ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ฉงชิ่ง
 

ทัวร์ฉงชิ่ง-เฉิงตู- ภูเขานางฟ้า-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์-ระเบียงแก้ว-อุทยานมรดกโลกชื่อสุ่ย-ภูเขาสายรุ้ง-น้ำตกชื่อสุ่ย 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE) ทัวร์ GO1CKG-WE003 /01

 

หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย - มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของนครฉงชิ่ง - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนฉงชิ่ง
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ฉงชิ่งเฉิงตู

 
ฉงชิ่ง-เฉิงตู- ภูเขานางฟ้า-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์-ระเบียงแก้ว-อุทยานมรดกโลก
 
ชื่อสุ่ย-ภูเขาสายรุ้ง-น้ำตกชื่อสุ่ย 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)
 
ทัวร์ GO1CKG-WE003 /01
 
 
กำหนดวันเดินทาง 
 
วันที่ 14-19 ก.ย. 61 ราคา 22,900.-
 
วันที่ 09-14 ต.ค. 61 ราคา 23,900.-
 
วันที่ 19-24 ต.ค. 61 ราคา 23,900.-
 
 
- หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย
- มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของนครฉงชิ่ง
- ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง
07.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสไมล์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
10.30 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ WE684
14.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลซื่อชวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศตะวันตก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางจากเมืองฉงชิ่ง สู่ เมืองอู่หลง
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ CHENJIA GARDEC HOTEL OR SAME
 
 
วันที่ 2 ภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้ว-อู่หลง-ฉงชิ่ง
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน นำท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์เคยเป็นสถานีม้าเร็วในสมัยถัง และแห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ หลังจากนั้นนำท่าน โดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้ยังสร้างจำลองเพื่อใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนำ คือ โจว เหวิน ฟะ เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัยประกาศ : อู่หหลงอุทยานหลุบฟ้าสามสะพานลิฟต์หยุดซ่อมตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมพ.ศ. 2561 ( รวมระยะเวลาประมาณ 40 วัน )   อุทยานยังเที่ยวได้ แต่เปลี่ยนเป็นการเดินลงแทนการลงลิฟต์
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังจากนั้น นำท่านพิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) เป็นสะพานที่มีพื้นที่หน้ากว้างที่กว้างที่สุดในโลก จุดชมวิวแห่งนี้เป็นหน้าผาสูง จากระดับน้ำทะเล 1200 เมตร  ส่วนที่ยื่นออกจากหน้าผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั้งจากด้านล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน   ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวสะพานแก้วที่ติดอันดับแผ่นกระจกกว้างที่สุดในโลก  นำท่านเดินทางกลับสุ่เมืองฉงชิ่ง(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ DONGGU  HOTEL OR SAME
 
 
วันที่ 3 ฉงชิ่ง-ชื่อสุ่ย-อุทยานมรดกโลกชื่อสุ่ย-ภูเขาสายรุ้ง(รวมรถกอล์ฟ)-น้ำตกชื่อสุ่ย(รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน)
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่าเดินทางสู่เมื่องชื่อสุ่ย(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เหตุผลที่ชื่อเมืองนี้ เนื่องจากมีแม่น้ำที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมืองชื่อว่าชื่อสุ่ย ทั้งยังเป็นเมืองสำคัญทางด้านเศรษกิจวัฒนธรรระหว่างมลฑลกุ้ยโจวและมณฑลเสฉวนอีกด้วย ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียวเหนือของมณฑลกุ้ยโจว
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่  อุทยานมรดกโลกชื่อสุ่ย-ภูเขาสายรุ้ง (รวมรถกอล์ฟ) หรือที่เรียกว่าผาหินแห่งพุทธ เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่ถูกค้นพบขึ้นมาใหม่ มีความสูงกว่า 380 เมตร ความยาวประมาณ 1,100 เมตร  ตรงบริเวณหน้าผาจะมีน้ำตกที่ตกลงมาเหมือนเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวของ 5 ภูเขา บวกกับแสงอาทิตย์ที่ส่งลงมากระทบทำให้มองดูคล้ายกับนิ้วมือของพระพุธเจ้า 5 นิ้ว เป็นปรกฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์และน่าตื่นตาตื่นใจ หลังจากนั้นนำท่านชม  น้ำตกชื่อสุ่ย(รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน) น้ำตกแก่งนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป้นน้ำตกอันดับหนึ่งของจีน มีความกว้างกว่า 80 เมตร สูงกว่า 76 เมตร ที่ไหลผ่านภูเขาสายรุ้ง ไหลลงสุ๋หน้าผาและมวลละอะอองต่างๆๆก็กระทบกับแสงอาทิตย์ทำให้เกิดแสงระยับสีเหลืองทองสวยงาม  
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  1573  HOTEL OR SAME
 
 
วันที่ 4 ชื่อสุ่ย-เฉิงตู-ร้านหยก-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง)-ร้านผ้าไหม
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เฉิงตู (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านสู่ร้านหยก ให้ท่านเลือกซื้อกำไร สร้อย แหวนหยก ฯลฯ
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจึงอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม  สินค้า OTOP ของจีน
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ YINSHENG  HOTEL OR SAME
 
 
วันที่ 5 ร้านบัวหิมะ-ถนนคนเดินซุนซีลุ่-ร้านหมอนยางพารา-เฉิงตู-ฉงชิ่ง-หงหยาต้ง
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสู่  ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ  นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชวนซีลู่ ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้  แวะร้านหมอนยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อสิ้นค้าเพื่อสุขภาพ
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท่านสู่ นำท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านน้ำชา โรงละคร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสำหรับนักท่องเที่ยวที่มา
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  DONGGU  HOTEL  OR SAME
 
 
วันที่ 6 ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้าน ซึ่งมีทั้งอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ้ง
กลางวัน    อิสระ อาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  WE685 
18.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line