ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
 

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101-ฟาร์มแกะชิงจิ้งสวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน-สวนสนุก E DA WORLD-แช่น้ำแร่ 5 ดาวภายในห้องพัก 5 วัน 4 คืน

 

เมนูปลาประธานาธิบดี/สุกี้ชาบู ชาบู/เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง/เมนูอาหารจีนแคะ/เสี่ยวหลงเปา/เป็ดปักกิ่ง

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018

#ทัวร์ไต้หว้ันสงกรานต์2561

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์คุณภาพดี

#เที่ยวไต้หวัน

#ทัวร์ไต้หวัน

 

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101-ฟาร์มแกะชิงจิ้งสวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน-สวนสนุก E DA WORLD-แช่น้ำแร่ 5 ดาวภายในห้องพัก 5 วัน 4 คืน

เมนูปลาประธานาธิบดี/สุกี้ชาบู ชาบู/เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง/เมนูอาหารจีนแคะ/เสี่ยวหลงเปา/เป็ดปักกิ่ง

กำหนดวันเดินทาง 13-17 เมษายน 2561 ราคา35,900 บาท

วันแรกวันศุกร์ ที่ 13 เม.ย.61     กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน
14.00 น.    พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
17.50 น.    นำท่านออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่
CI 836   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง) 
22.25 น.    ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ รอรับ
 จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง วันเสาร์ ที่ 14 เม.ย.61      ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) -ร้านพายสับปะรด -พิพิธภัณฑ์กู้กง-Cosmetic shop-ช็อปปิ้งซีเหมินติง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ให้ท่านได้ขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์เร็ว มีความเร็วที่ 1,010 เมตรต่อนาที  นำท่าน ให้ท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษจิงผิงเสี่ยวหลงเปา
หลังอาหาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน  จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุดมี 5,000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เครื่องถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลาม เหมาะกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ นำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ราคาถูก ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่นNew Balance, Puma, Adidas, Nike ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันนั้นจะมีราคาถูกกว่า  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร อาหารจีนพื้นเมือง เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซึ่งเป็นเมืองใญ่ทางภาคกลางของไต้หวัน
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สามวันอาทิตย์ ที่ 15 เม.ย.61          เมืองไถจง –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาวส่วนตัวในห้องพัก
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม  นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ( Foggy Eden )ให้ท่านได้ชมความงามของฟาร์มและใกล้ชิดธรรมชาติที่น่ารื่นรม บรรยากาศที่เงียบสงบและภูมิทัศน์ที่สวยงามที่นี่จึงได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” ให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์อันสวยงามของฟาร์มชิงจิ้ง  
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” นำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ประดิษฐานที่วัดเสวียนกง นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ 
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร สุกี้ชาบู เชียนเย่
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  FRESH FIELDS HOTEL 5*  ให้ท่านแช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
วันที่สี่            วันจันทร์ ที่ 16 เม.ย.61    เมืองเกาสง -วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E DA WORLD
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดฝอกวงซาน ซึ่ง เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจำภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ที่สามารถบรรจุศาสนิกชนได้ถึง 1,000 คน จุดเด่นของที่นี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปอีก 480 องค์ ซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้สักการะขอพรได้ 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านสู่อาณาจักร E DA WORLD ให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น ในดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัยบนเนื้อที่กว่า 8,600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123  พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็มี โซน OUTLET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก, รวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า 300 แบรนด์ อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ฯลฯ
ค่ำอิสระรับประทานอาหารที่ภายในสวนสนุก
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  E DA ROYAL HOTEL  5* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    วันอังคาร ที่ 17 เม.ย.61     ทะเลสาบดอกบัว-วัดเจดีย์เสือ มังกร–สถานีรถไฟ FormosaBoulevard - สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางไปยังเจดีย์เสือ เจดีย์มังกร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ทะเลสาบดอกบัว
( Lotus lake ) เมืองเกาสง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โดยเชื่อกันว่า ถ้าได้เดินเข้าทางปากมังกรและทะลุออกทางปากเสือ จะเปลี่ยนให้โชคร้ายกลายเป็นดี
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีนแคะ
หลังอาหาร นำท่านชม สถานีรถไฟ Formosa Boulevard ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ถูกจัดให้ความสวยงามติดอันดับโลก เป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดม 30 เมตร ทำให้แสงธรรมชาติสามารถส่องผ่านเข้ามาทั่วภายในบริเวณอาคาร โดมกระจกสีออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดธาตุทั้งสี่ของธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟและด้วยประติมากรรมนี้เอง ที่ทำให้สถานีรถไฟเกาสง ติดอันดับ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก
                               หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางถึง  สนามบินเกาสง   เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
14.35 น.    ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน
 CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 839
17.05 น.    ถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวัสดิภาพ
 ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line