ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ซีอาน
 

ทัวร์ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองโบราณซีอาน โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล 5 วัน 3 คืน /06

 

เทียนสุ่ย-ศาลเจ้าฝูซี-ถ้ำหินสลักม่ายจีซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ซีอาน-จัตุรัสหอกลอง-จัตุรัสหอระฆัง

#ทัวร์จีน

#ทัวร์ซีอาน2018

#ทัวร์จีนราคาถูก

#ทัวร์ซีอาน

 

 

ทัวร์ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)เจดีย์ห่านป่าใหญ่-

กำแพงเมืองโบราณซีอาน โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

5 วัน 3 คืน /06

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 30 กรกฎาคม–3 สิงหาคม 2561  ราคา 24,999

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ราคา 24,999

วันที่ 10-14 กันยายน 2561ราคา 24,999

วันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ราคา 28,999

เทียนสุ่ย-ศาลเจ้าฝูซี-ถ้ำหินสลักม่ายจีซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ซีอาน-จัตุรัสหอกลอง-จัตุรัสหอระฆัง

 

วันแรก        สนามบินดอนเมือง-ซีอาน
18.30 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
21.40 น.    เหินฟ้าสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW890
     (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
02.25 น.    เดินทางถึง เมืองซีอาน เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปักกิ่ง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่  TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****


วันที่สอง    ซีอาน-เมืองเป่าจี-วัดฝ่าเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองเทียนสุ่ย
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเป่าจี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านเที่ยวชม วัดฝ่าเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เนื่องจากมีพระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธเจ้าศากยมุนีตั้งประดิษฐานอยู่ นับว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงสมัยราชวงศ์ถัง
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทียนสุ่ย (ใช้เวลาเ ดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับสองของมณฑลกานซู่ มีประชากรประมาณสามล้านห้าแสนคน เป็นที่ตั้งของ  "ม่ายจีซาน"  ผาพันพระที่มีชื่อ 1 ใน 4 ของจีน (โมเกาคู, หลงเหมินสือคู, หยุนกั่งสือคู, ม่ายจี๋ซาน)
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUA TIAN DIAN ZI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****


วันที่สาม    เทียนสุ่ย-ศาลเจ้าฝูซี-ถ้ำหินสลักม่ายจีซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ซีอาน-จัตุรัสหอกลอง-จัตุรัสหอ ระฆัง
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม ศาลเจ้าฝูซี ศาลที่ระลึกของบรรพบุรุษชาวจีน ตระกูลเสินหนง-เทพแห่งพืช ฝูซีเป็นหัวหน้าเผ่าเสินหนง สอนให้ผู้คนรู้จักเพาะปลูก คนรุ่นหลังนับถือเป็นเทพแห่งการเกษตร ทุกปีในเดือนอ้าย แรม 1 ค่ำ ซึ่งถือเป็นวันเกิดของฝูซี รัฐบาลจีนและรัฐบาลเมืองเทียนสุ่ยจะจัดให้มีงานเซ่นไหว้และงานฉลองใหญ่เป็นประจำทุกปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ถ้ำพุทธศิลป์ม่ายจีซาน (รวมรถแบตเตอรี่) เป็น 1ใน 4 ถ้ำหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน เป็นมรดกโลกทางวัฒธรรม ในปี 2014 เป็นถ้ำหินที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ ปัจจุบันถ้ำพุทธศิลป์ม่ายจีซาน มีถ้ำแกะสลักสมัยต่างๆ รวม 194 ถ้ำ มีพระพุทธรูปปั้นกว่า 7,000 องค์และภาพผนังคิดเป็นจำนวนเนื้อที่ กว่า 1,300 ตารางเมตร มีทั้งพระพุทธรูป พระสังกัจจายน์ พระสาวกและอื่นๆ เนื่องจากถ้ำพุทธศิลป์ม่ายจีซานอยู่ในป่าลึกลับ จึงมิได้ถูกเพลิงสงครามสมัยต่างๆทำลายและก็มิได้ถูกขโมย แต่ก็ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นำท่านชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจีย ตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น สร้างในสมัย พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****


วันที่สี่    กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองโบราณซีอานโชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถแบตตารี่) สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 ผ่านชม บริเวณที่คาดว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน  
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เป็ดปักกิ่ง
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี  
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เกี๊ยวซีอาน    
จากนั้นนำท่านชม  โชว์ราชวงศ์ถัง  อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอาน

 

วันที่ห้า    ซีอาน-สนามบินดอนเมือง
03.35 น.     เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW889
     (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
06.25 น.    ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line