ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ชิงต่าว
 

ทัวร์ชิงต่าว-สะพานจ้าน-เสี่ยวชิงต่าว-เขาปลาเล็ก-บ้านข้าหลวงเก่า-สวนจงซาน-บี้ฉ่ายหยวน-เขาเซียนเหลาซาน-พิพิธภัณฑ์ชิงต่าว-จัตุรัส 54-ศูนย์แข่งเรือใบ 4 วัน 3 คืน /02

 

ชมโรงงานเบียร์ชิงต่าว เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี - ชมพิพิธภัณฑ์ไวน์ของชิงต่าว พิพิธภัณฑ์ไวน์ใหญ่ที่สุดของจีน - พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนชิงต่าว
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ชิงต่าว

 

ทัวร์ชิงต่าว-สะพานจ้าน-เสี่ยวชิงต่าว-เขาปลาเล็ก-บ้านข้าหลวงเก่า-สวนจงซาน-

บี้ฉ่ายหยวน-เขาเซียนเหลาซาน-พิพิธภัณฑ์ชิงต่าว-จัตุรัส 54-ศูนย์แข่งเรือใบ

4 วัน 3 คืน /02

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. 61 ราคา 19,999.-
 
วันที่ 12-15 , 21-24 , 26-29 พ.ย. 61 ราคา 19,500.-
 
วันที่ 3-6 , 5-8 , 24-27 ธ.ค. 61 ราคา 19,999.-
 
วันที่ 12-15 ธ.ค. 61 ราคา 19,500.-
 
 
- ชมโรงงานเบียร์ชิงต่าว  เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี 
- ชมพิพิธภัณฑ์ไวน์ของชิงต่าว  พิพิธภัณฑ์ไวน์ใหญ่ที่สุดของจีน
- พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 5 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง
 
 
วันแรก ดอนเมือง-ชิงเต่า    
12.30 น. เช็คอินพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก TERMINAL 1 ชั้น 2 บริเวณแถว เคาร์เตอร์ 7 ทางเข้าประตู 6 สายการบินนกสกู๊ด โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
14.50 น. เดินทางสู่เมืองชิงเต่า โดยเที่ยวบินที่ XW 086 (บริการอาหารชุดบนเครื่อง COMBO SET)
21.00 น. เดินทางถึงเมืองชิงเต่า ที่มีสมญาไข่มุกแห่งทะเลเหลือง ชิงเต่า ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของมณฑลซานตง (Shandong Sheng) เป็นเมืองที่ใหญ่รองลงมาจากซีหนาน มีความสำคัญคือ เป็น เมืองท่ายุทธศาสตร์ มีรายได้เศรษฐกิจของประชากร เป็นอันดับ 1 ของมณฑล ผ่านพิธีการตรวจคน พักที่ GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว  
27 Zhengyangzhong Road, Chengyang District Qingdao Tel: (86) 532-5865 8855
 
