ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์เซี่ยงไฮ้
 

ทัวร์หังโจว-หวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก-ชมทะเลเมฆ-หุบเขาซีไห่ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า (CA) ทัวร์ GO1HGH-CA001 /01

 

ช้อปปิ้งถนนสายวัฒนธรรมถุนซี - ชมเขาหวงซาน เขาที่สวยงามที่สุดในจีน (รวมกระเช้า ขึ้น- ลง) - ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง..ทะเลสาบซีหู - ลิ้มรสเมนูพิเศษ...ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา และเมนูกุ้งมังกร

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์หังโจว

 

ทัวร์หังโจว-หวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก-ชมทะเลเมฆ-หุบเขาซีไห่  5 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า (CA) ทัวร์ GO1HGH-CA001 /01

 

กำหนดวันเดินทาง

วันที่ 21 – 25 ต.ค. 61 ราคา 24,900.-
 
วันที่ 23 – 27 พ.ย. 61 ราคา 24,900.-
 
วันที่ 30 พ.ย – 04 ธ.ค.61 ราคา 25,900.-
 
 
- ช้อปปิ้งถนนสายวัฒนธรรมถุนซี
- ชมเขาหวงซาน เขาที่สวยงามที่สุดในจีน (รวมกระเช้า ขึ้น- ลง)
- ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง..ทะเลสาบซีหู
- ลิ้มรสเมนูพิเศษ...ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา และเมนูกุ้งมังกร
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน แอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
 
 
วันที่ 2 หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – เมืองถุนซี – ถนนโบราณถุนซี
02.10 น.   ออกเดินทางสู่เมือหังโจว โดยเที่ยวบินที่ CA716 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
07.30 น. เดินทางถึง สนามบิน เมืองหังโจว หังโจวเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว =ซูหัง แปลว่า ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพี ก็มี ซู หัง จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบเมนูเซ็ต KFC หรือ Mc Donald 
นำท่านล่องทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทัศน์ นำท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์”
บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึ้นชื่อ โดยกล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน” จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองถุนซี ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานหวงซานเป็นเมืองที่ยังคงรักษาลักษณะของที่ตั้งอาคารบ้านเรือนแบบเดิมไว้จนถึงปัจจุบัน อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณถุนซี เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆยาว 1,200 กว่าเมตรตัดอยู่กลางเมืองถุนซีจุดเด่นของถนนสายนี้อยู่ที่อาคารสองฝั่งที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยหมิง-ชิงและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีจนกระทั่งทุกวันนี้โดยปัจจุบันตลอดถนนทั้งเส้นเป็นถนนสายวัฒนธรรมมีร้านขายอาหารท้องถิ่นร้านขายงานศิลปะภาพวาดเครื่องปั้นหินสลักเครื่องประดับเครื่องเรือนเครื่องแต่งบ้านชาจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
HUANGSHAN TIANDU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 3 เมืองถุนซี – หวงซาน – ชมทะเลเมฆ – หุบเขาซีไห่ – ยอดกวงหมิงติง – หินบินมา – จุดชมวิวซีไห่ – (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) – ถนนโบราณถุนซี
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หวงซาน ตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุยมีชื่อเสียงจากทิวทัศน์ที่งดงามของยอดเขาหินแกรนิตและต้นสนหวงซานรูปร่างแปลกตา และ นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ อุทยานเขาหวงซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำแยงซีในมณฑลอันฮุยภูเขาหวงซานมีภูมิประเทศสวยงามได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปีค.ศ.1990 เขาหวงซานมียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่งและลำธาร 24 สายความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็นหวงซานนั้นประกอบไปด้วยต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงามก้อนหินรูปร่างแปลกตาตามจินตนาการทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขา
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินตามระเบียงคนเดินชมวิวยอดเขาเรื่อยๆ ท่านสามารถขั้นไปจุดชมวิวระหว่างทางแล้วขึ้นไปจุดชมวิวความเหมาะสมของร่างกายตัวเอง เช่นจุดชมวิวทะเลเมฆ  หุบเขาซีไห่ ซึ่งเป็นครึ่งทางของยอดเขา มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก  และมีโรงแรมประมาณ2แห่งบนซีไห่ อีกจุดหนึ่งที่น่าขั้นคือจุด”กวางหมิงติ่ง”หมายความว่า ขั้นไปถึงจุดสูงสุด จะเห็นวิวเขา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูง  พอขั้นถึงมองลงข้างล่าง สว่างมาก เหมือนใกล้เข้าท้องฟ้า หลังจากนั้น นั่งกระเช้าลงจากเขาหวงซาน
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ HUANGSHAN TIANDU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 4 หวงซาน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์แพทย์แผนจีนโบราณ – ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้น เดินทางจากถุนซีไปเมืองถงเซียง ซึ่งเป็นเมืองแห่งใหม่ของจีน ผลิตเส้นไหมที่ขั้นชื่อของจีน   นำท่านแวะชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าพันคอ ฯลฯ
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางไปยังเมือง เซี่ยงไฮ้  ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมง จนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ หลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งอกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) จากนั้น นำท่านเข้าฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ”ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือลูกค้า...กรุณาแช่เท้า และนวดฝ่าเท้าทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่เท้าและนวดฝ่าเท้า ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 400 หยวน  นำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SHANGHAI  HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 5 ศูนย์อัญมณีหยก – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ถนนนานกิง – Starbucks Reserve Roastery – กรุงเทพ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นเยี่ยมชม ศูนย์หยก หยกเปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่า เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ลงไป 50 เมตรภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ จากนั้น นำท่านชม ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาทั่วไป 300 เท่า สาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมามีไฮท์ไลท์นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
23.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ CA805 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
03.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line