ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีนสงกรานต์2018
 

ทัวร์จีนสงกรานต์2561-ทัวร์ซีอาน-ลั่วหยาง-เจิ้งโจว-ชมเทศกาลดอกโบตั๋นอันงดงาม-ชมโชวราชวงศ์ถังอันยิ่งใหญ่-ชมความยิ่งใหญ่กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน / 06

 

ถ้ำหินหลงเหมินผาหินปฏิมากรรมโบราณที่ลือชื่อ/เทศกาลดอกโบตั๋น สัมผัสกับบรรยากาศงานเทศกาลดอกโบตั๋นที่สวยสดงดงามหลากสี ในประเทศจีนดอกโบตั๋น

#ทัวร์ซีอาน

#เที่ยวซีอาน

#ทัวร์จีน

#ทัวร์ซีอานสงกรานต์2561

#ทัวร์ซีอานสงกรานต์ 2018

 

ทัวร์จีน-ทัวร์ซีอาน-ลั่วหยาง-เจิ้งโจว-ชมเทศกาลดอกโบตั๋นอันงดงาม-ชมโชวราชวงศ์ถังอันยิ่งใหญ่-ชมความยิ่งใหญ่กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน

ถ้ำหินหลงเหมินผาหินปฏิมากรรมโบราณที่ลือชื่อ/เทศกาลดอกโบตั๋น สัมผัสกับบรรยากาศงานเทศกาลดอกโบตั๋นที่สวยสดงดงามหลากสี ในประเทศจีนดอกโบตั๋น

กำหนดวันที่ 11-15 / 14-18 เมษายน 2561    ** วันสงกรานต์ **ราคา 24,899.-

 

วันแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
23.30 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
วันที่สอง     กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)
         เทศกาลดอกโบตั๋น –ลั่วหยาง-ซีอาน

02.20 น.    เหิรฟ้าสู่ นครเจิ้งโจว ประเทศจีน เที่ยวบินที่ WE680 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.30 น.         เดินทางถึง สนามบินนานาชาติซินเจิ้ง นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2543 ใช้เวลาในการสร้างยาวนานกว่า 400 ปี จัดว่าเป็น 1 ใน 3 ผาหินปฏิมากรรมโบราณที่ลือชื่อ มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร องค์ใหญ่สุด คือพระพุทธรูปโรจนะ มีความสูงถึง 17.14 เมตร ส่วนองค์เล็กที่สุดสูงเพียง 2 เซนติเมตร  นำท่านชม เทศกาลดอกโบตั๋น สัมผัสกับบรรยากาศงานเทศกาลดอกโบตั๋นที่สวยสดงดงามหลากสี ในประเทศจีนดอกโบตั๋นจะออกดอกและบานในช่วงเดือนเมษายน มีอายุการผลิบานอยู่ราว 7-10 วัน (ใน 1 ปี มีจัดงานเทศกาลดอกโบตั๋นแค่ครั้งเดียว ในช่วงนี้เท่านั้น)
    **  หมายเหตุ : วันที่ 28 ก.พ.-04 มี.ค. ไม่ได้ไปเทศกาลดอกโบตั๋น เนื่องจากไม่ใช่ช่วงเทศกาลแต่จะพาไปศาลเจ้ากวนอูแทน นำท่านชม ศาลเจ้ากวนอู เป็นที่ฝั่งศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊กและเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน บริเวณรอบๆ ปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน **
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลส่านซี
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่     SKYTEL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม    กำแพงเมืองซีอาน-ร้านหยก-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)
          ร้านหมอนยางพารา-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านชม กำแพงเมืองซีอาน สร้างเมื่อสมัยราชวงค์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร นอกกำแพงมีคูเมืองล้อมรอบกำแพงเพื่อป้องกันข้าศึกอีกชั้น ด้านนอกจัดเป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1987 เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของโลกที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญของชาวนาคนหนึ่งที่ขุดหลุมเพื่อหาแหล่งน้ำใต้ดินในเมืองซีอาน ในปี ค.ศ.1974 สำหรับหลุมขุดค้นที่พบเจอกองทหารดินเผานี้ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 หลุม โดย หลุมที่ 1 เป็นหลุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ภายในหลุมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีหุ่นทหารกว่า 6,000 หุ่นดินเผาทุกตัวมีโครงหน้า สีหน้าและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเดียว ส่วน หลุมที่ 2 มีลักษณะเป็นรูปตัว L อยู่ห่างจากหลุมที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 เมตร มีหุ่นทหารดินเผาอยู่ ประมาณ 1,000 ตัว ม้าศึก 500 ตัวและรถม้าที่ทำจากไม้ 89 คัน และ หลุมที่ 3 เป็นรูปตัว U เป็นหลุมที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญที่สุดยิ่งกว่า หลุมที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็นกองบัญชาการสูงสุด  นำท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นำท่าน ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซีอาน จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดมุสลิม แหล่งรวมของอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อหลากชนิด รวมถึงร้านขายของที่ระลึกและร้านขายผลไม้แห้ง เช่น พุทธา อินทผาลัม และถั่วต่างๆ ก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายหลายร้าน
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !!  สุกี้ซีอาน
นำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ
พักที่     SKYTEL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่        พิพิธภัณฑ์ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-ร้านกระเบื้องสามสี-ร้านผ้าไหม-ซีอาน-เจิ้งโจว
         จัตุรัส 27 อิสระช้อบปิ้งที่ถนนคนเดิน

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ  นำท่านชมเจดีย์ห่านป่าเล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดีย์สูง 13 ชั้น จากนั้นนำท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นบ้าน ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
เมนูพิเศษ !!  เกี๊ยวซีอาน
บ่าย    นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหม  นำท่านเดินทางกลับ นครเจิ้งโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ จตุรัส 27 แหล่งช้อปปิ้งกลางเมืองเจิ้งโจว ย่านการค้าที่เจริญรุ่งเรือง ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านหนังสือขนาดใหญ่และร้านอาหารให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินตามอัธยาศัย
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
พักที่     BING HE HOT SPRINGS HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า        เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ
เช้า        บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (9)
    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.30 น.        กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE681 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.40 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line