ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ทิเบต
 

ทัวร์ทิเบต-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา-พระราชวังโปตาลาตลาดแปดเหลี่ยม-ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ลาซา-ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน /06

 

ถนนคนเดินชุนซีลู่/โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนทิเบต
 
#ทัวร์จีนราคาถูก

 

ทัวร์ทิเบต-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา-พระราชวังโปตาลาตลาดแปดเหลี่ยม-ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ลาซา-ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน /06 

 

กำหนดวันเดินทาง 

วันที่ 5-10 กันยายน 2561 ราคา 38,999 บาท 

วันที่ 24-29 ตุลาคม 2561 ราคา 38,999 บาท 

วันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2561 ราคา 38,999 บาท

ถนนคนเดินชุนซีลู่/โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 

วันแรก กรุงเทพฯ –เฉินตู
15.00 น.         คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
17.55 น.        เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146 (17.55-       22.00 หรือ 19.10-22.55) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.00 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
  พักที่ HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่สายการบินจัดให้)
 
 
วันที่สอง เฉินตู-ลาซา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
08.40 น. ออกเดินทางสู่ นครลาซา (ทิเบต) โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8697 
10.55 น. เดินทางถึง สนามบินก่งก่า นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต   ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า “หลังคาโลก” ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,650 เมตร  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม  ตำหนักนอร์บุหลิงฆา  ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน (นอร์บุหลิงฆา แปลว่า สวนอัญมณี) สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 โดยดาไลลามะที่ 7 และดาไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมขึ้นมาเรื่อยๆ ชมบัลลังก์เทวราชและงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่างๆ    
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ BRAHMAPUTRA GRAND HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
หมายเหตุ : คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศต่ำ มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสีย ท้องอืด หรือคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น สำคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ ถ้าอาบน้ำ อย่าให้นานเกิน 5-10 นาที
 
 
วันที่สาม พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม  พระราชวังโปตาลา  (พระราชวังฤดูหนาว)  ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ซึ่งมีความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ.ที่ 7 โดยกษัตริย์ กษัตริย์ซงจั้นกันปู้ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม วัดโจคัง  ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบต สร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้านกันปู้  เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสี ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ  4  ชาติ  มาผสมกันคือ  ทิเบต จีน เนปาล และอินเดีย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองนานาชนิดที่ ตลาดแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งจะมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครลาซา 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ BRAHMAPUTRA GRAND HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
 
 
วันที่สี่ ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ลาซา
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟลาซา สู่ สถานีรถไฟดัมซุง (ที่นั่งแบบ Hard Seat) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4718 เมตร เป็นทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่อันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในโลก น่ามู่ชั่วเป็นภาษาทิเบต แปลว่าทะเลสาบบนสวรรค์ หรือทะเลสาบเซียนชาวทิเบตเชื่อมาแต่ไหนแต่ไรว่า การเดินวนภูเขาและทะเลสาบถือเป็นศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถขจัดบาปกรรมและเสริมบุญบารมี และถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ เมืองลาซา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ BRAHMAPUTRA GRAND HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
 
 
วันที่ห้า ลาซา-เฉินตู-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) 
10.25 น. ออกเดินทางสู่ เฉินตู  โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8698 
12.35 น. เดินทางถึง เฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
 พักที่  ZHIXIN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5  ดาว*****
 
 
วันที่หก ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
สมควรก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู
14.40 น.              เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145 (14.40-   
    16.35 หรือ 15.45-18.00) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    

 ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line