ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ซีอาน
 

ทัวร์ซีอาน-ไท่หังซาน- หุบเขาหมื่นเซียน- ไม่เข้าร้านรัฐบาล 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE) ทัวร์ GO1CGO-WE001 /01

 

ชมหุบเขาไท่หัง แกรนด์แคนยอนไท่หัง เทือกเขาหินทรายที่ยาวยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีน - ชมความงามของธารน้ำไหลกลางหุบเขาไท่หังปาฉวน - ขึ้นลิฟแก้วสู่ city of the sky ชมวิวธรรมชาติ 360 องศา - ชมความงามของแม่น้ำเหลือง รูปหินสลักจักรพรรดิเหยียนตี้และหวงตี้

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนซีอาน
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ซีอาน

 

ทัวร์ซีอาน-ไท่หังซาน -หุบเขาหมื่นเซียน 5 วัน 4 คืน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE) ทัวร์ GO1CGO-WE001 /01

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 11 – 15 ส.ค. 61 ราคา 31,900.-
 
วันที่ 19 – 23 ต.ค. 61 ราคา 32,900.-

 

- ชมหุบเขาไท่หัง แกรนด์แคนยอนไท่หัง เทือกเขาหินทรายที่ยาวยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีน
- ชมความงามของธารน้ำไหลกลางหุบเขาไท่หังปาฉวน
- ขึ้นลิฟแก้วสู่ city of the sky ชมวิวธรรมชาติ 360 องศา
- ชมความงามของแม่น้ำเหลือง รูปหินสลักจักรพรรดิเหยียนตี้และหวงตี้ 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เจิ้งโจว
13.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก แนะนำจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและโหลดสัมภาระให้กับท่าน
15.55 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว โดยสายการบินไทย สมายล์  WE680
21.05 น. เดินทางถึง นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านสู่ที่พักเพื่อพักผ่อน
พักที่ ZHENGZHOU XINYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 2 เจิ้งโจว – เมืองหุยเซียน – เขาว่านเซียนซาน – เทือกเขากัวเลี่ยง – หมู่บ้านมหัศจรรย์กัวเลี่ยงชุน
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำนำท่านเดินทางสู่ เมืองหุยเซียน เมืองตอนเหนือของมณฑลเหอเป่ย ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของเทือกเขาไท่หังซาน มีหมู่บ้านกั่วเลี่ยงและเขาว่านซานเป็นเป้าหมายของเหล่านักเดินทาง
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เขาว่านเซียน เป็นภูเขาที่สวยไม่แพ้เทือกเขาไท่หัง และยังมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และมีหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงก็คือ หมู่บ้านกัวเลียงชุน  ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าหมู่บ้านที่อันตราย หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง และยากต่อการเข้าถึง และสมัยสงคราม คนกลุ่มหนึ่งได้หลบเข้ามาอยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขาไท่หัง ต่อมาได้มีการดำเนินการสร้างถนนที่เจาะผ่านหน้าผา โดยการรวมตัวกันของชาวบ้านจาก 13 คน ใช้เวลานานกว่า 5 ปี ขุดเจาะภูเขาหินเป็นระยะทาง 1,250 เมตร ปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากมาย นับเป็นส่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับที่ 9 จัดโดยสถาบัน นาโกยา ฟิล์ม และเป็นหนึ่งใน 18 ถนนที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองหลินโจว 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ YUFENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 3 อุทยานไท่หังปาฉวน (รวมรถอุทยาน + ล่องเรือทะเลสาบผิงหู + กระเช้า) – ยอดเขาไท่หังปาฉวน พระที่นั้งหยก – เมืองลอยฟ้า (ลิฟแก้ว) – อันหยาง
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินสู่ อุทยานเขาไท่หังปาฉวน หุบเขาอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของจีน อุทยานแห่งนี้จัดอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA ที่อุดมไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติและแหล่งน้ำทำให้เกิดจุดท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจและสวยงาม นำท่านเปลี่ยนรถอุทยานลัดเลาะตัดผ่านเทือกเขาสูง มุ่งสู่อุโมงค์ที่ตัดผ่านภูเขาหินทราย ระยะทางยาวกว่า 1800 เมตร หลังจากแวะชมวิวจากจุดสันเขื่อนที่กั้นแม่น้ำที่มีธารน้ำไหลรวมจากเทือกเขาไท่หังปาฉวนแล้ว นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบผิงหู ชมความงามของทะเลสาบ ซึ่งตั้งอยู่บนหุบเขาสูง ทำให้ได้รับวิวทิวทัศน์อีกมุมหนึ่ง ล่อเรือตัดผ่านแนวเขาหินที่สูงชัน ภายใต้บรรยากาศที่เงียบสงบ ที่ลื่นไหลของสายน้ำ เมื่อถึงจุดจอดเรือฟังบรรยายเส้นทางและจากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าที่ยาวเป็นอันดับหนึ่งในจีน ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 2,900 เมตร และมีความสูง 319 เมตร ผ่านภูเขา 13 ลูก กระเช้าหนึ่งตู้รับคนได้ 8 คน มีสถานีขึ้นกระเช้า สถานีเปลี่ยนกระเช้า และสถานีลงกระเช้าทั้งหมด 3 สถานี ใช้เวลา 12 นาที สามารถขนส่งจำนวนผู้โดยสารได้มากถึง 1,000 คนต่อชั่วโมง จากนั้นจะให้อิสระท่าน เดินชมวิวตามทางไม้ ซึ่งท่านจะผ่านจุดชมวิวต่างๆ อาทิ น้ำตกเสียงเพลง ธารน้ำมรกต ถ้ำบ่อน้ำสวรรค์ เป็นต้น
