ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์เส้นทางสายไหม
 

ทัวร์เส้นทางสายไหม-อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ-ขุยถุน-คาลาหม่าอี้- ทุ่งน้ามันร้อยลี้-เมืองปีศาจ-ปู๋เอ่อร์ชิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-คานาสือ-ภูเปลวไฟหลากสี 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ SC

 

คานาสือ The Best Season

#ทัวร์เส้นทางสายไหม

#ทัวร์จีน

#เที่ยวจีน

#ทัวร์เส้นทางสายไหม2561

 

ทัวร์เส้นทางสายไหม-อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ-ขุยถุน-คาลาหม่าอี้- ทุ่งน้ามันร้อยลี้-เมืองปีศาจ-ปู๋เอ่อร์ชิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-คานาสือ-ภูเปลวไฟหลากสี 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ SC

เดินทาง 17-23 ก.ย. 2561 ค่าบริการ 49,900 บาท

ทัวร์นี้ไม่ลงร้านรัฐบาล - ค่าบริการได้รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น

วันแรก | สุวรรณภูมินัดพบ
24.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดย สารขาออก ชั้น 4 เกาะ G สายการซานตงแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4-5)
วันที่สอง | สุวรรณภูมิ-อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ
03.05 น. นาท่านเหินฟ้าสู่นครอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8886
05.55 น. ถึงสนามบินนครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ไม่ออกนอกสนามบิน) แล้วขึ้นเครื่องลาเดิม
07.45 น. เดินทางสู่อูรูมูฉี ด้วยเที่ยวบิน SC 8886
11.50 น. ถึงอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซาน มีประชากร 2.8 ล้านคน ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวซินเจียงที่มีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่าง ๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น
(ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่สือเหอจื่อ เมืองที่ได้รับการสถาปนาจากสหประชา ชาติให้เป็นเมืองที่ประสพความสาเร็จในการอนุรักษ์ธรรมชาติ นาชมพิพิธภัณฑ์ทหาร (ไม่มีค่าบัตรผ่านประตู) แล้วเดินทางต่อสู่เมืองขุยถุน จุดบรรจบเส้นทางซินเกียงเหนือ/ตะวันตก
21.00 น. ถึงขุยถุน รับประทานอาหารค่าที่ภ ัตตาคาร
เดินทาง 17-23 ก.ย. 2561 ค่าบริการ 49,900 บาท - ทัวร์นี้ไม่ลงร้านรัฐบาล - ค่าบริการได้รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
- พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท โปรดทราบ ซินเกียงพระอาทิตย์ตกดินประมาณ 3-4 ทุ่ม เวลาเที่ยวจึงมีเต็มที่ อาหารเที่ยงทานบ่าย 2-3 โมง อาหารค่าทานประมาณ 2-3 ทุ่ม ซินเจียง เขตปกครองตนเองชนชาติ ซินเจียงอุยกูร์ เป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน มีพื้นที่ 1.6604 ล้านตารางกิโลเมตร (1 ใน 6 ของจีน) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน พื้นที่ต ่าสุดต่าจากระดับน้าทะเล 155 เมตร พื้นที่สูงสุดสูง 8,611 เมตรจากระดับน้าทะเล ซึ่งอยู่ในบริเวณเทือกเขาชายแดนติดต่อกับแคชเมียร์ ซินเกียงเป็นแหล่งปลูกองุ่นและแตงฮามีพันธุ์ดี เป็นแหล่งผลิตฝ้าย ผ้าไหม ขนแกะ วอลนัท มีประชากร 21.81 ล้านคน พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอูรูมูฉีเป็นเมืองหลวง มีทรัพยากรน้าอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้าใหญ่น้อยรวม 570 สาย ซินเจียงมีพรมแดนติดต่อกับประเทศรัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิซสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน และอินเดีย นอกจากนี้ย ังมีพรมแดนติดต่อกับทิเบต เป็นขุมแร่ธาตุ เป็นแหล่งถ่านหิน น้ามันดิบขนาดใหญ่ มีน้ามันสารองอุดมสมบูรณ์ และเป็นภาคที่ผลิตแก๊สธรรมชาติใหญ่ที่สุดของจีน ทัวร์นี้ไม่ลงร้านรัฐบาล
