ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ทิเบต
 

ทัวร์ทิเบต-วังแพะเขียว-ลาซา-เฉิงตู-พระพันองค์-วัดเซรา-วัดจาจี-ทะเลสาบหยางโจยงหู-พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง 8 วัน 7 คืน /CT

 

ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก การแสดงที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองจีน - ชมถนนโบราณจินหลี่ , ถนนคนเดินซุนซู่ลี่ - พักสบายระดับ 5 ดาว ทัวร์ VIP - พิเศษเมนูอาหาร...สมุนไพรจีน - ไม่ลงร้านช้อปปิ้งรัฐบาล

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนทิเบต
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ทิเบต

 

ทัวร์เฉิงตู-วังแพะเขียว-ลาซา-ทิเบต-พระพันองค์-วัดเซรา-วัดจาจี-

ทะเลสาบหยางโจยงหู-พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง 8 วัน 7 คืน /CT

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 9 – 16 ก.ย. 61 ราคา 68,888 .-
 
วันที่ 12 – 19 , 20 – 28 ต.ค. 61 ราคา 68,888 .-
 
 
- ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก  การแสดงที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองจีน
- ชมถนนโบราณจินหลี่ , ถนนคนเดินซุนซู่ลี่ 
- พักสบายระดับ 5 ดาว ทัวร์ VIP
- พิเศษเมนูอาหาร...สมุนไพรจีน 
- ไม่ลงร้านช้อปปิ้งรัฐบาล
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – เฉิงตู – วังแพะเขียว 
07.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618 
14.00 น. ถึงท่าอากาศยาน เฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน หลังจากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉิงตู  ถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวัน ตกเฉียงใต้ นำท่านชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซินตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ  สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานเซิน  มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว”  กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี  มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ  ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือนมังกร  หางเหมือนงู  หน้าเหมือนม้า  คอเหมือนลิง  หนวดแพะ  ท้องเหมือนหมา  ก้นเหมือนหมู  ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza West Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือใกล้เคียง     
 
           
วันที่สอง ลาซา (บินไฟล์ภายใน) – ทิเบต
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้า ได้เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อบินไฟล์ ภายในบินไปยังทิเบต
โดยสายการบิน  เที่ยวบินที่ 
เดินทางถึงสนามบินทิเบต
เดินทางถึง ทิเบต 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อให้ท่าน ได้ปรับตัว ให้เข้ากับ สภาพภูมิอากาศ ของที่นี่ 
หรือบางท่านอาจจะออกมาเดินชม เมืองรอบๆที่พัก 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่ที่ Intercontinental Lhasa Hotel ระดับ 5 ดาว หรือใกล้เคียง
 
 
วันที่สาม พระพันองค์ – วัดเซรา – วัดจาจี   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านชม พระพันองค์ หรือ เอ่าหวางซัน เป็นหน้าผาบนภูเขาด้านตะวันตกของลาซา ไม่สูงมากนัก บนหน้าผาแกะสลักพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลายพันองค์ จึงมีชื่อเรียกว่าหน้าผาพระพันรูป เล่ากันว่า มันเป็นผลงานในสมัยพระเจ้าซงจานกานโป ตามการจดบันทึกเรื่อง “เจ้าแม่ขุนนางทิเบต” ของทะไลลามะองค์ที่ 5 เขียนไว้ว่า วันหนึ่งพระเจ้าซงจานกานโปมาถึงภูเขาแดง ซึ่งเป็นภูเขาที่มีเวทมนตร์ คาถาปรากฏให้เห็น พระองค์จึงอาบน้ำชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ตั้งจิตอธิษฐานและก็ได้เห็นเจ้าแม่กวนอิมรวมทั้งนางฟ้าเทวดาปรากฏตัวท่ามกลางประกายแสงของคาถาและเวทมนตร์ พระองค์จึงมีรับสั่งให้ช่างสลักลงบนหินหน้าผาตามที่เห็น และตลอดเวลาก็ยังมีผู้คนแกะสลักเพิ่มเติมอยู่เสมอ จนกระทั่งในปัจจุบันยังคงได้ยินเสียงแกะสลักอยู่ตลอดเวลา
จากนั้นนำท่านชม วัดเซรา ภาษาจีนเรียก เซ่อลาซื่อ ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงลาซา ชื่อ “เซ่อลา”นี้มีที่มาอยู่ 2 ตำนาน กล่าวคือ ตำนานแรกกล่าว “เซ่อลา” ภาษาทิเบตแปลว่าลูกเห็บ เพราะตอนเริ่มสร้างวัดแห่งนี้ มีลูกเห็บตกลงมาห่าใหญ่ อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่า สถานที่สร้างอารามเซ่อลา เคยเป็นทุ่งกุหลาบป่า ดอกกุหลาบป่าภาษาทิเบตเรียก “เซ่อลา” เหมือนกัน จึงได้ชื่อว่า วัดเซ่อลา หรือ เซรา วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. ๑๔๑๙ โดยศิษย์ของท่านซองคาปาชื่อ Jamchen Chojey และได้ถูกทำลายใน ค.ศ. ๑๙๐๖ โดยประเทศจีน และได้ทำบูรณะใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งในภายหลัง เป็นหนึ่งในสามวัดลามะนิกายหมวกเหลืองของกรุงลาซา วัดเซราจัดเป็นวัดที่ใหญ่อันดับสองของทิเบต รองจากวัดเดรปุง มีพระอยู่ประจำมากกว่า 5,000-6,000 รูป และมีวิทยาลัยใหญ่ 3 แห่งตั้งอยู่ในวัด เพื่อเป็นที่สำหรับสอบระดับเกเช่ วัดเซรายังเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าทางพุทธศาสนา เช่นพระคัมภีร์ที่เขียนด้วยหมึกสีทอง พระพุทธรูปที่ทำจากอัญมณีและหล่อจากทองเหลือง ทั้งที่เป็นศิลปะแบบทิเบตและศิลปะแบบอินเดีย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ   
หลังอาหารนำท่านชม วัดจาจี  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Intercontinental Lhasa Hotel   ระดับ 5 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
 
