ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
 

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-เที่ยวสนุกครบ 3 เมืองไทเป/ไถจง/เกาสง/เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เที่ยวสวนสนุก EDA WORLD-พร้อมชมสถานีรถไฟสวยติดอันดับโลก Formosa Boulevard-ขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น 89 /5 วัน 4 คืน

 

เมนูพิเศษจิงผิงเสี่ยวหลงเปา/ เป็ดปักกิ่ง/เมนูปลาประธานาธิบดี/เมนูอาหารจีนแคะ/สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018

#ทัวร์ไต้หว้ันสงกรานต์2561

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์คุณภาพดี

#เที่ยวไต้หวัน

#ทัวร์ไต้หวัน

 

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-เที่ยวสนุกครบ 3 เมืองไทเป/ไถจง/เกาสง/เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เที่ยวสวนสนุก EDA WORLD-พร้อมชมสถานีรถไฟสวยติดอันดับโลก Formosa Boulevard-ขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น 89   5 วัน 4 คืน

เมนูพิเศษจิงผิงเสี่ยวหลงเปา/ เป็ดปักกิ่ง/เมนูปลาประธานาธิบดี/เมนูอาหารจีนแคะ/สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน

กำหนดวันเดินทาง 12 - 16 เมษายน 2561 ราคา 35,900.-

 

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เม.ย 61กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
14.00 น.    พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL   เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
17.40 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL   เที่ยวบินที่ TG 636  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง) 
22.20    ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศ ไต้หวัน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 13 เม.ย 61 ตึกไทเป101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) -ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง-Cosmetic shop – ตลาดซีเหมินติง - แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวในห้องพัก
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านชมตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์เร็วด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที นำท่าน ให้ท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษจิงผิงเสี่ยวหลงเปา
หลังอาหาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน  จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุดมี 5,000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เครื่องถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลาม เหมาะกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะเป็นอย่างยิ่ง นำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ราคาถูก ที่ได้รับความนิยมรวมถึงพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันนั้นจะมีราคาถูกกว่า  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
 หลังจากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองไถจงซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน เพื่อให้ท่านเข้าสู่
ที่พัก  FRESH FIELDS HOTEL 5*  ให้ท่านแช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
วันเสาร์ที่ 14 เม.ย. 61เมืองไถจง –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม  นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ( Foggy Eden )ให้ท่านได้ชมความงามของฟาร์มและใกล้ชิดธรรมชาติที่น่ารื่นรม บรรยากาศที่เงียบสงบและภูมิทัศน์ที่สวยงามที่นี่จึงได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” ภายในฟาร์มมีการปลูกผลไม้เมืองหนาวมากมายอาทิ กีวี่ ลูกแพร์
ลูกพลัม และลูกพีช มีสวนดอกไม้กึ่งเขตร้อน เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ และดอกแคลลาลิลลี่ ให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์อันสวยงามของฟาร์มชิงจิ้ง  
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” นำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ประดิษฐานที่วัดเสวียนกวง นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นำท่านแวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดี ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระ
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ 
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่า
วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 61เกาสง – วัดฝอกวงซาน - สวนสนุก E DA WORLD
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดฝอกวงซาน ซึ่ง เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจำภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ที่สามารถบรรจุศาสนิกชนได้ถึง 1,000 คน ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปอีก 480 องค์ ซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้สักการะขอพรได้ 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านสู่อาณาจักร E DA WORLD ให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น ในดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัยบนเนื้อที่กว่า 8,600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123  พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง ท่านที่ชื่นชอบ มี โซน OUTLET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก, รวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า 300 แบรนด์ อาทิ Gucci, YSL, A/X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำอิสระรับประทานอาหารที่สวนสนุก
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  E DA ROYAL HOTEL  5* หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 16 เม.ย. 61       ทะเลสาบดอกบัว - วัดเจดีย์เสือ มังกร - สถานีรถไฟ Formosa Boulevard -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง วัดเจดีย์เสือ เจดีย์มังกร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ทะเลสาบดอกบัว - ( Lotus lake ) เมืองเกาสง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โดยเชื่อกันว่าถ้าได้เดินเข้าทางปากมังกรและทะลุออกทางปากเสือ จะเปลี่ยนให้โชคร้ายกลายเป็นดี
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหร เมนูอาหารจีนเคะ
หลังอาหาร นำท่านชม สถานีรถไฟ Formosa Boulevard ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ถูกจัดให้ความสวยงามติดอันดับโลก เป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดม 30 เมตร ทำให้แสงธรรมชาติสามารถส่องผ่านเข้ามาทั่วภายในบริเวณอาคาร โดมกระจกสีออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดธาตุทั้งสี่ของธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ ลม ไฟและด้วยประติมากรรมนี้เอง ที่ทำให้สถานีรถไฟเกาสง ติดอันดับ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก
                               หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางถึงสนามบินเกาสง เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
14.35 น.    ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 689
17.05 น.    ถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวัสดิภาพ
   
 

 

 

 ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line