ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ปักกิ่ง
 

ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-พระราชวังโบราณกู้กง-เฉิงเต๋อ-พระราชวังโปตาลาน้อย-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-เทียนสิน 5 วัน 3 คืน /06

 

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน/กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนปักกิ่ง
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ปักกิ่ง
 
#ทัวร์เฉิงเต๋อ

 

ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-พระราชวังโบราณกู้กง-เฉิงเต๋อ-พระราชวังโปตาลาน้อย-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-เทียนสิน  5 วัน 3 คืน /06

 

กำหนดวันเดินทาง 

วันที่ 5-9 กันยายน 2561 ราคา 22,999 บาท 

วันที่ 10-14 ตุลาคม 2561 ราคา 22,999 บาท

วันที่ 7-11 ,  30 พฤศจิกายน -   4 ธันวาคม 2561 ราคา 22,999 บาท

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน/กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่

 

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
 
 
วันที่สอง กรุงเทพฯ-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง
  ถนนหวังฟูจิ่ง
01.40 น. เหิรฟ้าสู่ เทียนสิน โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA812 : 01.40-07.10 หรือ 
  CA750: 02.05-07.45  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสิน เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้งปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ห่างออกไปจากปักกิ่งประมาณ 160 ก.ม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เช้า  รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยอาหารกล่อง
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเทียนสิน เพื่อ นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ ปักกิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที) ด้วยความเร็วสูงสุด 295 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เกี๊ยวปักกิ่ง
บ่าย    นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังโบราณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
นำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
 
 
วันที่สาม ร้านหยก-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านยางพารา-กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด
บ่าย              นำท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่ ถือเป็นกำแพงเมืองจีนส่วนที่ได้รับการบูรณะปรับปรุงจนมีสภาพสมบูรณ์ใกล้เคียงกับของเดิมที่สุด และยังเป็นหนึ่งในกำแพงเมืองจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามของทิวทัศน์ เนื่องจากตัวกำแพงที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยภูเขาสูงใหญ่ ถือเป็นหนึ่งในภาพความสวยงามของกำแพงเมืองจีนที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
 
 
วันที่สี่ ปักกิ่ง-ร้านผีชิว-เฉิงเต๋อ-วัดผู่หนิง
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านแวะ ร้านผีชิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฉิงเต๋อ (ใช้เวลา เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมชาวฮั่นและชนกลุ่มน้อยเข้าด้วยกัน มีเขตพระราชฐานอันกว้างใหญ่ มีหมู่เจดีย์สวยงามรอบๆเขตพระราชฐาน ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองข้างทาง
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านชม วัดผู่หนิง สร้างในปี ค.ศ.1755 ในรูปลักษณะสถาปัตยกรรมผสมระหว่างทิเบตและมองโกลภายในมีรูปเจ้าแม่กวนอิมที่ แกะสลักจากไม้ 5 ชนิดเป็นรูปทรงยืนสูง 22 เมตร จึงนิยมเรียกกันว่าวัดพระใหญ่
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 พักที่ TIANBAO JIARI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
 
 
วันที่ห้า เฉิงเต๋อ-พระราชวังโปตาลาน้อย-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-เทียนสิน-กรุงเทพฯ   
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเที่ยวชม พระราชวังโปตาลาน้อย วัดใหญ่ 1 ใน 8 ของเฉิงเต๋อ สร้างในสมัยพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้ ในปี ค.ศ.1767 เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 60 พรรษา โดยจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลาในทิเบต ภายในมีอนุสาวรีย์ช้างหิน และประตูทั้ง 5 แห่งโดยมีเจดีย์ 5 องค์เรียงจากทิศตะวันออกไปยังตะวันตก คือ เจดีย์สีดำ เจดีย์สีขาว เจดีย์สีเหลือง เจดีย์สีเขียวและเจดีย์สีแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคาของวิหารใจกลางมุงด้วยกระเบื้องทองเหลืองชุบทองคำสวยงามยิ่งนัก
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย              นำท่านเดินทางกลับสู่ เทียนสิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนที่ควบกับปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, ฉงชิ่ง ที่ขึ้นกับรัฐบาลกลางโดยตรง มีตำแหน่งเท่ากับมณฑล นำท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเทียนสิน ตั้งอยู่ในเขตหนานไค ตึกรอบๆ ทั้งหมดเป็นแบบโบราณทั้งนั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.25 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่  CA811 : 20.25-00.40+1 หรือ  
  CA749 : 20.30-00.45+1) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)+
00.40+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line