 
วันที่สี่ พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง (หรือวัดต้าเจา) – ถนนแปดเหลี่ยม  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชมเมือง ลาซา เป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,300 ปี เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวทิเบตเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในเขตเอเชียกลาง ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามา กษัตริย์ทิเบตองค์แรกมีพระนามว่า “นยาตรีเชนโป” ในปี ค.ศ. 1720 จีนเริ่มแผ่อำนาจเข้ามาทิเบต และในปลายศตวรรษที่ 19 อังกฤษเริ่มเข้าแทรกแซงทิเบตรวมถึงรัสเซีย จนจีนมีการปฏิวัติวุ่นวายและเมื่อจีนสามารถตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ในปี ค.ศ. 1949 ในปีถัดไปจีนก็บุกทิเบตทันที หลายปีผ่านมาทางการจีนยอมคืนเสรีภาพให้ชาวทิเบตในระดับหนึ่ง ชาวทิเบตยังคงก่อการประท้วงเรื่อยมาแต่ทางการจีนก็ปราบปรามอย่างหนักทุกครั้ง
นำท่านชม วัดโปตาลากง หรือ พระราชวังโปตาลากง เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่  13  มีเนื้อที่  120,000   ตารางเมตร  ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง (มาร์โปรี) เป็นอาคาร  13  ชั้น มีห้อง  1,000 ห้อง  สูง  1,017  เมตร สร้างโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปใน ค.ศ.  7  สร้างขึ้นไว้สำหรับพระมเหสี  2 องค์ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถาน ศึกษาพระธรรม มีพระลามะเป็นผู้ปกครองโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนสีขาว เขตสังฆาวาส ใช้เป็นที่พำนักของสงค์  ส่วนสีแดง เป็นส่วนพุทธาวาส ประกอบด้วยสถูปทองคำและของมีค่าต่าง ๆ  ส่วนสุดท้ายคือ  ส่วนสีเหลือง  จะเป็นตัวเชื่อมกลาง
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำชม วัดต้าเจา หรือ วัดโจคัง วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลาซา สร้างขึ้นใน ค ศ. 7  พร้อมพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซงเซินกัมโป กษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้ามา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหุ้มทองคำประดับด้วยอัญมณีมีค่าที่องค์หญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นมเหสีชาวจีนนำเข้ามา  ชาวทิเบตเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “โจโบ” และในปี ค.ศ. 1961 ได้สงวนไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ ในอดีตวัดนี้เป็นที่อยู่ของดาไลลามะและปันเชนลามะ ด้านหลังวัดโจคังจะมองเห็นวังโปตาลาและเห็นถนนบาร์ฆอร์ ซึ่งเป็นเส้นทางประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 
จากนั้นนำทุกท่านไปช้อปปิ้งของฝากที่ ถนนแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซาลา มีความยาว800 เมตร เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ซึ่งจะมีพ่อค้า แม่ค้าตั้งแผงวางขายสินค้าสารพันมากมายตลอด 2 ข้างทาง และมีพระธุดงค์ที่นั่งสมาธิอยู่ริมทาง ซึ่งจะสวดมนต์ให้พรหากได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เลือกชมสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  
ค่ำ  รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Intercontinental Lhasa Hotel ระดับ 5 ดาว หรือใกล้เคียง 
 
 
วันที่ห้า  ลาซา – ทะเลสาบหยางโจยงหู  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่าน ออกเดินทางเพื่อชม ความงามของ ทะเลสาบหยางโจยงหู (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชม ทะเลสาบหยางจงยงหู (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบ 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสีเทอร์คอยส์ใสเรียบดังกระจก ทุกๆ ปี จะมีคนนับแสน เดินทางมาประกอบพิธีล้างบาป
ได้เวลา นำท่านออกเดินกลับ ลาซา
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Intercontinental Lhasa Hotel   ระดับ 5 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
 
