ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์เซี่ยงไฮ้
 

ทัวร์หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-เจดีย์เหลยเฟิง-จิ่วหัวซาน แดนพุทธภูมิ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า (CA) ทัวร์ GO1HGH-CA003 /01

 

เยือนดินแดนพุทธภูมิสวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน สักการะรูปปั้นองค์ตี้จ้างหวาง - กราบสักการะพระหยกขาว ชมเจดีย์เหลยเฟิง - ชมความเก่าแก่ริมฝั่งคลอง ณ เมืองโบราณอูเจิ้น - ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...ไก่ขอทาน+หมูตงโพ ,เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์หังโจว

 

ทัวร์หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-เจดีย์เหลยเฟิง-จิ่วหัวซาน แดนพุทธภูมิ 6 วัน 4 คืน

โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า (CA) ทัวร์ GO1HGH-CA003 /01

 

กำหนดวันเดินทาง

วันที่  14 – 19 ก.ย. 61 ราคา 22,900.-
 
วันที่  10 – 15 ต.ค. 61 ราคา 24,900.-
 
วันที่  19 – 24 ต.ค. 61 ราคา 25,900.-
 
วันที่  02 – 07 พ.ย. 61 ราคา 23,900.-
 
วันที่  30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61 ราคา 25,900.-
 
วันที่  07 – 12 ธ.ค. 61 ราคา 26,900.-
 
 
- เยือนดินแดนพุทธภูมิสวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน สักการะรูปปั้นองค์ตี้จ้างหวาง
- กราบสักการะพระหยกขาว ชมเจดีย์เหลยเฟิง 
- ชมความเก่าแก่ริมฝั่งคลอง ณ เมืองโบราณอูเจิ้น
- ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...ไก่ขอทาน+หมูตงโพ ,เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน แอร์ไชน่าโดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
 