พักที่ HAOFENG HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม | ขุยถุน-คาราหม่าอี้-เมืองปีศาจ-เบอร์ชิน (430 กม.)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภ ัตตาคาร
08.00 น. เดินทางสู่คาราเมย์ คาราเมย์ตั้งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์ (ที่ราบต่าจุงการ์-JUNGGAR BASIN) ซึ่ง ถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า “ดา” ที่นี่มีการขุดพบน้ามันมากว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันคาราเมย์มีชื่อเสียง ในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ามัน เป็นแหล่งน้ามันดิบที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีการผลิตน้ามัน 6.32 ล้านตันต่อปี ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นแท่นขุดเจาะน้ามันเรียงรายอยู่สองฝั่งทาง แวะชมทุ่งบ่อน้ามันร้อยลี้ “เฮยโหยวซานจื้ออวี้”
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาชมเมืองปีศาจอูเอ่อเหอ GHOST CITY (จากเมือง URHO ไป 20 ก.ม.) ซึ่งอยู่ในเขตลมแรง YADAN เมื่อพันล้านปีก่อนพื้นที่บ ริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบ เป็นที่หากินของสัตว์โลกดึกดาบรรพ์ เช่น ไดโนเสาร์ เมื่อถึงยุค PTROSAURS และ STEGOSAURS เปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรง ทาให้ท้องทะเลสาบบริเวณนี้พลิกตัวกลับกลายเป็นทะเลทรายที่มีแอ่งหุบลึก เวลาและกระแสลม ได้ขัดเกลาภูเขาหินเหล่านี้เป็นรูปร่างต่าง ๆ บ้างดูเหมือนหอสูง เหมือนเจดีย์ ปราสาท ฯลฯ มีสีสันต่าง ๆ ชาวคาซัคเรียกที่นี่ว่า “SHAYITIKERXI” ชาวมองโกเลียเรียกว่า “SULUMUHAK” ซึ่ง มีความหมายว่าเมืองปีศาจทั้ง สิ้น ยามเย็นกระแสลมแรงพัดผ่านอื้ออึงจะมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น เหมือนเสียงสะท้อนที่ก้องไปมา รู้สึกเย็นยะเยือกขนลุก และนี่อาจเป็นที่มาของชื่อ “เมืองปีศาจ” แล้วเดินทางขึ้น เหนือไปยังเมืองเบอร์ชิน (ปู้เอ่อร์จิน-BURQIN) ที่ตั้งอยู่เชิงเขาอัลทาย (อัลไต) มีพื้น ที่ 10,400 ตรกม. มีประชากร 62,400 คน ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ภ ูเขาสูงทางตอนเหนือ และลาดต่ามาทางตอนใต้ จึงมีทิวเขา ชิงเขา ที่ราบ และทะเลทรายผสมผสานในเมืองเดียวกัน แม่น้าเบอร์ชินเป็นแม่น้าสายหลักและมีแม่น้าเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง
20.00 น. รับประทานอาหารค่าที่ภ ัตตาคาร
หย่าตัน Yadan เป็นลักษณะการกัดเซาะของลมที่รุนแรงตามธรรมชาติ เกิดขึ้น บริเวณพื้นที่แห้งแล้ง ภูเขาหินทรายจะค่อย ๆ เปลี่ยนรูปเว้าแหว่งเป็นร่องลึกและยุบตัวลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก เกิดเป็นรูปร่างดูเหมือน กาแพงสูงชัน ปราสาทโบราณ ป้อมปราการ ฯลฯ หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นเมืองปีศาจ จุดชมทิวทัศน์เมืองปีศาจเมืองที่มีชื่อเสียงในเส้นทางนี้คือเขต Ghost City ในเมือง Urho เขต คาราหม่าอี้ Karamay รูปลักษณ์ธรรมชาติที่เรียกว่า Yadan landforms ในประเทศจีนพบได้หลายแห่ง เช่นใน มณฑลชิงไห่ มณฑลกานซู่ และในมณฑลซินเจียงเอง ที่ซินเกียงมีเขตหย่าตันอยู่หลายแห่งเช่นที่ Urho, Jimsar, Qitai และอื่น ๆ
หลังอาหารอิสระเดินเที่ยวที่ตลาดกลางคืน
พักที่ SHENHU HOTEL
หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
(คืนนี้กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก สาหรับไปค้างที่คานาสือ 1 คืน ขอให้ใช้กระเป๋าล้อลากคันชักใบเล็ก ๆ จะสะดวกที่สุด ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่เบอร์ชิน

