ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์นานกิง-เซี่ยงไฮ้
 

ทัวร์นานกิง-เซี่ยงไฮ้-มนตร์เสน่ห์เจียงหนาน นานกิง เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน โดย สายการบิน นกสกู๊ต (XW) ทัวร์ GO1NKG-XW001 /01

 

ชมสวนโอ่หยวน สวนหย่อมงดงามระดับโลก - สักการะสุสานรัฐบุรุษ ดร.ซุนยัดเซ็น - เมืองโบราณชีเป่า ชมหมู่บ้านเอกลักษณ์แบบเจียงหนาน - ลิ้มรสเมนูพิเศษ...ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนนานกิง-เซี่ยงไฮ้
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์นานกิง-เซี่ยงไฮ้
 
#ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้

 

 ทัวร์นานกิง-เซี่ยงไฮ้-มนตร์เสน่ห์เจียงหนาน นานกิง เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน

โดย สายการบิน นกสกู๊ต (XW) ทัวร์ GO1NKG-XW001 /01

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 11 – 15 ส.ค. 61 ราคา 17,900.-
 
วันที่ 01 – 05 ก.ย. 61 ราคา 16,900.-
 
วันที่ 04 – 08 ก.ย. 61 ราคา 16,900.-
 
วันที่ 22 – 26 ก.ย. 61 ราคา 16,900.-

 

- ชมสวนโอ่หยวน สวนหย่อมงดงามระดับโลก  
- สักการะสุสานรัฐบุรุษ ดร.ซุนยัดเซ็น
- เมืองโบราณชีเป่า ชมหมู่บ้านเอกลักษณ์แบบเจียงหนาน
- ลิ้มรสเมนูพิเศษ...ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง –  นานกิง
11.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบิน นกสกู๊ต (XW)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
14.00 น.   ออกเดินทางสู่เมือนานกิง โดยเที่ยวบินที่ XW888 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
18.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน เมืองนานกิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซูซึ่งเคยเป็นอดีตเมืองหลวงอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีนเมืองที่มีประวัติเก่าแก่ย้อนหลังตั้งแต่สมัย 500ปีก่อนคริสตกาลนานกิงตั้งอยู่ริมแม่น้ำฉังเจียงฝั่งใต้ด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาจื่อจินแปลว่าภูเขาม่วงอมทองเพราะสีของหินที่ภูเขาเมื่อกระทบแสงอาทิตย์จะเป็นสีม่วงอมทองทางด้านตะวันตกเป็นภูเขาชิงเหลียงซานเมืองนานกิงถือเป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณของจีนผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
NANJING YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 2 นานกิง – ซูโจว – ส่วนโอ่หยวน – วัดฉงหยวน – เซี่ยงไฮ้
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู้ซู” เป็นเมืองที่จัดต้นแบบของการจัดสวนจีนที่สวยงามเป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง ตอนใต้และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสาวงามอีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์” พร้อมเมืองหังโจว จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนโอ่หยวน หนึ่งในสวน 9 แห่งที่เป็นใมรดกโลกของเมืองซูโจว เดิมที่มีชื่อว่าสวนเชอ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง โดยในสมัยรัชศกจักรพรรดิซุ่นจื้อได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น โอ่วหยวน หรือแปลเป็นไทยได้ว่า “สวนสันโดษของคู่รัก“ หมายถึง คู่รักที่ใช้ชีวิตรวมกัน เนื้อที่ทั้งหมด มีการออกแบบและจัดวางองค์ประกอบ แต่งตากจากสวนอื่นๆ มีอาคารอยุ่อาศัยตรงกลาง และล้อมรอบด้วยคูเล็กๆ ล้อมรอบสวนทั้งสามด้าน ตัวสวนประกอบด้วยสระน้ำ แท่งหินศิลาจารีก และต้นสนต่างๆ
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชม วัดฉงหยวน เป็นวัดที่มีสร้างขึ้นใหม่โดยใช้งบประมาณของรัฐบาลซูโจวอยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจวภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มากมีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบันให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทองมีความสูงถึง 33 เมตรถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูในตำหนักที่สูงทีสุดในจีน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 3 เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ถนนานกิง – STARBUCKS ROASTERY – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเข้าฟังการสาธิตและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์จีนแผนโบราณ อันขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ นำท่านชม ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมามีไฮท์ไลท์นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น จากนั้น นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ จากนั้นนำท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ซึ่ง
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 4 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – เมืองโบราณชี่เป่า – อัญมณีหยก – ย่านซินเทียนตี้
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเข้าชม โรงงานผ้าไหม ที่เมืองแห่งไหม ถงเซียง จากนั้น ท่านชม เมืองโบราณชีเป่า (Shanghai Qibao Ancient Town ) เป็นย่านเก่าที่ตั้งอยู่ในริมแม่น้ำผูฮุ่ย เขตมินฮัง ห่างจากตัวเมืองเซี่ยงไฮ้เพียง 18 กิโลเมตร เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าหนึ่งพันปีบวกกับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำที่สวยงาม ร่มรื่น เต็ม ไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกในอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณ ให้ท่านเอิสระถ่ายรูปเดินเล่นตามอัธยาศัย ท่านแวะชม ศูนย์อัญมณีหยก อัญมณีล้ำค่า เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านชม ย่านซินเทียนตี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ในอดีตเคยเป้นเขตเช่าของต่างชาติ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป รอบสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านคาเฟ่เล็กๆ  ซึ่งชาวเซี่ยงไฮ้ และนักท่องเที่ยวมักจะมาใช้เวลาช่วงเย็นเพื่อพักผ่อนกันที่นี่
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้ – นานกิง – สุสานซุนยัดเซ็น – นานกิง – กรุงเทพ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนานกิง
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าชม สุสานซุนซัดเซ็น ผู้ก่อตั้งประเทศจีนสมัยใหม่ ผู้โค่นล้มราชวงศ์ชิงและยุติสังคมศักดินาที่สืบทอดกันมานานกว่า 2,000 ปีของจีนลง  ตัวสุสานตั้งอยู่บนเขาสูง มีประตูทางเข้าเป็นซุ้ม เขียนอักษรจีนที่แปลว่า ภราดรภาพ อันเป็นแนวคิดหนึ่งที่ประธานาธิบดีซุนยัดเซ็นยึดมั่น ทางเดินตรงไปอาคารที่ 2 เป็นหอป้ายลายมือเจียงไคเช็ก ต่อไปเป็นบันได 392 ขั้น พอดีตรงกับจำนวนประชากรจีน 392 ล้านคนในขณะนั้น
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นานกิง
20.40 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงทพ(ดอนเมือง)  โดยเที่ยวบินที่ XW887 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
23.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line