของช่างฝีมือท้องถิ่น เลือกซื้อของขวัญของที่ระลึก ร่วมชมการแสดงพิธีกรรม การเต้นรำ และเล่นเกมสนุก ๆ 
12.00 น. รับประทานอาหารแบบท้องถิ่น ในกระโจม (เต็นท์ nomads) ศูนย์วัฒนธรรม แล้วเดินทางกลับเอียร์คุตสค์ 
กลับถึงเมืองอิร์คูตสค์ ผ่านชมจุดท่องเที่ยวในตัวเมืองอีร์คุตส (ตามที่เวลาอำนวย) เช่น โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก, ถนนคนเดิน คาร์ลมาร์กซ์ Calsmarks Street ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม ที่นำไปสู่การปฏิวัติในรัสเซีย, ผ่านชมอนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม, รูปปั้นจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3, ผ่านชมโบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ สวยงามและโดดเด่นที่สุดของเมืองอีร์คุตส เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปีจึงแล้วเสร็จ  
จากนั้นนำท่านสู่ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) สยามสแควร์แห่งเมืองเอียร์คุตสค์  ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านค้าสร้างด้วยไม้ในแบบย้อนยุค มีเอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปคู่กับตึกอาคารสวยงามในแบบฉบับเฉพาะตัว ชิมกาแฟและขนมท้องถิ่น เลือกซื้อของฝาก หรือหาไออุ่นโดยการช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (อาหารจีน) ที่ภัตตาคาร
ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
www.marriott.com/hotels/travel/iktcy-courtyard-irkutsk-city-center
Chkalov Street 15, 664025 Russian Federation   +7 395 248-10-00
  
 
วันที่เจ็ด (ศุกร์ 22 ก.พ. 62)  | เอียร์คุตสค์ (รัสเซีย)-อูลันบาตาร์ (มองโกเลีย)-อุทยานเทอร์เรลจ์-อนุเสาวรีย์เจงกีสข่าน
06.00 น. บริการอาหารเช้าแบบกล่อง แล้วเดินทางไปสนามบิน
08.20 น. โดยสายการบินเอโรว์มองโกเลี่ยน เที่ยวบินที่ MNG 102 นำท่านเดินทางกลับกรุงอูลันบาตาร์ 
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินเจงกีสข่าน (มองโกเลีย) 
เดินทางสู่อุทยานเทอเรลจ์ Gorkhi-Terelj ทางตอนใต้ของอุทยานได้รับการพัฒนา เป็นแค้มป์นักท่องเที่ยว มีกระโจมที่พัก มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อยู่ห่างจากตัวเมืองอูลันบาตาร์ไปประมาณ 66 กม.
เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ที่แค้มป์นักท่องเที่ยว
นำท่านชมหินเต่า กองหินธรรมชาติรูปเหมือนเต่าใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งนี้ นำชมวัดแห่งการปฏิบัติสมาธิ (Aryapara Meditation Monastery) แวะเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ของมองโกเลีย ที่อาศัยอยู่สิ่งที่เรียกว่า เกอร์  “Ger” ภายในจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นเตียง โต๊ะ ตู้ และ เตาผิงไฟ ส่วนใหญ่ชาวพื้นเมืองจะพักรวมกันกับครอบครัว และแต่ละครอบครัวจะเลี้ยงวัว เเพะ แกะไว้เพื่อบริโภคนม หรือเนื้อ ผู้ชายก็จะทำหน้าที่เลี้ยงสัตว์ ผู้หญิงก็จะมีหน้าที่รีดนม ในหนึ่งวันจะรีดนมประมาณ 3-4 ครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่เช้ามืดไปจนดึก ๆ หลังจากนั้นจะหาบนมมาเก็บไว้ที่เกอร์ สมัยก่อนชาวมองโกลส่วนใหญ่เป็นพวกเร่ร่อน ในปีหนึ่งชาวมองโกลจะย้ายที่อยู่ไปเรื่อย ๆ จึงมีการออกแบบกระโจมให้รื้อถอนได้ง่าย 
นำท่านสู่ลานหิมะกลางแจ้ง ซึ่งเป็นที่นิยมเล่นกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับฤดูหนาว พบกับความสนุกสุดประทับใจที่ท่านรอคอย สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถลากเลื่อน โดยสุนัขสายพันธุ์ท้องถิ่นแสนทรหด นำท่านโลดแล่นไปบนทุ่งหิมะอันกว้างใหญ่ เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ค่าบริการได้รวมค่าบัตรกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน 30 นาทีแล้ว) (กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆไม่ได้รวมในค่าทัวร์) ขากลับอูลับบาตาร์ นำชมอนุเสาวรีย์เจงกีสข่านบนหลังม้า Genghis Khan Equestrian เด่นเป็นสง่าด้วยความฐานและรูปปั้นบนหลังม้าสูง 40 เมตร (130 ฟุต) มีพื้นที่ 520 เอเคอร์ ตั้งอยู่บริเวณบนฝั่งแม่น้ำตูล Tuul ทางทิศตะวันออกของเมืองอูลันบาตาร์ รูปปั้นนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเจงกีสข่าน มูลค่าการก่อสร้าง 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฐานเป็นอาคารคอมเพลกซ์ทรงกลม ใช้จัดแสดงนิทรรศการ ส่วนแรก: แสดงเรื่องราวของยุคข่านเรืองอำนาจ ในในศตวรรษที่ 13 และ 14 มีของโบราณ เครื่องมือ เครื่องทอง และเครื่องประดับ อีกส่วนหนี่งเป็นนิทรรศการ เกี่ยวกับยุคสำริด และวัฒนธรรมโบราณของชนเผ่าซงหนู ที่มีถิ่นฐานอยู่ในมองโกเลีย มีเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เข็มขัด หัวเข็มขัด มีด เป็นต้น 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (จีน) ที่ภัตตาคาร
ที่พัก Chinggis Khaan Hotel หรือ เทียบเท่า 4 ดาว   http://www.chinggis-hotel.com 
Tokyo street 10, Ulaanbaatar 49, Mongolia Tel: +976 700 000 99 
 
