ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์เส้นทางสายไหม
 

ทัวร์เส้นทางสายไหม-อ่าวหลากสี-อุทยานคานาสือ-ขุยถุน-คาราเมย์-เมืองปีศาจ-เบอร์ชิน-ใบไม้เปลี่ยนสีที่คานาสือ-ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง 7 วัน 5 คืน /02

 

ชมธาร 5 สี “อู่ฉ่ายทาน” - อิสระเดินเที่ยวที่ตลาดกลางคืน - ชมวิวที่ โค้งมังกร โค้งแสงจันทร์ โค้งเทวดา - ชิมฟรี ผลไม้แห้งหลากชนิดของซินเกียง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนเส้นทางสายไหม
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์เส้นทางสายไหม

 
ทัวร์เส้นทางสายไหม-อ่าวหลากสี-อุทยานคานาสือ-ขุยถุน-คาราเมย์-เมืองปีศาจ-
 
เบอร์ชิน-ใบไม้เปลี่ยนสีที่คานาสือ-ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง 7 วัน 5 คืน /02
 
 
กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 3 – 10 ก.ย. 2561 ราคา 45,900.-
 
 
- ชมธาร 5 สี “อู่ฉ่ายทาน” 
- อิสระเดินเที่ยวที่ตลาดกลางคืน   
- ชมวิวที่ โค้งมังกร โค้งแสงจันทร์ โค้งเทวดา 
- ชิมฟรี ผลไม้แห้งหลากชนิดของซินเกียง
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 
 
วันแรก นัดพบสุวรรณภูมิ
23.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ 5-6) สายการบินซานตงแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวก (จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 5-6)
 
 
วันที่สอง สุวรรณภูมิ-อูรูมูฉี-พิพิธภัณฑ์ทหาร-ขุยถุน
03.05 น.    นำท่านเหิรฟ้าสู่นครอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8886
05.55 น.    ถึงสนามบินนครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ไม่ออกนอกสนามบิน) แล้วขึ้นเครื่องลำเดิม
07.45 น. เดินทางสู่อูรูมูฉี ด้วยเที่ยวบิน SC 8886
11.45 น. ถึงอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน พลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองสือเหอจื่อเมืองที่ได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาติให้เป็นเมืองที่ประสพความสำเร็จในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  นำชมพิพิธภัณ์ทหารที่เมืองสือเหอจื่อ แล้วเดินทางต่อสู่เมืองขุยถุน จุดบรรจบเส้นทางซินเกียงเหนือ/ตะวันตก (ไม่มีค่าบัตรผ่านประตู) 
ค่ำ ถึงขุยถุน รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  SHANG EAST LAKE HOTEL หรือ JIN ZE HONG FU QUAN HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สาม ขุยถุน-คาราเมย์-เมืองปีศาจ-เบอร์ชิน-ธาร 5 สี  ขุยถุนคาราหม่าอี้ เบอร์ชิน  430 กม.  
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่คาราเมย์ คาราเมย์ตั้งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์ (ที่ราบต่ำจุงการ์-JUNGGAR BASIN) ซึ่งถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า “ดำ” ที่นี่มีการขุดพบน้ำมันมากว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันคาราเมย์มีชื่อเสียง ในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีการผลิตน้ำมัน 6.32 ล้านตันต่อปี ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นแท่นขุดเจาะน้ำมันเรียงรายอยู่สองฝั่งทาง  แวะชมทุ่งบ่อน้ำมันร้อยลี้
14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นำชมเมืองปีศาจมู่เอ่อเหอ GHOST CITY (จากเมือง URHO ไป 20 ก.ม.) ซึ่งอยู่ในเขตลมแรง YADAN  เมื่อพันล้านปีก่อนพื้นที่บริเวณเมืองปีศาจเคยเป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสสะอาด เป็นที่หากินของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ เช่น ไดโนเสาร์ เมื่อถึงยุค PTROSAURS และ STEGOSAURS เปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรง ทำให้ท้องทะเลสาบบริเวณนี้พลิกตัวกลับกลายเป็นทะเลทราย ที่มีแอ่งหุบหินลึก เวลาและกระแสลม ได้ขัดเกลาภูเขาหินเหล่านี้เป็นรูปร่างต่างๆ บ้างดูเหมือนหอสูง เหมือนเจดีย์ ปราสาท ฯลฯ มีสีสันต่างๆ บ้างเรียกว่า WIND CITY ชาวคาซัคเรียกที่นี่ว่า “SHAYITIKERXI” ชาวมองโกเลียเรียกว่า “SULUMUHAK” ซึ่งมีความหมายว่าเมืองปีศาจทั้งสิ้น ยามเย็นเมื่อกระแสลมแรงพัดผ่านอื้ออึงจะมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น เหมือนเสียงสะท้อนที่ก้องไปมา ทำให้รู้สึกเย็นยะเยือกและขนลุก และนี่อาจเป็นที่มาของชื่อ “เมืองปีศาจ” แล้วเดินทางขึ้นเหนือไปยังเมืองเบอร์ชิน (ปู้เอ่อร์จิน-BURQIN) เมืองที่ตั้งอยู่เชิงเขาอัลทาย (อัลไต) มีพื้นที่ 10,400 ตร.กม. มีประชากร 62,400 คน ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงภูเขาสูงทางตอนเหนือ และลาดต่ำลงมาทางตอนใต้ จึงมีทิวเขา ชิงเขา ที่ราบ และทะเลทรายผสมผสานอยู่ในเมืองเดียวกันแม่น้ำเบอร์ชินเป็นแม่น้ำสายหลักและมีแม่น้ำเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ทุ่งหญ้าตามเนินเขา
 ถึงเบอร์ชิน นำท่านไปชมธาร 5 สี “อู่ฉ่ายทาน” ทุ่งภูเขา 5 สีริมแม่น้ำ ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ความสวยงามเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ยามเย็น แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทรายจะเปล่งสีสะท้อนสลับสีบนชั้นหิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เทา น้ำตาล ดูตระการตาตัดกับสีเขียวของต้นไม้ และสายน้ำสีฟ้าใสของแม่น้ำเออร์ทิค ที่ไหลเรื่อยขนาบข้างแนวเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร 
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** อิสระเดินเที่ยวที่ตลาดกลางคืน   
พักที่ MYSTIC LAKE GRAND HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
 คืนนี้กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก สำหรับไปค้างที่คานาสือ 1 คืน ขอให้ใช้กระเป๋าล้อลากคันชักใบเล็กๆ จะสะดวกที่สุด ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่เบอร์ชิน
 
