ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์จีนปีใหม่ 2562
 

ทัวร์ซีอาน-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน-เมืองหลิงถง 4 วัน 3 คืน /06

 

ชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตา - เมนูพิเศษ...เมนูเป็ดย่าง,เมนูเกี๊ยวซีอาน - ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง สัญลักษณ์ของเมืองซีอาน - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ซีอาน
 
#ทัวร์จีนปีใหม่2562

 
ทัวร์ซีอาน-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองซีอาน-
 
เจดีย์ห่านป่าเล็ก-เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน-เมืองหลิงถง
 
4 วัน 3 คืน /06
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
วันที่ 29 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 ราคา 27,899.-
 
 
- ชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตา 
- เมนูพิเศษ...เมนูเป็ดย่าง,เมนูเกี๊ยวซีอาน
- ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง สัญลักษณ์ของเมืองซีอาน
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เจิ้งโจว
12.40 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
15.40 น. เหิรฟ้าสู่ นครเจิ้งโจว ประเทศจีน เที่ยวบินที่ WE680 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติซินเจิ้ง นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักที่  BING HE HOT SPRINGS HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
 
วันที่สอง เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองหลิงถง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้ากวนอู เป็นที่ฝั่งศรีษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊กและเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน บริเวณรอบๆ ปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2543 ใช้เวลาในการสร้างยาวนานกว่า 400 ปี จัดว่าเป็น 1 ใน 3 ผาหินปฏิมากรรมโบราณที่ลือชื่อ มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร องค์ใหญ่สุด คือพระพุทธรูปโรจนะ มีความสูงถึง 17.14 เมตร ส่วนองค์เล็กที่สุดสูงเพียง 2 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลิงถง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
พักที่   QIN HUANG WEN QUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
 
วันที่สาม เมืองหลิงถง-ซีอานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านกระเบื้องสามสี-กำแพงเมืองซีอาน-ร้านหยก-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง-โชว์ราชวงศ์ถัง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1987 เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของโลกที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญของชาวนาคนหนึ่งที่ขุดหลุมเพื่อหาแหล่งน้ำใต้ดินในเมืองซีอาน ในปี ค.ศ.1974 สำหรับหลุมขุดค้นที่พบเจอกองทหารดินเผานี้ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 หลุม โดย หลุมที่ 1 เป็นหลุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ภายในหลุมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีหุ่นทหารกว่า 6,000 หุ่นดินเผาทุกตัวมีโครงหน้า สีหน้าและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเดียว ส่วน หลุมที่ 2 มีลักษณะเป็นรูปตัว L อยู่ห่างจากหลุมที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 เมตร มีหุ่นทหารดินเผาอยู่ ประมาณ 1,000 ตัว ม้าศึก 500 ตัวและรถม้าที่ทำจากไม้ 89 คัน และ หลุมที่ 3 เป็นรูปตัว U เป็นหลุมที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญที่สุดยิ่งกว่า หลุมที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็นกองบัญชาการสูงสุด  จากนั้นนำท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นบ้าน ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงศ์ถัง
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง
บ่าย นำท่านชม กำแพงเมืองซีอาน สร้างเมื่อสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร นอกกำแพงมีคูเมืองล้อมรอบกำแพงเพื่อป้องกันข้าศึกอีกชั้น ด้านนอกจัดเป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านผีชิว ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค นำท่าน ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซีอาน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !!  เกี๊ยวซีอาน
นำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ
พักที่  SKYTEL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
 
วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านผ้าไหม-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-ซีอาน-เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ จากนั้นนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยผ้าไหม
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
บ่าย นำท่านชม เจดีย์ห่านป่าเล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดีย์สูง 13 ชั้น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ นครเจิ้งโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6  ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9) 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.35 น.     กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE681 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
01.45+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line