 
วันที่ 2 หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์เหลยเฟิง – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
02.10 น.   ออกเดินทางสู่เมืองหังโจว โดยเที่ยวบินที่ CA716 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
07.30 น. เดินทางถึง สนามบิน เมืองหังโจว เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว =ซูหัง แปลว่า ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพี ก็มี ซู หัง จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบเมนูเซ็ต KFC หรือ Mc Donald 
นำท่านล่องเรือทะเลสาบซีหู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทัศน์ นำท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์”จากนั้นนำท่านเข้าชม เจดีย์เหลยเฟิง ซึ่งเป็นที่เล่าขานกันว่า นางพญางูขาว ได้ถูกนักพรตกัดขังไว้ที่นี่ ตัวเจดีย์ดังเดิมนั้นสร้างขึ้นในสมัย ค.ศ. 975 แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการมีบุตรของเจ้าเมือง ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยไม้และอิฐเป็นฐาน ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง ตัวเจดีย์ถูกเผาด้วยฝีมือโจรสลัดญี่ปุ่น ทำให้ตัวอาคารถูกเผาเหลือแต่โครง อีกทั้งยังมีตำนานความเชื่อว่าตัวเจดีย์มีสรรพคุณในการปกป้องคุ้มครอง จึงมีการขโมยก้อนอิฐนำมาป่นเป็นผงเพื่อนำมาเป็นเครื่องราง เนื่องจากการขาดการดูแลในปี ค.ศ. 1924 เจดีย์เหลยเฟิงตัวจริงจึงถล่มลงมา ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 จึงได้มีการบูรณะตัวเจดีย์ขึ้นมาใหม่ อีกทั้งยังมีการค้นพบวัตถุโบราณและหลุมศพข้างล่างของตัวเจดีย์อีกด้วย ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองหังโจว  
บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ที่มีคุณภาพดี, ชาหลงจิ่ง หรือชาบ่อมังกร ,ชาชนิดนี้อยู่ใน 10 อันดับชาที่ดีที่สุดของโลก มีแหล่งกำเนิดที่เมืองหังโจว จังหวัดซีเจียง หลักฐานที่พูดถึงชาหลงจิ่งจนเป็นตำนานปรากฎในตำหรับการปรุงชาของวังหลวงตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 เป็นต้นมา จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและของเล่นมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
HANGZHOU LIANG AN  HOTEL   หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
วันที่ 3 หังโจว – จิ่วหัวซาน – สวนพุทธรรมจิ่วหัวซาน(รวมรถอุยาน) – พระพุทธรูปองค์พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเมืองจิ่วหัวซาน นำท่านชม เขาจิ่วหัวซาน เป็น 1 ใน 4 พุทธบรรพตมี ฝูเสี้ยน เขาง้อไบ้, เหวินสู เขาอู่ไถซาน,กวนอิม เกาะผุ่ถ่อซาน และ องค์ตี้จ้างหวาง ณ เขาจิ่วหัวซาน ภูเขาจิ่วหัวซาน ตั้งอยู่ที่อำเภอซิงหยางเสี้ยน มีเนื้อที่ประมาณ 120 ตารางกิโลเมตร มียอดเขารวมกันถึง 99 ยอด มี ยอดเขาเหลียนหวาเทียนจู้ เป็นยอดที่สวยงามและสูงที่สุด สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,392 เมตร เขาจิ่วหัวซาน เป็นดั่งชุดภาพภูเขาแม่น้ำตามธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ จุดชมวิวต่างๆ ผสมผสานขับดุนกันก่อให้เกิดภาพที่งดงาม ความงามของธรรมชาติกับทัศนียภาพเชิงวัฒนธรรมผสมผสานเข้ากันอย่างดี เสริมเติมด้วยภาพบรรยากาศที่ฤดูทั้งสี่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและภาพปรากฎการณ์บนท้องฟ้าอันงดงามแปลกตา เช่น ภาพ ดวงอาทิตย์ขึ้น เมฆสีแดงยามพลบค่ำ ทะเลเมฆ พระอาทิตย์ทรงกลดงดงามเกินพรรณนา ทำให้ผู้คนที่มาเยือนมิอยากจะจากไป บนเขาจิ่วหัวซานมีวัดวาอารามโบราณตั้งเรียงรายอยู่จำนวนมาก อบอวลไปด้วยควันธูปเทียน เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาต่างมาเคารพกราบไหว้ ทัศนียภาพของเขาจิ่วหัวซานงดงามมาก อากาศเย็นสบาย เป็นแดนสวรรค์แห่งการท่องเที่ยว และพักร้อน ปัจจุบันบนภูเขาจิ่วหัวซานมีวัดจำนวน 80 กว่าแห่ง และมีพระภิกษุและภิกษุณีมากกว่า 300 รูป กลายเป็นเขตชมทัศนียภาพการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทางพุทธศาสนา
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านชม สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน มีพื้นที่กว่า 1.89 ล้านตารางเมตร ใช้ทุนสร้างทั้งสิ้น 1,600 ล้านหยวน สถานที่แห่งนี้มี 5 ที่สุดของโลก ได้แก่ 1. องค์รูปปั้นพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ หรือองค์ตี้จ้างหวาง กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก 2. ฐานดอกบัวหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก 3. กำแพงแก้วหลากสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4. สระน้ำแสงพระธรรมกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 99 เมตร ลึก 20 เซนติเมตร 5. ต้นไม้ล้ำค่ากว่า 300 ชนิด สวนพุทธธรรมแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเมื่อปี ค.ศ. 2012 ให้ท่านได้กราบนมัสการองค์รูปปั้นกษิติครรภ์โพธิสัตว์ หรือองค์ตี้จ้างหวาง กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 99 เมตร ที่มาของความสูง 99 เมตร ตามประวัติ กล่าวว่า เจ้าชายตี้จ้าง ซึ่งเป็นเจ้าชายจากเมืองซินหลอ (เกาหลี) มีลักษณะคล้ายกับพระพุทธองค์คือ ได้รับการทำนายว่าถ้าครองราชสมบัติจะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะบรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์ เจ้าชายตี้จางได้ออกบวชและได้ บรรลุโฆษธรรมสามารถก้าวหลุดพ้นจากวัฎฏสงสารแต่ท่านไม่ยอมก้าวผ่านไป  ท่านยอมเสียสละอยู่เพื่อสั่งสอนให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปพร้อมกับท่านจึงได้รับการขนานนามว่า เป็น “พระเมตไตรยะ หรือ พระโพธิสัตว์แห่งความหวัง ( ตี้จ้างหวาง )
