ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์อู่ฮั่น
 

ทัวร์อู่ฮั่น-เมืองซุยโจว-อาณาจักรกิงโกะ-เมืองจงเสียง-หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง-สวนพื้นที่ชื้นทะเลสาบโม่โฉว-เมืองเกงจิ๋ว-สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว 4 วัน 2 คืน /06

 

ชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) - ชมพิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย - เมนูอาหารพิเศษ...ไก่ตุ๋นแปะก๊วย , อาหารสุขภาพ , ซุปกระดูกหมูต้มรากบัว , สามก๊ก , ติ๋มซำ - พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนอู่ฮั่น
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์อู่ฮั่น

 

ทัวร์อู่ฮั่น-เมืองซุยโจว-อาณาจักรกิงโกะ-เมืองจงเสียง-หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง-

สวนพื้นที่ชื้นทะเลสาบโม่โฉว-เมืองเกงจิ๋ว-สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว

4 วัน 2 คืน /06

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน2561 ราคา 18,999 บาท
 
วันที่ 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 พฤศจิกายน 2561 ราคา 19,999 บาท
 
วันที่ 6-9 , 7-10 พฤศจิกายน 2561 ราคา 18,999 บาท
 
 
- ชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง
- สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
- ชมพิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย 
- เมนูอาหารพิเศษ...ไก่ตุ๋นแปะก๊วย , อาหารสุขภาพ , ซุปกระดูกหมูต้มรากบัว , สามก๊ก  , ติ๋มซำ
- พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
 
 
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 
 
 
วันที่สอง กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น-เมืองซุยโจว-อาณาจักรกิงโกะ-เมืองจงเสียง-หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง
02.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองอู่ฮั่น โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3030  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.10 น.    เดินทางถึง เมืองอู่ฮั่น ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม.อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุยโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลหูเป่ย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ตุ๋นแปะก๊วย
บ่าย นำท่านเที่ยวชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ อาณาจักรกิงโกะ " กิงโกะ " เป็นภาษาญี่ปุ่น หมายถึงแปะก๊วยของชาวจีนนั้นเอง ซึ่งมีจำนวนต้นแปะก๊วยกว่า 5 ล้านต้น ต้นเก่าแก่โบราณที่มีอายุเกิน 1,000 ปีมีประมาณ 308 ต้น และอายุประมาณ 100 ปี ประมาณ 17,000 ต้น ที่ได้รับดูแลรักษาเป็นอย่างดี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกๆปี ถือเป็นช่วงบรรยากาศที่ดีที่สุดในการชมการเปลี่ยนสีและผลัดใบของต้นแปะก๊วย (หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจนทำให้ใบไม้เปลี่ยนสีและผลัดใบน้อย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเสียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของมณฑลหูเป่ย ถือเป็นเมืองมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน และยังเป็นสถานที่เกิดของวัฒนธรรมรัฐฉู่ที่มีประวัติยาวนานกว่า 2,700 ปี นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง (หมู่บ้านโม่โฉวหรือหมู่บ้านอายุยืน) ภายในหมู่บ้านมีร้านขนมพื้นเมือง บ้านพักแบบชาวบ้าน ร้านอาหารพื้นเมือง  โรงงานผลิตสินค้าพื้นเมือง ฯลฯ ให้ท่านได้เดินชมและชิมตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารสุขภาพ
 พักที่ MOCHOU LAKE HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว **** 
 
 
วันที่สาม เมืองจงเสียง-สวนพื้นที่ชื้นทะเลสาบโม่โฉว-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม สวนพื้นที่ชื้นทะเลสาบโม่โฉว เป็นทะเลสาบใหญ่อันดับ 1 ของฝั่งตอนใต้ของแม่น้ำฮัน ภายในเขตทะเลสาบมีเกาะเล็กใหญ่กว่า 32 เกาะ ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างจุใจ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ซุปกระดูกหมูต้มรากบัว
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกงจิ๋วหรือจิงโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อยู่ในมณฑลหูเป่ย ใกล้กับเขื่อนสามผา เป็นเมืองที่ใหญ่และมีความสำคัญเป็นอันดับสองของมณฑลหูเป่ยรองจากอู่ฮั่น เป็นเมืองที่มีประวัติกว่า 2,700 ปีเริ่มจากสมัยฉู่กั๋ว  มีสถานที่สำคัญและสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับสามก๊กมากมาย นำท่านเดินทางสู่ สวนกวนอูอี้หยวน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ กำแพงเมืองเกงจิ๋ว ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างถึง 1,500 ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดีเป็นหัวข้อ ใช้วิธีต่างๆบอกเล่าชีวประวัติของท่านกวนอู ภายในสวนมี รูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างโดยใช้แผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 4,000 ชิ้น มีความสูง 58 เมตร หมายถึงท่านมีอายุ 58 ปี  น้ำหนักมากกว่า 1,200 ตัน มือถือง้าวยาว 70 เมตร จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิวโจว) ชมภายนอก มีความกว้าง 3.75 เมตร  มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.83 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน กำแพงเดิมสร้างขึ้นยุคชุนชิวจ้านกว๋อ ที่เห็นตอนนี้ส่วนมากเป็นการต่อเติมในปลายสมัยราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามก๊ก
 พักที่ WANDA REALM JINGZHOU HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว **** 
 
 
วันที่สี่  เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-เมืองอู่ฮั่น-ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง-สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)-พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย-ถนนอาหารฮู่ปู้-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่ฮั่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ  8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ  2 สาย มีประชากรกว่า  8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี นำท่าน นั่งรถชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง สะพานนี้เป็นหนึ่งในสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงของอู่ฮั่น ซึ่งมีทั้งหมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค์ ที่สำหรับใช้ข้ามแม่น้ำสายยักษ์ ต้องบอกว่ากว้างใหญ่กว่าเจ้าพระยาบ้านเราหลายเท่า สะพานนี้ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกของอู่ฮั่น ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำระหว่างภูเขางูและภูเขาเต่า มีความยาวทั้งสิ้น 1,680 เมตร เป็นสะพานสองชั้น ชั้นบนเป็นถนน 4 เลน ชั้นล่างเป็นทางรถไฟรางคู่  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ติ๋มซำ
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู สร้างขึ้นในปี 1982 โดยรัฐบาลจีนให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งเมืองอู่ฮั่นโดยแต่ละเดือนจะมีดอกไม้ออกตามฤดูอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามยามใบไม้เปลี่ยนสี กิ่งใบของต้นไม้นานาพันธุ์พากันแปลงโฉมอวดสีสันเพื่อรอวันผลัดใบ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าตื่นตา รอให้ผู้คนไปสัมผัส จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนที่ใช้แสดงผลงานวัตถุโบราณที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ์แห่งมีของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากมายรวมไปถึงชุดระฆังอายุกว่า 2,400 ปีจากหลุมศพของกษัตริย์เฉิงโฮ่วอี้, ระฆังชุดจำลองซึ่งจะมีคณะนักแสดงเล่นโดยพร้อมเพรียงกันในห้องโถงที่อยู่ถัดไป (ปิดทุกวันจันทร์)  ต่อจากนั้นนำท่านสู่ ถนนอาหารฮู่ปู้ มีความยาวประมาณ 150 เมตร ปัจจุบันตั้งอยู่ในย่านคึกคักที่สุดของ เมืองอู่ฮั่น ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น "ซอยอาหารเช้าอันดับหนึ่ง" มีอาหารขายทั้งวันตั้งแต่ 6 โมงเช้า
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอู่ฮั่น
22.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3029 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ .........    


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line