ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์เฉิงตู
 

ทัวร์เฉิงตู-เล่อซาน-เชิงเขาง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง-นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน-วัดเป้ากั๋ว 4 วัน 3 คืน /02

 

ล่องเรือชมภูเขาเล่อซานจากกลางแม่น้ำ - ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ - พักโรมแรมระดับ 4 ดาว

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนเฉิงตู
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์เฉิงตู

 

ทัวร์เฉิงตู-เล่อซาน-เชิงเขาง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง-นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน-

วัดเป้ากั๋ว 4 วัน 3 คืน /02

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 15 – 18 ก.ย. 2561 ราคา 22,999.-
 
 
- ล่องเรือชมภูเขาเล่อซานจากกลางแม่น้ำ 
- ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่
- พักโรมแรมระดับ 4 ดาว
 
 
วันแรก สุวรรณภูมิ-เฉิงตู-เล่อซาน-เชิงเขาง้อไบ๊
00.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไช่น่า อีสเทร์นแอร์ไลส์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)
03.25 น. นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน MU5036
07.30 น. ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ธิเบตเมี้ยวหุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
09.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร ใกล้สนามบิน
นำเดินทางไปเล่อซาน  ถึงเล่อซานนำท่านชมวิวเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล จากบนเรือท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซาน – ภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อไห่ทง โดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิง เจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน 
 จากนั้นนำท่านไปล่องเรือชมภูเขาเล่อซานจากกลางแม่น้ำ เล่อซานถ้ามองจากระยะไกล เสมือนเป็นพระนอนองค์ใหญ่ พระใหญ่เล่อซานเปรียบเสมือนหัวใจของพระนอนองค์นี้ พระเศียรของพระใหญ่เล่อซานสูงเท่ากับยอดเขา พระพักตร์อิ่มเอิบดูขรึมขลัง พระบาทวางอยู่ริมแม่น้ำ พระหัตถ์วางบนเข่า งดงามสมส่วน และผู้คนสามารถนั่งบนหน้าพระบาทกว่ากว่า 100 คน ถือว่ามีขนาดมโหฬาร สร้างความอัศจรรย์ให้นักท่องเที่ยวมากๆ พระใหญ่เล่อซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1996
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
แล้วเดินทางต่อไปยังเชิงเขาง๊อไบ๊  
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ HONG QI HOTEL หรือ HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สอง ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง(รวมค่ากระเช้า)-นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน-วัดเป้ากั๋ว
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เที่ยวภูเขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋า เริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน) 
นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นภูเขา แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำ ทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาและองค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่  ผู่ถ่อซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และ เอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดจินติ่ง 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(บนเขา)
 นำชมวัดเป้ากั๋ว (Baoguosi, 保国寺) มีความหมายว่า "วัดสนองคุณชาติ" ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อไบ้ มีเดิมชื่อว่า ฮุ่ยจงถัง (Lingshan Temple, 灵山寺) สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียน (สมันตภัทร) โพธิสัตว์แห่งปัญญา ผู้สถิตย์ ณ เขาง้อไบ้ ผสมผสาน ความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อ ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของที่ราบฟ้งหวง สูงจากระดับน้ำทะเล 533 เมตร ต่อมาสมัยคังซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน ภายในมีโบราณสถานสำคัญคือ ซานเหมิน (ประตูเขา) ตำหนักหมีเล่อ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร์ ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็นอีกหนึ่งในจำนวนวัดที่สำคัญที่สุดในจีน วัดเป้ากั๋วได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสูงซึ่งได้บริจาคเงินถึง 100,000 อเมริกันดอลล่าร์ ปัจจุบันวัดเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ วงช้าง เครื่องสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HONG QI HOTEL หรือ HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สาม ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วเดินทางกลับเมืองเฉิงตู  นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชม สาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียดและบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
**แวะซื้อของดีเมืองจีน ผ้าไหม 
 นำท่านสู่ ย่านถนนคนเดินชุนซีลู่ เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเสฉวนให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้าเครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
พักที่ JAMES HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
**เลือกซื้อทัวร์เสริม 10 ท่านขึ้นไป (กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และไกด์ล่วงหน้า :-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า / สุกี้เสฉวนชวนชิม / โชว์เปลี่ยนหน้ากากท่านละ 580 หยวน
 
 
วันที่สี่ เฉิงตู-ร้านยางพารา-ร้านหยก-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านชม หยกจีน ของล้ำค่าซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือสัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม  ให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชค อาทิ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก
 เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 นำท่านแวะช้อบปิ้งซื้อของดีเมืองจีน อาทิ หมอนยางพารา สินค้า OTOP ของจีน
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาเดินทางไปสนามบินเฉิงตู
23.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU5035
02.25 น. (เช้าวันรุ่งขึ้น) กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line