วันที่สี่ | เบอร์ชิน-ธาร 5 สี-อุทยานคานาสือ-โค้งมังกรหลับ-โค้งแสงจันทร์-ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ (180 กม.)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกจากเมืองเบอร์ชินมาพอประมาณถนนจะตัดผ่านภูเขา เนินเขา สีดา เทา น้าตาล หินมีแง่ มีเหลี่ยมรูปร่างแปลกตา คล้ายหินอุกกาบาต ดูเสมือนย้อนเวลามาอยู่ในภูมิประเทศแห่งโลกล้านปี
แวะชมธาร 5 สี “อู่ฉ่ายทาน” ทุ่งภูเขา 5 สีริมแม่น้า ที่มีพื้น ที่กว้างใหญ่ ความสวยงามเกิดขึ้น เมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทรายจะเปล่งสีสะท้อนสลับสีบนชั้นหิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เทา น้าตาล ดูตระการตาตัดกับสีเขียวของต้นไม้ และสายน้าสีฟ้าใสของแม่น้าเออร์ทิค ที่ไหลเรื่อ ยขนาบข้างแนวเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร
เดินทางต่อสู่คานาสือ อุทยานธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขา ความยิ่งใหญ่ความพิสุทธิ์ท
ี่เหนือคาบรรยาย คานัสเป็นทะเลสาบน้าแร่ธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญ่กว่าทะเลสาบเทียนฉือถึง 10 เท่า ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกกลางเทือกเขาอัลทาย (อัลไต) บริเวณนี้ถูกขนานนามว่า “โอเอซีสสวรรค์แห่งซินเกียง” การปกคลุมของหิมะและน้าแข็งอันยาวนานบนแม่น้าคานัส ทาให้เกิดทะเลสาบคานัสซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล 1,375 เมตร มีความกว้าง 1.6-2.9 ก.ม. ความยาว 24 ก.ม. และ น้าลึกเฉลี่ย 90 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร ในภาษามองโกล “คานัส” มีความหมายว่า “สวยงามน่าพิศวง” คานัสมีความงดงามหลากสีสัน ทะเลสาบดูใสเหมือนกระจกเงา สะท้อนเงาของ ต้นไม้ ภูเขา ท้องฟ้า และยอดเขาสูง
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาท่านผ่านเข้าอุทยาน เปลี่ยนเป็นรถอุทยาน แล้วนั่งรถเลาะไปตามลาธารสีเขียวใส ชมวิวสวยซึ้งที่ โค้งมังกร โค้งแสงจันทร์ โค้งเทวดา จากนั้นล่องเรือในทะเลสาบคานาสือ (1 ชั่วโมง)
21.00 น. รับประทานอาหารค่าที่ภ ัตตาคาร
พักที่ HONGFU HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า | คานาสือ-ศาลาชมปลา-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-เบอร์ชิน (180+50+50 กม.)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
กลับเข้าสู่อุทยานอีกครั้ง เดินทางขึ้นสู่ศาลาชมปลา จุดที่ท่านสามารถชื่น ชมธรรมชาติของทะเลสาบคานัสได้สวยที่สุดและกว้างไกลมากที่สุด ถ้าทัศนะวิสัยกระจ่างสามารถมองเห็นยอดเขามิตรภาพ สูง 4,347 เมตร ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างจีน-รัสเซีย
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภ ัตตาคาร แล้วเดินทางกลับเบอร์ชินผ่านหมู่บ้านเหอมู่ชุน
แวะเที่ยวชมหมู่บ้านเห่อมู่ชุน ตั้งอยู่ในหุบเหวเจียเติง ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบคานาสือกับแม่น้าเหอมู่ อยู่สูงจากระดับน้าทะเล 1,100-2,300 เมตร เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความงดงาม
อาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านปลูกสร้างโดยใช้ไม้ต้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงมาก ที่นี่เป็นที่อาศัยของชนชาวมองโกลเผ่าถูวา ชนเผ่าถูวาเชื่อในนิกายลามะ พูดภาษาเติร์กเพราะว่าอยู่ใกล้กับคาซัคสถาน ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ ในสมัยราชวงศถังเจียและราชวงศ์หยวนเรียกชนเผ่านี้ว่า “ถัวปา” ดินแดนแถบนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวรัสเซียก่อนที่ชนเผ่าถูว่าจะอพยพเข้ามาอยู่อาศัย
เหอมู่ชุนเป็นที่โปรดปรานของนักถ่ายภาพ ยามค่าคืนอากาศจะเย็นมากเนื่องจากอยู่ในหุบเขา หมู่บ้านเห่อมู่จะมีจุดชมวิวมุมสูงที่ส ามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน แต่จะต้องเดินเท้าจากหมู่บ้านใช้เวลาเดินทาง 20-30 นาที หรือ เลือกใช้บริการขี่ม ้าหนึ่งขา (ไม่รวมค่าม้า) แล้วเดินเท้าต่อ
