ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์เซี่ยงไฮ้
 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์(ชั้น118)-ถนนนานกิง ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ลงเรือสำราญ CENTURY SKY- ไม่เข้าร้านรัฐบาล 5 วัน 3 คืน /06

 

เมืองไท่โจว-เขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและป่าชายเลนทะเลสาบฉินหู (รวมล่องเรือ)-หอเตียวฮัวโหลว

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์เซี่ยงไฮ้

 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์(ชั้น118)-ถนนนานกิง ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ลงเรือสำราญ CENTURY SKY- ไม่เข้าร้านรัฐบาล  5 วัน 3 คืน /06

 

กำหนดวันเดินทาง 

วันที่ 15-19 กันยายน 2561 ราคา 30,999 บาท

วันที่ 20-24 ตุลาคม 2561 ราคา 33,999 บาท

เมืองไท่โจว-เขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและป่าชายเลนทะเลสาบฉินหู (รวมล่องเรือ)-หอเตียวฮัวโหลว

 

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเอกสารให้กับท่าน
 
 
วันที่สอง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์(ชั้น118)-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และ
สวยที่สุดในโลก-ลงเรือสำราญ CENTURY SKY
02.30 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 548
07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก ” ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่ากั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
นำท่าน ขึ้นตึก เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง จากนั้นนำท่านสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจำนวน 10,000 แผ่น และที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตำแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังท่าเรือ SHANGHAI INTERNATIONAL CRUISE TERMINAL เพื่อทำการเช็คอินลงเรือสำราญหรู CENTURY SKY โดยบริเวณที่ท่าเรือจะสามารถมองเห็นบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนของมหานครเซี่ยงไฮ้ ที่เปิดไฟประดับตามตึกสูงระฟ้า รวมถึงหอไข่มุกด้วย
พบกับการต้อนรับจากกัปตันและเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น
 พักบนเรือสำราญหรู CENTURY SKY 
 
 
วันที่สาม เมืองจางเจียกั่ง-ซูโจว-เมืองโบราณชีหลี่ซันถัง-เขาเนินเสือ-ลงเรือสำราญ CENTURY SKY
เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เรือล่องมาถึงท่าเรือ เมืองจางเจียกั่ง นำท่านขึ้นจากเรือแล้วเดินทางสู่ ซูโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณชีหลี่ซันถัง เป็นเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซูโจว เป็นเมืองโบราณประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 1,100 ปีตรงกลางมีแม่น้ำซันถัง สองข้างทางเป็นบ้านเรือน มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อของตามอัธยาศัย 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เขาเนินเสือ เป็นสถานที่ที่มีประวัติยาวนานถึง 2,500 ปี โดยชื่อของเขาเนินเสือมาจากภูเขาที่ดูไกลๆ แล้วเหมือนเสือหมอบ บ้างก็ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ฝังพระศพพระเจ้าเหอหลีว์ ซึ่งเป็นบิดาของพระเจ้าฟูชา ในตำนานกล่าวว่าในวันที่สามหลังจากที่ฝังพระศพแล้ว ได้มีเสือขาวปรากฏขึ้นจึงเป็นที่มาของชื่อนี้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่ารือ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านลงเรือ CENTURY SKY 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำบนเรือ 
พบกับการแสดงจากเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น
 พักบนเรือสำราญหรู CENTURY SKY 
 
 
วันที่สี่ เมืองไท่โจว-เขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและป่าชายเลนทะเลสาบฉินหู (รวมล่องเรือ)-หอเตียวฮัว โหลว-ลงเรือสำราญ CENTURY SKY
เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เรือล่องมาถึงท่าเรือ เมืองไท่โจว นำท่านขึ้นจากเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฉินหู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ทะเลสาบแห่งนี้เป็น เขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและป่าชายเลน มีเนื้อที่ 1,600 ไร่ เป็นแหล่งรวมน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลมาจากแม่น้ำฉางเจียง เนื่องจากเวลาที่เกิดเหตุอุทกภัยขึ้น ทะเลสาบแห่งนี้จะเป็นที่กักเก็บน้ำเอาไว้ และเมื่อถึงหน้าแล้งก็จะปล่อยน้ำออกไปให้ชาวบ้านได้ใช้เพาะปลูกพืชผลตามฤดูกาล เพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ต่ำ (เท่ากับระดับน้ำทะเล 0) ทำให้มีพื้นที่ทำการเพาะปลูกน้อยไม่เพียงพอ จึงได้มีการขุดดินขึ้นมาทำเป็นเกาะ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ทำการเพาะปลูกการเกษตร ให้ท่านได้ ล่องเรือ สัมผัสกับทัศนียภาพของสายน้ำและวิวทิวทัศน์โดยรอบ ชม “มี่ลู่” เป็นสัตว์สงวนของจีน โดยถือว่าเป็นสัตว์แปลกชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีลักษณะหน้าเหมือนวัว ขาเหมือนม้า เขาเหมือนกวาง กีบเหมือนควาย ในอดีตนั้นได้มีการเลี้ยงดูอยู่ภายในบริเวณพระราชวัง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไท่โจว
บ่าย นำท่านเที่ยวชม หอเตียวฮัวโหลว สร้างเสร็จในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นบ้านของพ่อค้าไม้ตระกลูเหยา เป็นบ้านเรือนไม้ที่ถูกแกะสลักไว้อย่างงดงาม ทุกมุม ทุกทิศเป็นวิวหมด และมีความหมายที่ลึกซื้ง ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี  ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของการเรียนรู้วัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่ารือ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านลงเรือ CENTURY SKY
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำบนเรือ 
พบกับการเลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น
 พักบนเรือสำราญหรู CENTURY SKY
 
 
วันที่ห้า นานกิง-สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-วัดหลิงกู่-ตลาดฟูจือเมี่ยว-นานกิง-กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เรือล่องมาถึง เมืองนานกิง มณฑลเจียงซู ซึ่งเคยเป็นอดีตเมืองหลวงอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีน เมืองที่มีประวัติเก่าแก่ย้อนหลังตั้งแต่สมัย 500 ปีก่อนคริสตกาล นำท่านขึ้นจากเรือ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สุสานดร. ซุนยัดเซ็น หรือ จงซานหลิง ซึ่งสร้างขึ้นหลังจาก ดร. ซุนยัดเซ็นถึงแก่อาสัญกรรมในปี ค.ศ. 1925 มีอาณาบริเวณ 20 เอเคอร์ มีบันไดหินแกรนิต 392 ชั้น ขึ้นสู่หออนุสาวรีย์ ซึ่งหอนี้มีหลังคาดินเผาเป็นกระเบื้องสีน้ำเงิน ส่วนอาคารที่เก็บศพอยู่ทางตอนล่างจากหออนุสาวรีย์ลงมาเล็กน้อย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดหลิงกู่ วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 สำหรับสิ่งก่อสร้างสำคัญที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ได้แก่ “หออู๋เหลียง” เป็นหอไม่มีคาน ซึ่งสร้างด้วยศิลาทั้งหลัง ที่ด้านหลังวัดมีเจดีย์หลิงกู่ เจดีย์ 9 ชั้น สูง 60.5 เมตร สร้างในปีค.ศ. 1929 เพื่อระลึกถึงเหยื่อสงครามในยุคขุนศึกที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของนานกิงที่ ตลาดฟูจื่อเมี่ยวาเพื่อเลือกซื้อสินค้าราคาถูก เช่น เสื้อผ้า ของที่ระลึกนานาชนิด อาหาร ที่บริเวณถนนแห่งนี้
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดนานกิง
22.50 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2803
02.10+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........    


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line