 
วันที่สอง ชิงเต่า-สะพานจ้าน-เสี่ยวชิงเต่า-เขาปลาเล็ก-บ้านข้าหลวงเก่า-สวนจงซาน-บี้ฉ่าย หยวน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมอ
 ชมสะพานจ้านเฉียว ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล ในสมัยโบราณเคยใช้เป็นที่ขนส่งสินค้าทางทะเล ส่วน ปลายนั้นเป็นที่ตั้งของศาลา ฮุ่ยหลัน ที่ออกแบบเป็นรูปเก๋งจีนทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวและ สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองชิงเต่า
 นำชมเสี่ยวชิงเต่า อยู่ห่างจากจุดชมวิวสะพานจั้นเฉียวไปทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร บ้างก็เรียกว่า เกาะฉินเต่า 琴岛 เนื่องจากเป็นเกาะที่ยื่นไปในทะเล จากการกัดเซาะแผ่นดิน ของคลื่นและน้ำทะเล จึงกลายเป็นเกาะที่มีรูปร่างคล้ายกับพิณ (เครื่องดนตรีโบราณของจีน) เสี่ยวชิง เต่าเป็นสถานที่ตากอากาศที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี อากาศเย็นสบาย ยังมีประภาคารสีขาวตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเกาะ ในอดีตถูกใช้เป็นเครื่องหมายการเดินเรือ สร้างขึ้น โดยเยอรมนีเมื่อปี ค.ศ. 1900 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวชิงเต่าตกเป็นอาณานิคม แต่หลังจากได้รับ อิสรภาพในปี 1915 ก็ได้มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ มีการตกแต่งยอดของประภาคารด้วยแก้วปริซึม เพื่อ สะท้อนแสงและนำทางให้กับผู้เดินเรือ 
 นำชมสวนบนเนิน “เขาปลาเล็ก” ที่มีบ้านตุ๊กตาจำลองในยุคเยอรมันเข้าครอง บนยอดขามีศาลแปดเหลี่ยม สามารถชมวิวเมืองชิงเต่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  นำชมบ้านพักของอดีตข้าหลวงเก่า คังโหย่วเหว่ย Kang Youwei (康有为; March 19, 1858–March 31, 1927), ได้ซื้อบ้านนี้เมื่อปี ค.ศ. 1942 และพักอาศัยอยู่จนวาระสุดท้ายของชีวิต ในปี ค.ศ. 1927  ปัจจุบันได้รับการดูแลรักษาโดยรัฐบาลเมืองชิงเต่า Kang Youwei was a Chinese scholar, noted calligrapher and prominent political thinker and reformer of the late Qing Dynasty. He led movements to establish a constitutional monarchy and was an ardent Chinese nationalist. His ideas inspired a reformation movement that was supported by the Guangxu Emperor but loathed by Empress Dowager Cixi. Although he continued to advocate for constitutional monarchy after the foundation of the Republic of China, Kang's political ideology was never put into practical application.
 จากนั้นนำท่านชมสวนธารณะจงซาน เป็นสวนขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองชิงเต่า 
18.00 น. รับปรทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร                     
 พาท่านไปเดินย่อยอาหารที่ "พี่ฉายย่วน" ถนนอาหารที่มีชื่อเสียงของชิงเต่า ลัดเลาะเข้าไปตามตรอกซอกซอย จะมีแผงขายของชำร่วยและของที่ระลึกมากมาย ที่ดังที่สุดคือแผงอาหารที่ปรุงสดสด มีทั้งกุ้ง ปลา หอย ปู ไก่ เนื้อ หมู ผักต่างๆ แนะนำให้ลองหมึก ย่างปรุงรส...เด็ดจริงๆ
พักที่ GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว
 