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ขึ้นลิฟต์แก้ว ชั้นบนสุดของลิฟต์แก้วถูกเรียกว่า เมืองลอยฟ้า  city of the sky ชมวิวธรรมชาติ 360 องศา บนทางเดินกระจกสุดหวาดเสียวเนื่องจากบนสุดของลิฟต์ จะเป็นจุดชมวิวที่ทำด้วยแก้วทั้งหมด ท่านจะสามารถถ่ายรูปชมความงามแบบ 360 องศา และเป็นการวัดใจกับความสูง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันหยาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของมณฑลเหอหนาน ในอยู่ภาคกลางของจีน และติดกับมณฑลซานซี เมืองอันหยางเป็นแหล่งกำเนิดของตัวอักษรเจียกู่เหวิน ซึ่งเป็นตัวอักขระโบราณที่แกะสลักบนกระดูกสัตว์หรือเปลือกหอยในสมัยราชวงศ์ซาง
หมายเหตุ : กรณีมีเหตุขัดข้องจากสภาพอากาศเลวร้ายหรือเหตุภัยพิบัติ ที่ส่งผลกระทบต่อการประกาศปิด
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ HUAQIANG JIANGGUO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 4 เมืองไคฟง – ศาลเปาบุ้นจิ้น– ถนนคนเดินซงตู้หยี – แหล่งโบราณคดีเจิ้งโจว
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอไคฟง แห่งเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน นับเป็นหนึ่งในนั้น เพราะเมืองนี้ในอดีตนอกจากจะเคยเป็นเมืองหลวงแล้ว ยังมี“ศาลไคฟง” ที่เป็นถิ่นพำนักอาศัยของ “เปาบุ้นจิ้น”ยอดคนคุณธรรมแดนมังกร ซึ่งเคยใช้ศาลไคฟงตัดสินคดีความจนมีชื่อเสียงโด่งดังกระฉ่อนโลก
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าเปาปุ้นจิ้น หรือ ศาลไคเฟิง ของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม จนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ ชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตัดหัวสุนัข หัวเสือ และหัวมังกร ซึ่งท่านเปาได้ใช้ลงโทษบรรดาเหล่าราชวงศ์ขุนนางและราษฎรที่ได้กระทำผิด ชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯ สูง 2.5 เมตร จากนั้นให้ท่านได้อิสระในการช้อป ชิม ชิล ณ ถนนคนเดินซ่งตู นำท่านเดินทางสู่ แหล่งอารยะธรรมเมืองโบราณเจิ้งโจว ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที โดยประมาณ เจิ้งโจว เป็นหนึ่งในแปดเมืองโบราณของประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอารยะธรรมจีน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่าสามพันปี เจิ้งโจวเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ซาง (Shang) (1600 - 1027 ปีก่อนคริสตศักราช) เป็นราชวงศ์ที่สองที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ในการเดินทางไปยังเมืองเก่า ท่านจะได้เห็นร่อยรอยและฐานของบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง และอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SHENGDE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 5 เจิ้งโจว – อนุสาวรีย์แม่น้ำเหลือง – จัตุรัส 27 – ย่านการค้าเด๋อฮวา – เจิ้งโจว  – กรุงเทพฯ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อนุสาวรีย์แม่น้ำเหลือง เป็นจุดที่ดีที่สุดเพื่อที่จะชมสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกันมากที่สุดของเจิ้งโจว จากจุดชมวิวที่มองเห็นได้อย่างรอบด้าน สามารถที่จะเห็นแม่น้ำเหลืองอันมีชื่อเสียง รวมทั้งยอดเขาห้ามังกร (Five Dragons Peak), เทือกเขาอูฐ (Camel Mountain Range) และวัดยูซาน (Yuesham Temple) และจุดชมวิวแม่น้ำที่มีรูปหินสลักของจักรพรรดิเหยียนตี้และหวงตี้ ซึ่งมีชื่อเสียงตั้งตระหง่านบนยอดเขาด้วยความสูง 106 เมตร นำท่านสักการะศาลหลังเมือง กราบไหว้บูชาเหล่าองค์เทพตามความเชื่อ ศาลหลักเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้มาในระหว่างราชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911 – 2187) วัดเทพเจ้าประจำเมือง เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโบราณที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเหอนาน นอกจากลุ่มตึกต่างๆ ซึ่งรวมตัวกันเป็นคอมเพล็กซ์ ยังรวมถึงประตูรั้วของภูเขา ห้องโถงใหญ่ของวัด และสุสานของจักรพรรดิ ในสถานที่นี้ยังรวมถึงประติมากรรมและงานศิลปะต่างๆมากมายอีกด้วย.
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัส 27 (Erqi Square) แหล่งช็อปปิ้งใจกลางเมืองเจิ้งโจว ที่มาของชื่อจัตุรัส 27 หรือ Erqi สแควร์ มาจากชื่ออาคารหอนาฬิกาทรงห้าเหลี่ยม ก่อสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการนัดหยุดงานของคนงานรถไฟ สาย Jinghan (ปักกิ่ง-หวู่ฮั่น) จัตุรัส 27 Erqi Square ย่านการค้าที่เจริญรุ่งเรืองของมณฑลเหอหนาน ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านหนังสือขนาดใหญ่และร้านอาหาร ปัจจุบันจตุรัส 27 ได้กลายเป็นสถานที่ที่ต้องไปช้อปปิ้งเมื่อมาเยี่ยมเมืองเจิ้งโจว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านการค้าเต๋อฮวา ถนนโบราณ อายุมากกว่า 100 ปี เริ่มสร้างในปี 1905  ในอดีตเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน และเป็นถนนสายหลักของมณฑลเหอหนาน 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่ สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจว
22.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE681
01.45 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line