ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ซัวเถา
 

ทัวร์ซัวเถา-หมู่บ้านโบราณชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น หย่งติ้ง-หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง-เหมยโจวเมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)-ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน-ซัวเถา-ไม่เข้าร้านรัฐบาล 5 วัน 4 คืน /06

 

สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนซัวเถา
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ซัวเถา

 

ทัวร์ซัวเถา-หมู่บ้านโบราณชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น หย่งติ้ง-หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง-

เหมยโจวเมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)-ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน-ซัวเถา-

ไม่เข้าร้านรัฐบาล  5 วัน 4 คืน /06

 

กำหนดวันเดินทาง 

วันที่ 21-25 กันยายน 2561 ราคา 20,999 บาท 

วันที่ 20-24 ตุลาคม 2561 ราคา 22,999 บาท

สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

วันแรก ดอนเมือง-ซัวเถา-เหมยโจว-จัตุรัสประชาชนเหมยโจว
06.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1-2 สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 
09.00 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองซัวเถา โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 850 
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเจียหยาง เมืองซัวเถา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ถือเป็น “เมืองแห่งชาวจีนฮากกา” ที่มีชาวจีนฮากกามากที่สุดในจีนตอนใต้และถือเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลฮากกาที่มากที่สุดอีกด้วย นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสประชาชนเหมยโจว  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเหมยโจว มีพื้นที่ 9 หมื่นตารางเมตร ใช้เงิน 30 ล้านในการก่อสร้าง มีการตกแต่งโดยใช้วัฒนธรรมของชาวแคระเป็นหัวหลัก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
 พักที่ JINDEBAO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
 
 
วันที่สอง เหมยโจว-หมู่บ้านโบราณชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น-หย่งติ้ง-หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง-เหมยโจว
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์สภาพเดิมไว้ท่ามกลางธรรมชาติที่นาและท้องทุ่งอันเรียบง่ายและงดงามตามวิถีโบราณ เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ “หอจี้ซ่าน” เป็นบ้าน 2 ชั้นที่สร้างจากอิฐสีดำ ผนังสีขาว และกระเบื้องสีเทา โครงสร้างประกอบด้วยเสา 7 ต้นและขื่อ 7 ตัว แม้ภายนอกจะดูเก่าแก่ แต่การตกแต่งภายในยังคงวิจิตรงดงาม 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหย่งติ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) มณฑลฮกเกี้ยน นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน ซึ่งบ้านดินถู่โหลว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งสิ้น 46 หลัง ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้ลงความเห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือเค้อเจีย ที่สืบทอดวัฒนธรรม ลักษณะโครงสร้างของบ้านดินถู่โหลว ภายในเป็นไม้ไผ่สานพอกทับด้วยดินเหนียว บ้านดินถู่โหลวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ มีการรักษา และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคปัจจุบันอายุมากกว่า 800 ปี ลักษณะทั่วไปบ้านดินถู่โหลวนั้น มีรูปทรงเลขาคณิตทั้งทรงกลม และสี่เหลี่ยม ตัวตึกสูง 3 และ 4 ชั้น เหมือนป้อมปราการมีช่องหน้าต่างมากมายตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป เพื่อให้เห็นทิวทัศน์โดยรอบ และสามารถมองเห็นบุคคลภายนอกที่จะมารุกราน โครงสร้างภายในมีห้องพักมากมายสร้างด้วยไม้ ผนังพอกด้วยดินเหนียว และปูนกั้นเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันไฟไหม้ ตรงกลางเป็นลานโล่งใช้เป็นที่ทำกิจกรรมภายในครอบครัว และด้วยโครงสร้างพิเศษนี้ นอกจากกันคนเข้ามารุกรานแล้ว ยังสามารถป้องกันลมพายุฝน แผ่นดินไหวกันความชื้น และทำให้อบอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน บ้านหนึ่งหลังมีห้องพักอาศัยตั้งแต่ 200-400 ห้อง บ้านดินทรงกลมในอำเภอหย่งติ้ง มีทั้งสิ้น 360 หลัง ทรงสี่เหลี่ยมมีทั้งสิ้น 4,000 กว่าหลัง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเหมยโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมอันยาวนาน มีร่องรอยอารยธรรมตั้งแต่ยุคหินใหม่ แต่ก่อนเมืองเหมยโจวถูกเรียกว่าเมืองเหมยเสี้ยน และเปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองเหมยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง จึงทำให้คนโบราณบางคนคงยังติดเรียกเมืองเหมยโจวว่าเมืองเหมยเสี้ยนมาจนถึงปัจจุบัน 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารชาวจีนแคระ
 พักที่ JINDEBAO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
 
 
วันที่สาม เหมยโจว-เมืองแต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)-ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน-ซัวเถา
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง มีประวัติมา 2,000 กว่าปี นำท่าน ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)  ชมสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์ หมิง และชิง ชมความเป็นอยู่ของคนแต้จิ๋วตั้งแต่สร้างเมืองจนถึงปัจจุบัน นำท่าน ผ่านชม สะพานวัวคู่ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งปี ค.ศ. 1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร และมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันยังคงสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีตำนานเล่าว่า สะพานนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยแปดเซียน
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
บ่าย              นำท่านชม วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว สร้างในสมัยราชวงศ์ถังปี ค.ศ. 738 และมีการบูรณะต่อเติมเป็นอย่างดี ลักษณะเป็นวัดจีนโดยทั่วไปภายในบริเวณวัดมีวิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ่บริเวณรั้วเป็นแผ่นศิลาแกะสลักอย่างสวยงาม มีศิลาจารึกสมัยราชวงศ์ถัง 78 ชิ้นเป็นโบราณวัตถุที่หาชมได้ยาก และมีพระไตรปิฎกที่เก็บรักษาคัมภีร์ “ต้าจ้างจิง” 7,240 เล่ม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัวเถา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) มณฑลกวางตุ้ง ซัวเถาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ปัจจุบันมีสถานะเทียบเท่ากับเมืองเซินเจิ้น, จูไห่ และเซี่ยะเหมิน ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าในแถบภูมิภาคแถบนี้
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง
 พักที่ ROYAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
 
 
วันที่สี่ ซัวเถา-เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เฮี้ยงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี้ยงบู้ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้ นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จำลองมาจากศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการแล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านสู่ ไต่ฮงกง อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนมีความใหญ่โต และสวยงาม ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณ และความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้ และเป็นแหล่งกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหม่าสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม ให้ท่านได้กราบนมัสการ ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวประมงทุกคน โดยเชื่อกันว่าหากจะต้องออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหว้ไฮตังม่าก่อนเพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย ศาลไฮตังม่าแห่งนี้เป็นศาลเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือมาก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารสไตล์ซัวเถา
 พักที่ ROYAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
 
 
วันที่ห้า สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-ซัวเถา-ดอนเมือง
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานมีแม่น้ำ และคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อน และหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “สุสานฉลองพระองค์ และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม” มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์ และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเจียหยาง เมืองซัวเถา
13.55 น.  เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 851
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.10 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line