 
วันที่สาม ชิงเต่า-เขาเซียนเหลาซาน-พิพิธภัณฑ์ชิงเต่า-จัตุรัส 54-ศูนย์แข่งเรือใบ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำชมเขตทัศนียภาพภูเขาเหลาซาน ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของแหลมซานตง ตะวันออกของเมืองชิงเต่า ในอำเภอเหลาซาน ริมชายหาดทะเลหวงไห่ ยอดเขาหลักสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,133 เมตร เนื้อที่ 300 ตารางกิโลเมตร เป็นภูเขาที่ก่อตัวในยุค Arenean Group (Zr1) องค์ประกอบเป็นหินแกรนิตดำ ลักษณะแข็งทนทาน มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะที่เป็นดอยเซียน "ภูเขาเทวดากลางทะเล" และ "ภูเขาเซียนของศาสนาเต๋า" อารามของศาสนาเต๋าหลายแห่งอยู่กลางป่าสนอันเก่าแก่ มีประวัติอันยาวนานเกือบ 2,000 ปี เคยเป็นสถานที่เผยแพร่ศาสนาเต๋าที่สำคัญข  องจีน เป็นต้นกำเนิดของเทพนิยายปรัมปราในลัทธิเต๋า เขาหินที่นี่มีรูปร่างแปลกสวย เหมือนรูปคนและรูปสัตว์ มีต้นไม้และดอกไม้โบราณ มีน้ำพุที่เย็นฉ่ำ มีแร่ธาตุหลายชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้การผลิตเบียร์ชิงเต่า มีน้ำตก มีเถื่อนถ้ำและอารามนักพรตลัทธิเต๋า ว่ากันว่าที่นี่มียาสมุนไพรอายุวัฒนะ (ยาอมตะ) ที่ฮ่องเต้หลายองค์ส่งคนมาค้นหาเพื่อปรุงยาถวาย นำชมตำหนักเต๋าไท่ชิงกง และวิหารเฉียนเจินไท่ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
 นำชมพิพิธภัณฑ์ชิงเต่า ก่อตั้งขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1965 เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแบบบูรณาการประวัติศาสตร์และศิลปะ ประกอบด้วย 16 ห้องนิทรรศการ มีพื้นที่จัดแสดงกว่า 7,000 ตารางเมตร เก็บรวบรวมมรดกทางศิลปะกว่า 160,000 ชิ้น ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษร ภาพวาด เครื่องปั้นดินเผา เครื่องถ้วยลายคราม หยก และเหรียญโบราณ มีหลายชิ้นที่เป็นสมบัติที่หายากในโลก มีนิทรรศการวัฒนธรรมพระธาตุที่แตกต่างกัน ให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลี 
 ชมสถานที่ต่างๆในตัวเมือง เช่น หาดชิงเต่า และ “จัตุรัสอู่ซื่อ” (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์เมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นในวันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919  
 ชมศูนย์การแข่งขันกีฬาเรือใบ ที่หาดชิงเต่าที่เคยใช้เป็นสนามแข่งเรือใบโอลิมปิค   แวะร้านไข่มุก สินค้า OTOP ของจีน 
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 อิสระที่ย่านถนนไท่ตง No.1 shopping destination ของเมืองชิงเต่า ถนนกว้างที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมาย นครเซี่ยงไฮ้.....มีหนานจิงลู่ นครปักกิ่ง.....มีหวังฝูจิ่ง เมืองชิงเต่า......ก็มีถนนไท่ตงนะคะ 
พักที่ GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว  
 
 
วันที่สี่ โรงเบียร์ชิงเต่า-เสี่ยวชิงเต่า-พิพิธภัณฑ์ไวน์-ดอนเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เยี่ยมชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุ กว่า 100 ปี เป็นของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค้าอังกฤษ ก่อตั้งบริษัทเบียร์เยอรมันนิสเชส (GERMANISCHES) แห่งเมืองชิงเต่าจำกัด ด้วยเงินทุน 400,000 มาร์ค เมื่อ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1903 ใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดิบจากประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 ได้รับยกย่องให้เป็นเบียร์แห่งชาติยี่ห้อเดียวข องจีน และเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมนี้ ใน ปี ค.ศ.1993 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเบียร์ชิงเต่าจำกัด และเข้าสู่ตลาดทุนเป็นครั้งแรก เมื่อจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เบียร์ชิงเต่า ก็ได้ใช้โอกาสนี้เป็นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์บุช ผู้ผลิตเบียร์บัดไวเซอร์ จากสหรัฐฯ ให้ท่านชมกรรมวิธีการหมัก โรงบ่ม สายพานการผลิต พร้อมชิมเบียร์รสชาติดีที่สุดของจีน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
 นำชมพิพิธภัณฑ์ไวน์ของชิงเต่า ตั้งอยู่ในใต้ดินเก่าใกล้ถนนชิงเต่า เป็นพิพิธภัณฑ์ไวน์ใหญ่ที่สุดของจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,000 ตารางเมตร ที่แสดงกระบวนการปลูกองุ่นและการบ่มไวน์องุ่น ท่านจะได้ลิ้มลองไวน์กว่า 17 ประเทศ พิพิธภัณฑ์ยังมี "ธนาคารไวน์" ที่มีโอกาสที่จะชื่นชอบเก็บวิน เทจของตัวเอง
16.30 น.          รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน 
21.00 น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XW 085 
01.25 น. (เช้ามืดวันรุ่งขึ้น) กลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line