20.00 น. กลับถึงเบอร์ชิน รับประทานอาหารค่าที่ภ ัตตาคารพักที่ SHENHU HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห ก | เบอร์ชิน-เส้นทางตะวันตก-อู๋ฉ่าย วาน-อูรูมูฉี (509+203 กม.)
(วันนี้วิ่งรถทางไกล)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางกลับอูรูมูฉี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ซินเกียง ซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งจุงการ์ ในเขตทะเลทรายโกบี (ถนนเส้นทางตะวันตก) ผ่านเมืองเป่ยถุน-จี๋มู่ซ่าเอ่อร์-อูรูมูฉี
14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภ ัตตาคาร ระหว่างทางในตาบล เจียเค่อเอ๋อถู
นาชม อ่าวหลากสี MULTI-COLOURED BAY (Wucai Wan 五彩湾) หรือภูเขาเปลวไฟหลากสี ตั้งอยู่ที่แอ่งกระทะใหญ่ในเขตจุงการ์ เกิดขึ้นในยุคจูรัสสิค นับล้านๆปีมาแล้ว ตั้งอยู่ในเขตเมืองจี๋มู่ซ่าเอ่อร์ ชมชั้น หินสลับหินทรายที่ผ่านการเซาะกร่อน ด้วยอากาศฤดูกาลและกระแสลมแรง ทาให้ภูเขาหินทรายเหล่านี้ มีรูปร่างต่าง ๆ มองแต่ไกลอาจดูเหมือนปราสาท ดูเหมือนหอคอย แต่ความสวยงามจะเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต ้องแสงอาทิตย์ แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทราย จะเปล่งสีสะท้อนแสงสวยงามสลับสีบนชั้น หิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง ขาว ดา น้าตาล ที่นี่เป็นความอลังการของธรรมชาติที่เหนือคาบรรยาย ผ่านชมเขตทะเลทราย กู่เอ่อปันทงกู่เท่อ แล้วเดินทางกลับเข้าตัวเมืองอูรูมูฉี
20.00 น. รับประทานอาหารค่าที่ภ ัตตาคาร
พักที่ HOITAK HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่เจ็ด | อูรูมูฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-สุวรรณภูมิ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น. นาชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง Xinjiang Region Museum (新疆自治区博物馆) ชมหลักฐานทางโบ ราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง ชมการจาลองบ้านเรือน เครื่อ งมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อ าศัยอยู่ในเขตนี้ ที่น่าสนใจแบบเหลือเชื่อคือการขุดพบขนมไหว้พระจันทร์โบราณ Bao Xiang 宝相花纹月饼 ผลิตขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง (618-907 AD) จากหลุมฝังศพอัสตานาในเมืองทูรูฟาน เมื่อปี พ. ศ. 2515 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 ซม ใช้แป้งข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบ อัดใส่พิมพ์ทรงกลม ลวดลายดอกเบญจมาศ สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคการทาขนมอบที่ยอดเยี่ยมของคนโบราณ จุดเด่นที่ต ้องไม่พลาดชมคือมัมมี่ซากมนุษย์โบราณ อายุเก่าแก่ 2,800-3,800 ปี (No.1) คือ Loulan Beauty “โฉมงามโหลวหลาน” ที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเจียง มีอายุกว่า 3,800 ปี แจ้งทุกท่านไว้ล่วงหน้า ว่าโฉมงานโหลวหลานออนทัวร์ตลอด เธอถูกเชิญไปเที่ยวที่พ ิพิธภัณฑ์ต่างประเทศอยู่เสมอ ทางพิพิธภัณฑ์ซินเจียงได้จาลองรูปลักษณ์ที่น่าจะใช่เธอในอดีตกาลไว้ให้ท่านชม ถ้าไม่พบเธอ ท่านยังสามารถชมร่างมัมมี่อ ื่น ๆ ที่อยู่ในยุค 2,800-3,800 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แพ้กัน
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภ ัตตาคาร ของหวานพิเศษ ชวนชิมขนมไหว้พระจันทร์สูตรซินเจียง พร้อมขนมไหว้พระจันทร์ของขวัญกลับบ้าน ท่านละ 1 ชุด
15.00 น. เข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (ต้าปาจา) เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อ ของที่ร ะลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เมล็ดอัลมอน เมล็ดวอลนัต และถั่วอบแห้งชนิดต่าง ๆ
19.20 น. อาลาอูรูมูฉี เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8885
23.05 น. ถึงสนามบินคุนหมิง แวะพักอริยาบท (ไม่ออกนอกสนามบิน | ขึ้นเครื่องบินลาเดิม)
01.00 น. (วันรุ่งขึ้น) เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line