ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
 

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-VIP Group-นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบสวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า -ขึ้นตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น 5 วัน 4 คืน

 

เมนูปลาประธานาธิบดี/เมนูอาหารจีนพื้นเมือง/สุกี้ชาบู ชาบู/ เป็ดปักกิ่ง/เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018

#ทัวร์ไต้หว้ันสงกรานต์2561

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์คุณภาพดี

#เที่ยวไต้หวัน

#ทัวร์ไต้หวัน

 

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-VIP Group-นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบสวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า -ขึ้นตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น 5 วัน 4 คืน

เมนูปลาประธานาธิบดี/เมนูอาหารจีนพื้นเมือง/สุกี้ชาบู ชาบู/ เป็ดปักกิ่ง/เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน

เดินทาง 13 - 17 เมษายน 2561 ราคา 37,900 แช่น้ำแร่ระดับ  5 ดาว ภายในห้องพัก

 

วันแรก วันศุกร์ที่ 13 เม.ย 61  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
14.00 น.    พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
17.40 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  เที่ยวบินที่ TG 636  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง) 
22.20    ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน

วันที่สอง  วันเสาร์ที่ 14 เม.ย. 61ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ร้านพายสับปะรด- พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติง - นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่าน ชมตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์เร็วด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที นำท่านให้ท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูเสี่ยวหลงเปา
หลังอาหาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน  จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุดมี 5,000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน   ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เหมาะกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันนั้นจะมีราคาถูกกว่า  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
 หลังอาหารนำท่านนั่งรถไปสู่เมืองฮัวเหลียน ที่เป็นเมืองที่ตั้งของอุทยานทาโรโกะ
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  AZURE HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน
(ให้ท่านจัดกระเป๋าเล็ก 1 ใบสำหรับการค้างคืนที่เมืองฮัวเหลียน 1 คืน)
วันที่สาม    วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 61   อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับไทเป-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-อาบน้ำแร่ 5 ดาวแบบส่วนตัว
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะหรือไท่หรู่เก๋อ  ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อของอำเภอ ฮัวเหลียน อำเภอไถจงและ อำเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน มีเนื้อที่รวม 930 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน คำว่าทาโรโกะ (Taroko) มาจากภาษาของชาวพื้นเมืองมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมือง ไทเป  หลังจากนั้นนำท่านนั่งรสบัสเดินทางสู่เมืองไถจงซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน เพื่อนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ 
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนู สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  FRESH FIELDS HOTEL 5*  ให้ท่านแช่น้ำแร่ 5 ดาวแบบมีอ่างแช่ส่วนตัวภายในห้องพัก


วันที่สี่     วันจันทร์ที่ 16 เม.ย. 61  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่  -นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ-หมู่บ้านและสวนสนุก - 9 ชนเผ่า-ชิมชาอู่หลง
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขา เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่าน นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965  จากนั้นนำท่าน นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร อาหารจีนพื้นเมือง เมนู ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบและพบทิวทัศน์ชั้นเยี่ยมของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยัน-จันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ  และ นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุก เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุกกัน อย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลานัดพบ   หลังจากนั้นนำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง พันธุ์ดี ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน
ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนู เมนูสเต็ก+สลัดบาร์
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน


วันที่ห้า   วันอังคารที่ 17 เม.ย. 61     ศูนย์ Germanium Power–Cosmetic Shop–อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหาร นำท่าน ชมศูนย์ Germanium Power เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษสามารถช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ราคาถูก ที่ได้รับความนิยมหรือรวมถึงพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน  
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู สลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด
หลังอาหาร นำท่าน สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันและท่านยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย
17.00 น.        นำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.00 น.      ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 635
22.55 น.     ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line