 
วันที่สี่ เบอร์ชิน-อุทยานคานาสือ-โค้งมังกรหลับ-โค้งแสงจันทร์-ศาลาชมปลา-เบอร์ชิน-คานัส 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากเมืองเบอร์ชินเดินทางอีก 200 ก.ม. (ออกจากเมืองเบอร์ชินมาพอประมาณถนนจะตัดผ่านภูเขา เนินเขา สีดำ เทา น้ำตาล หินมีแง่ มีเหลี่ยมรูปร่างแปลกตา คล้ายหินอุกกาบาต ดูเสมือนย้อนเวลามาอยู่ในภูมิประเทศแห่งโลกล้านปี) 
 นำท่านสู่คานาสือ อุทยานธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขา ความยิ่งใหญ่ความพิสุทธิ์ที่เหนือคำบรรยาย คานัสเป็นทะเลสาบน้ำแร่ธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญ่กว่าทะเลสาบเทียนฉือถึง 10 เท่า ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกกลางเทือกเขาอัลทาย (อัลไต)  บริเวณนี้ถูกขนานนามว่า “โอเอซีสสวรรค์แห่งซินเกียง” การปกคลุมของหิมะและน้ำแข็งอันยาวนานบนแม่น้ำคานัส ทำให้เกิดทะเลสาบคานัสซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำ ทะเล 1,375 เมตร มีความกว้าง 1.6-2.9 ก.ม. ความยาว 24 ก.ม. และ น้ำลึกเฉลี่ย 90 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร ในภาษามองโกเลีย “คานัส” มีความหมายว่า “สวยงามน่าพิศวง” คานัสมีความงดงามหลากสีสัน ทะเลสาบดูใสเหมือนกระจกเงา สะท้อนเงาของ ต้นไม้ ภูเขา ท้องฟ้า และยอดเขาสูง
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 นำท่านผ่านเข้าอุทยาน เปลี่ยนเป็นรถอุทยาน แล้วนั่งรถเลาะไปตามลำธารสีเขียวใส  
 ชมวิวสวยซึ้งที่ โค้งมังกร โค้งแสงจันทร์ โค้งเทวดา จากนั้นล่องเรือในทะเลสาบคานาสือ
 เดินทางขึ้นสู่ศาลาชมปลา จุดที่ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานัสได้สวยที่สุดและกว้างไกลมากที่สุด ถ้าทัศนะวิสัยกระจ่างสามารถมองเห็นยอดเขามิตรภาพ สูง 4,347 เมตร ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างจีน-รัสเซีย (รวมรถแบตเตอรี่)       
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร   
พักที่ HONG FU HOTEL หรือ SIJIXIUXIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่ห้า คานัส-หมู่บ้านเหอมู่-เบอร์ชิน       คานัส-เบอร์ชิน 180+50+50 กม.
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางกลับเบอร์ชิน ระหว่างทางแวะเที่ยว
 แวะเที่ยวชมหมู่บ้านเห่อมู่ชุน ตั้งอยู่ในหุบเหวเจียเติง ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบคานาสือกับแม่น้ำเหอมู่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,100-2,300 เมตร เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความงดงาม อาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านปลูกสร้างโดยใช้ไม้ต้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงมาก ที่นี่เป็นที่อาศัยของชนชาวมองโกลเผ่าถูวา ชนเผ่าถูวาเชื่อในนิกายลามะ พูดภาษาเติร์กเพราะว่าอยู่ใกล้กับคาซัคสถาน ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์  ในสมัยราชวงศถังเจียและราชวงศ์หยวนเรียกชนเผ่านี้ว่า “ถัวปา” ดินแดนแถบนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวรัสเซียก่อนที่ชนเผ่าถูว่าจะอพยพเข้ามาอยู่อาศัย ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักถ่ายภาพ ยามค่ำคืนอากาศจะเย็นมากเนื่องจากอยู่ในหุบเขา หมู่บ้านเห่อมู่จะมีจุดชมวิวมุมสูงที่สามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน (รวมรถแบตเตอร์รี่)