 
วันที่หก        ลาซา – ซีหนิง (นั่งรถไฟ ตู้นอน) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้า อำลาเมืองลาซา เดินทาง สู่สถานีรถไฟ เพื่อนั่งรถไฟ จาก เมือง ลาซา ไป ซีหนิง ซึ่งเรียกว่า รถไฟสายหลังคาของโลก
ให้ท่านอิสระ บนรถไฟ ระหว่าง เดินทางจาก ลาซา ไป ซีหนิง ระหว่างทางที่รถไฟวิ่งผ่าน ท่านจะได้ชม และสัมผัส บรรยากาศที่สวยงาม ซึ่งผ่านทั้ง ทุ่งนา ป่า เขา แม่น้ำ ให้ท่านได้ เก็บภาพความประทับใจ ไม่รู้ลืม เส้นทางรถไฟสายนี้ เป็นรถไฟที่วิ่งผ่านจุดกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญของโลกถึง 5 สายคือ หวงเหอ แยงซีเกียง โขง สาละวิน และพรหมบุตร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นต้นธารร่องรอยอารยธรรมสำคัญของโลก คืออารยธรรมจีนและอินเดีย รองลงมาคืออารยธรรมมอญ ขอม ล้านช้าง และไทใหญ่ แต่ที่สำคัญคือ เส้นทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต สร้างขนานไปกับเส้นทางโบราณที่มองโกล เคยส่งกองทัพเข้าควบคุมทิเบตสมัยราชวงศ์หยวน เมื่อราว 700 ปีก่อน นำพาจอมข่านแห่งมองโกลไปเลื่อมใสศรัทธาผู้นำสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรมของทิเบต จนยกย่องให้เป้น “ทาไลลามะ” แปลว่า ปรมาจารย์ฝ่ายพุทธ ผู้มีความรู้ดั่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ นอกจากนั้น เส้นทางนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมสายใต้ จึงเป็นที่สนใจของผู้นำจีนมาตั้งแต่สมัยท่านซุนยัตเซ้น เจียงไคเช็ก จนถึงยุคประธานเหมาเจ๋อตง
อาหารบนรถไฟ 
พักผ่อนบนรถไฟตู้นอน ตู้นอนละ 4 ท่าน
เตรียมตัวเมื่อต้องอยู่บนรถไฟ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เส้นไหนเป็นเมืองต้นทางในการขึ้นรถไฟ สิ่งที่แทบไม่ต่างกันคือ ต้องใช้เวลาอยู่บนรถไฟเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้น การเตรียมหากิจกรรมที่ชอบทำเพื่อฆ่าเวลาได้ด้วย สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ 
- อย่าเน้นนอนเอาแรง หรือนอนขลุกอยู่บนเตียงตลอด เพราะยิ่งนอนมากจะยิ่งซมกับอาการแพ้ที่สูง ควรลุกเดินสลับออกไปถ่ายรูป หรือชมวิวบ้าง
- เตรียมหนังสือ แมกกาซีน หรือเพลงไปฟังจะได้ไม่เบื่อ
- ควรสวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ จะเหมาะมากกว่า เพราะต้องนั่งรถไฟเป็นเวลานาน
- อย่าลืมเตรียมขนมขบเคี้ยว กระบอกน้ำส่วนส่วนตัว บนรถไฟมีน้ำร้อนไว้บริการตลอดเวลา 
- สามารถเสียบปลั๊กใช้คอมพิวเตอร์ หรือชารจ์แบตเตอรี่ได้
 
วันที่เจ็ด ซีหนิง (ไฟล์ภายใน) – เฉิงตู – ถนนคนเดินซุนซุ่ลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเช้า อำลาเมืองซีหนิง เดินทางกลับเฉิงตู เทียวบินไฟล์ภายใน 
............. โดยสายการบิน......................เที่ยวบินที่......................... 
............ เดินทางถึง เฉิงตู 
กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ เดินชม ถนนคนเดิน ซุนซู่ลี่ 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
หลังอาหารนำท่านชม  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  เป็นการแสดงที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองจีน ไม่รับลูกศิษย์ในการเรียนไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตาม ผู้ที่สืบทอดได้ก็จะเป็นทายาทเท่านั้น  ชมไปตะลึงไปกับการแสดงที่สวยงามและหายชมได้ยากยิ่ง   
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza West Hotel ระดับ 5 ดาว หรือใกล้เคียง
 
 
วันที่แปด  ถนนวัฒนธรรมจินหลี่ – กรุงเทพฯ   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่าน ชม ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินอยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก บริเวณถนนจิงหลี่มีสินค้าพื้นเมืองและขนมต่าง ๆ รวมทั้งของฝากของขายเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตาม อัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู  
15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG619
17.20 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line