ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์มองโกเลีย
 

ทัวร์มองโกเลีย-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา-โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ-การแสดงรอบกองไฟ-ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน /06

 

อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนมองโกเลีย
 
#ทัวร์จีนราคาถูก

 

ทัวร์มองโกเลีย-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา-โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า

ฟาร์มเอินเหอ-การแสดงรอบกองไฟ -ไม่เข้าร้านรัฐบาล  6 วัน 5 คืน /06

 

กำหนดวันเดินทาง 

วันที่ 12-17 กันยายน 2561 ราคา 31,999 บาท

อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)

 

วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู
14.30 น.         คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
17.55 น.        เหิรฟ้าสู่   เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146  
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.00 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
  พักที่ HANG KONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่สายการบินจัดให้)
 
 
วันที่สอง เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
10.20 น.        เหิรฟ้าสู่ เมืองโฮฮอท โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8747
12.45 น. ถีงท่าอากาศยานฮูเห่อเฮ่าเทอะ เมืองโฮฮอท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลีย เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน (ปิดทุกวันจันทร์) ตั้งอยู่ติดกับโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ปี 2007 แบ่งเป็นส่วนจัดการแสดงทั้งสิ้นถึง 6 ชั้น มีพื้นที่ 51,350 ตารางเมตร จัดแสดงประวัติเรื่องราววิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่โบราณ รวมทั้งวัตถุโบราณอีกมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ วัดต้าเจา เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโฮฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรูปเงิน สูง 8.2 ฟุต วัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระเงิน” 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เนื้อแพะ
พักที่ SHANGRI-LA HOTEL HOHHOT หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
 
 
วันที่สาม โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่า เช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมื่อท่านเดินทางมาถึงจะมีสาวชาวมองโกล ออกมาต้อนรับท่านด้วยเหล้ามองโกล ซึ่งทุ่งหญ้าซีลามู่เหยินเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้า ดินแดนแห่งนี้เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี ชมการแสดงมวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระให้ท่านสนุกสนานกับการขี่ม้า ขี่อูฐ ตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบริการขี่ม้า ขี่อูฐ ท่านสมารถเช่าม้า หรือ อูฐ ขี่เพื่อชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายในการกินอยู่ พักในกระโจม ชอบเลี้ยงแพะ แกะ ม้า และอูฐ) 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารมองโกล
บ่าย นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มเอินเหอ ที่ตั้งอยู่ส่วนลึกของทุ่งหญ้า เพื่อสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวมองโกล  
  ท่านสามารถเดินเล่นกลางทุ่งญาติ ใส่ชุดมองโกลถ่ายภาพ (ฟรี!!! ค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย) เรียนร้องเพลงมองโกล ถ่ายภาพกับแกะที่เลี้ยงไว้ เรียนมวยปล้ำ เรียนทำชานมมองโกล
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมการแสดง ระบำเชิญสุรา และ การแสดงรอบกองไฟ (กรณีมีฝนตกจะเปลี่ยนเป็นโชว์ด้านในให้แทน)
 พักกระโจมมองโกลแบบทันสมัย (มีห้องน้ำในตัว) 
**กระโจมมีห้องพักคู่ หรือห้องพักเดี่ยว เท่านั้น!!! (ไม่มีห้องเสริมเตียง)**
 
 
วันที่สี่  ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย
 เมืองออร์ดอส
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เนินทรายเสี่ยงซาวาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายคู่ปู้ฉี่ เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของจีน เนินทรายส่วนใหญ่บริเวณทะเลทราย Kubuqi มีความสูงราว 10-15 เมตร และเนินทรายกว่า 80% มีการเคลื่อนตัวตามแรงลมและสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวก แล้วให้ท่านใส่รองเท้ากันทราย (ไม่รวมค่ารองเท้ากันทราย) เดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทรายให้สะใจ จากนั้นเชิญท่าน อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย อาทิเช่น ขี่อูฐเดินเรียงเป็นแถวท่องทะเลทราย,  นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย, เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซา เป็นต้น (ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ดอส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่ถือว่าร่ำรวยที่สุดของจีน ปัจจุบันยอดการผลิตผลิตภัณฑ์แคชเมียร์ของออร์ดอสคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของทั่วประเทศ และ 1 ใน 4 ของทั่วโลก จึงถือได้ว่าเป็นเมืองแคชเมียร์ของจีนและศูนย์กลางกิจการแคชเมียร์ของโลก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOWARD JOHNSON PARKVIEW PLAZA ERDOS HOTEL 
หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
 
 
วันที่ห้า   เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สุสานเจงกีสข่าน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก เขตสุสานกว้างใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,500  ตารางกิโลเมตร ณ สุสานแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของหอที่ระลึกเจงกีสข่าน รูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตร หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววาม ภายในมีรูปปั้นของเจงกีสข่าน และรูปที่แสดงชีวประวัติของเจงกีสข่าน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย มีพื่นที่ 33.48 ตารางกิโลเมตร เดินเข้าไปภายในอุทยาน เหมือนท่านย้อนกลับไปเมื่อ 700 กว่าปีก่อน ฉากต่างๆบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรม ประวัติ ภาษาของชนเผ่ามองโกลตั้งแต่โบราณ จากนั้นนำท่านชม เขตเมืองใหม่คังปาสือ ซึ่งทางเมืองออร์ดอสได้ออกแบบสร้างเขตคังปาสือขึ้นมา ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น และเพื่อดึงดูดเจ้าของบริษัทเหมืองแร่ เข้ามาลงทุนทำเหมืองถ่านหิน, ธาตุหายาก และขุดก๊าซในเมืองแห่งนี้อีกด้วย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานออร์ดอส เอจิน โฮโร
22.00 น.        เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8970  
00.20 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองที่มีความเป็นเมืองจีนอย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้
 พักที่ ZHI XIN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
 
 
วันที่หก   ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.40 น.            เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145 
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line