14.00 น. รับประทานอาหารกลาง ที่ภัตตาคาร เดินทางต่อ กลับเบอร์ชิน
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร    
พักที่ MYSTIC LAKE GRAND HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่หก เบอร์ชิน-เส้นทางตะวันตก-อู๋ฉ่ายวาน-อูรูมูฉีเบอร์ชิน-อู๋ไฉ่วาน-อูรูมูฉี590+45+45+190 กม. (วันนี้วิ่งรถทางไกลมาก)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางกลับอูรูมูฉีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของซินเกียง ซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งจุงการ์ ในเขตทะเลทรายโกบี (ถนนเส้นทางตะวันตก) ผ่านเมืองเป่ยถุน-จี๋มู่ซา-อูรูมูฉี
14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ระหว่างทางในตำบล เจียเค่อเอ๋อถู
  นำชม อ่าวหลากสี MULTI-COLOURED BAY (Wucai Wan 五彩湾) แอ่งกระทะใหญ่ในเขตจุงการ์ ทะเลทรายโกบี ที่เกิดขึ้นในยุคจูรัสสิก นับล้านๆปีมาแล้ว ตั้งอยู่ในเขตเมืองจี๋มู่ซา ชมชั้นหินสลับหินทรายที่ผ่านการเซาะกร่อน ด้วยอากาศฤดูกาลและกระแสลมแรง ทำให้ภูเขาหินทรายเหล่านี้ มีรูปร่างต่างๆ มองแต่ไกลอาจดูเหมือนปราสาท ดูเหมือนหอคอย แต่ความสวยงามจะเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทราย จะเปล่งสีสะท้อนแสงสวยงามสลับสีบนชั้นหิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เทา น้ำตาล ที่นี่เป็นความอลังการของธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย (ทางแยก ฮวอเซาซาน จากถนนใหญ่เข้าสถานที่ท่องเที่ยว มีถนนบางช่วงไม่เรียบ)
 ผ่านชมเขตทะเลทราย กู่เอ่อปันทงกู่เท่อ แล้วเดินทางกลับเข้าตัวเมืองอูรูมูฉี
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *** ชิมฟรี ผลไม้แห้งหลากชนิดของซินเกียง
พักที่ YINDU HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 179 West  Xihong Road. 
 
 
วันที่เจ็ด อูรูมูฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเกียง-ตลาดต้าปาจา-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง ชมการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ และจุดเด่นคือซากมนุษย์โบราณ (โฉมงามลั่วหลาน) ที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเจียง มีอายุกว่า 3,000 ปี
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 เข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (ต้าปาจา) เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ
ได้เวลานัดหมายเดินทางไปสนามบิน
19.05 น. อำลาอูรูมูฉี เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8885
23.30 น. ถึงสนามบินนครคุนหมิง แวะจอดรับผู้โดยสารเพิ่มเติม
01.00 น. (วันรุ่งขึ้น) เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SC 8885
02.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line