ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์จีนปีใหม่ 2562
 

ทัวร์ปักกิ่ง-เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-สามล้อชมเมืองโบราณ-กายกรรมปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน /02

 

เข้าสู่พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” - ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ไหว้พระและทำบุญที่วัดหลิงกวง (วัดแสงศักดิ์ สิทธิ์) - ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) - เมนูเด็ด...สุกี้สมุนไพร น้ำจิ้มไทยสูตรเด็ด

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนปักกิ่ง
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ปักกิ่ง
 
#ทัวร์จีนปีใหม่2562

 

ทัวร์ปักกิ่ง-เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-สามล้อชมเมืองโบราณ-กายกรรมปักกิ่ง

6 วัน 4 คืน /02

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 ราคา 26,900.-

 

- เข้าสู่พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” 
- ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน 
- ไหว้พระและทำบุญที่วัดหลิงกวง (วัดแสงศักดิ์ สิทธิ์)
- ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน)
- เมนูเด็ด...สุกี้สมุนไพร น้ำจิ้มไทยสูตรเด็ด
 
 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10) 
 
 
วันที่สอง กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 
01.05 น. เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคนในปีแรก และเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
 นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง 
 นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา 
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 นำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (QIANMEN STREET) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนนมีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  *ชวนชิมเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ 
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS หรือ เทียบเท่า
 
 
วันที่สาม ปักกิ่ง-วัดลามะ-ร้านชา-สามล้อชมเมืองโบราณ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ร้าน ยางพารา-เดอะเพลส    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 นำชมวัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ ของล้ำค่าในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ ซึ่งเป็นวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อด้วยไม้ทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ำหนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 นำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นำท่านนั่งสามล้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง หูถงเป็นชื่อเรียกตรอกซอกซอย ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (ศตวรรษที่ 13) สิ่งปลูกสร้างในหูถงส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณที่เรียกว่า “ซื่อเหอเยวี่ยน” เป็นบ้านชั้นเดียว มีลานอยู่ตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ให้ท่านนั่งรถสามล้อชมเขตเมืองเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบ้านเก่าที่อนุรักษ์ไว้ประมาณ 2,000 หลัง
 แวะร้านยางพารา  ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว 
** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร)
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 นำชมย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย "The Place" 世贸天阶 ห้างใหม่ ตกแต่ง หรูหรา เดินชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88  ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS หรือ เทียบเท่า
 
 
วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดหลิงกวง-กายกรรมปักกิ่ง
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน
 แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นำท่านไปไหว้พระและทำบุญที่วัดหลิงกวง (วัดแสงศักดิ์ สิทธิ์) วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 8 สมัยราชวงศ์ถัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเนินเขาชุ่ยเวย ชมวิหารประธานของวัด นมัสการพระประธานหล่อด้วยทองแดง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยเสด็จไปทรงพระราชทานให้เมื่อปี ค.ศ. 1989 สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คือ พระบรมธาตุเจดีย์แปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ก่อขึ้นด้วยอิฐแกะสลัก ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของวัดเมื่อปี ค.ศ. 1900 พระภิกษุได้พบหีบศิลาในซากอิฐ หีบบรรจุกล่องไม้จันทน์ ภายในประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์พบว่าได้มีการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์นี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1071 นับถึงปีที่มีการค้นพบ (ค.ศ. 1900) มีเวลาห่างกันถึง 800 ปี  และในปี ค.ศ. 1956 รัฐบาลจีนได้ก่อสร้างพระเจดีย์ใหม่ สูง 13 ชั้น บนฐานของพระเจดีย์องค์เดิม และให้ชื่อว่า พระเจดีย์พระเขี้ยวแก้ว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
 หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS หรือ เทียบเท่า
 
 
วันที่ห้า ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน)-บัวหิมะ-หอฟ้าเทียนถาน-ถนนหวังฝู่จิ่ง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
 ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้ รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5  เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก 
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “บัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง แล้วเดินทางกลับตัวเมืองปักกิ่ง 
 นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้สมุนไพร น้ำจิ้มไทยสูตรเด็ด
  แล้วส่งท่านช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง”
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS หรือ เทียบเท่า 
 
 
วันที่หก ประตูชัย-ตลาดรัสเซีย-สุวรรณภูมิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย 
 แวะช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย  เลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา
14.00 น. รับประทานอาการกลางวัน ที่ภัตตาคาร (ดูเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง)
สมควรแก่เวลาเดินทางไปสนามบิน
19.35 น. เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CA979 (มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
23.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line