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ JIUHUASHAN CENTER  HOTEL    หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 4 จิ่วหัวซาน – อู่เจิ้น – เมืองโบราณอู่เจิ้น
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอู่เจิ้น 
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชม เมืองโบราณอูเจิ้น เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจ๋อเจียงและมณพลเจียงซู เป็นเมืองโบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือนตามแบบสมัยราชวงค์ชิง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลักหินที่มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ได้ชื่อว่า "นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง" มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน้ำ สถานที่บ่งบอกความเป็นเจียงหนันซึ่งเป็นบ้านเกิด "เหมาตุ้น" ชมสิ่งก่อสร้างโบราณสมัยราชวงศ์ หมิงและราชวงศ์แมนจู สภาพแวดล้อมภายในเมืองโบราณอูเจิ้นนั้นยังคงความสวยงามน่าอยู่ มีคูคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้าน สะพานข้ามคูคลอง โบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ และความเป็นโมเดิร์นที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ท่านจะได้รับชมกรรมวิธีการทำเหล้าแบบโบราณและการย้อมผ้าแบบดั้งเดิมนำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ WUZHEN GUESTHOUSE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 5 อู่เจิ้น – ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมถงเซียง – เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมือง เซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ ระหว่างทางนำท่านเข้าชม โรงงานผ้าไหม ที่เมืองแห่งไหม ถงเซียง  จากนั้น ชมศูนย์สมุนไพรและค้นคว้ายาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลิง หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด และนำท่านเข้าชมศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าแปรรูปที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝั่งของนานจิงลู่ เป็นที่ตั้งของร้านค้ามากมาย มีทั้งร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิวเวลรี่ชื่อดัง ทั้งร้านที่เป็นของคนจีนท้องถิ่น และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตั้งแต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut ร้านไอศครีม จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ลงไป 50 เมตรภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SHANGHI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 6 เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์อัญมณีหยก – วัดพระหยกขาว – HANGZHOU OUTLET – หังโจว – กรุงเทพ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
เยี่ยมชม ศูนย์อัญมณีหยก อัญมณีล้ำค่า เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน   นำท่านชม วัดพระหยกขาว ” ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางนั่งทั้ง 2 องค์ สลักจากหยกทั้งแท่ง แสงสว่างและแสงสะท้อนของหยกขาวนั้นทำให้องค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึ้น องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และ หุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและตรัสรู้แจ้งพระพุทธเจ้า ส่วนพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซ้ายวางบนขาด้านซ้าย ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ปรินิพพาน ใบหน้านิ่งสงบแสดงถึง สันติสุข ของพระศากยมุนี เมื่อครั้งท่านได้จากโลกนี้ไป ภายในวัด ยังมีพระนอนองค์อื่นๆ ซึ่งมีความยาว 4 เซนติเมตร ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์ โดยเจ้าอาวาสองค์ที่สิบ ในปี ค.ศ.1989 มากกว่านี้ยังมีภาพวาดโบราณ และคัมภีร์พระไตรปิฎก จัดวางไว้อีกส่วนของวัด ถึงแม้ว่าประวัติของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายทำให้วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นและไม่อาจเลียนแบบได้ ในเมืองทันสมัยเช่นนี้ นำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองหังโจว จากนั้นนำท่าน อิสระช็ออปิ้ง HANGZHOU OUTLET ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจากต่างประเทศ
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
22.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ CA715 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
02.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line