 
วันที่แปด (เสาร์ 23 ก.พ. 62)  | อูลันบาตาร์-อนุสรณ์ไซซาน-ร้านแค้ชเมียร์-สุวรรณภูมิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำชมอนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอูลันบาตาร์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมการรบของทหารโซเวียต ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นอนุสรณ์สถานทรงกลมวงแหวน ประดับภาพเขียน เรื่องราวที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพที่เป็นมิตร ระหว่างรัสเซียและมองโกเลีย เช่น การสนับสนุนการปลดแอกจากประเทศจีน และการช่วยรบต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1939 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองอูลันบาตาร์ ได้ทั้งเมือง
นำท่านสู่ CASHMERE SHOP เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าขนสัตว์แค้ชเมียร์ ราคาน่าทึ่งถ้าท่านเปรียบเทียบราคากับการซื้อเสื้อแค้ชเมียร์แท้ ๆ ที่มองโกเลีย และที่ประเทศอังกฤษ 
อิสระที่ตลาดมืด NARANTUUL MARKET ให้ท่าน ชิว...ชิว เดินดู และเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย NARANTUUL MARKET แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือด้านนอกกลางแจ้ง จะขายเสื้อผ้า รองเท้า ของเล่น ของที่ระลึกต่าง ๆ ส่วนที่ 2 เป็นอาคารปิดจำหน่าย พืช ผัก ผลไม้ ต่าง ๆ ที่นำเข้ามาจากรัสเซียและจีนเป็นส่วนใหญ่ รวมถึง ขนม ขนมปัง เค้ก ลูกอม ของขบเคี้ยวทานเล่น
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน
16.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OM 701
พักผ่อนบนเครื่อง (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่ม)
21.40 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ 


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line