ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
 

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-นั่งกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลาชมเมืองไทเป-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ไถจง-ล่องเรือสุริยันจันทรา-ขึ้นตึกไทเป 101-แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาว ภายในห้องพัก

 

เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า/เมนูปลาประธานาธิบดี/เมนูพิเศษสุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน/เมนูพิเศษสลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด/เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง/เมนูเสี่ยวหลงเปา

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018

#ทัวร์ไต้หว้ันสงกรานต์2561

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์คุณภาพดี

#เที่ยวไต้หวัน

#ทัวร์ไต้หวัน

 

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-นั่งกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลาชมเมืองไทเป-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ไถจง-ล่องเรือสุริยันจันทรา-ขึ้นตึกไทเป 101-แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาว ภายในห้องพัก

เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า/เมนูปลาประธานาธิบดี/เมนูพิเศษสุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน/เมนูพิเศษสลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด/

เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง/เมนูเสี่ยวหลงเปา

กำหนดวันเดินทาง 10-14 ,14-18 เมษายน 2561 ราคา 29,900 บาท 

ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ –สนามบินนานาชาติเถาหยวน – Gloria Outlet
09.00 น.        พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินCHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง   
14.20 น.   นำท่านออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 832
18.30 น.  ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ รอรับ นำท่านเดินทางไป ช้อปปิ้ง Gloria Outlet ห้างเอาท์เล็ตซึ่งประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาดให้ท่านได้เลือกซื้อ
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูอาหารจีน+ขาปูอลาสก้า
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL E HOME 3* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน


วันที่สอง เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสู่เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม นำท่านไป ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า“สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ซึ่งนำมาประดิษฐานที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965  
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีนพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นำท่านแวะชิมชาอู่หลงบนภูเขาสูง เป็นชาอู่หลงพันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและยังเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษสุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวจากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก FRESH FIELDS 5* ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ส่วoตัวภายในห้องพักตามอัธยาศัย


วันที่สาม        ร้านพายสับปะรด- Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน ให้ท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ ที่ได้รับความนิยม รวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง เมนูพิเศษสลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด
หลังอาหาร จากนั้นนำท่านไปยัง อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน  จากนั้นนำท่านเดินทางไป สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง  จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งและเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย   จากนั้นนำท่านไปยัง ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป และยังเป็น             ไนท์มาร์เก็ตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป อายุกว่า 200 ปี ที่มีขายของทั้ง  ของกิน เสื้อผ้า รองเท้า ต่างๆนานา   
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก FULLON SHENKENG  4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน


วันที่สี่        Maokong Gondala -ศูนย์ Germanium -ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารนำท่าน นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกลบนกระเช้าลอยฟ้า กอนโดลาที่ให้ทุกท่านได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิวเมืองไทเป และสามารถมองเห็นตึกไทเป101 จากมุมนี้ได้อย่างสวยงาม  
จากนั้นนำท่านชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกาย ช่วยให้ร่างกายสมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีนพื้นเมือง เมนูเสี่ยวหลงเปา
หลังอาหาร จากนั้นทำท่านชม ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน  ตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและ มีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่  8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์เร็วด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาทีนำท่านเดินทางไปยัง วัดหลงซานซื่อ หรือ "วัดเขามังกร"  เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซานซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับ ความเสียหายยับเยินแต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย จึงทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันจะมีราคาถูกกว่า  ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  เมนูอาหารจีนกวางตุ้ง และ เป็ดปักกิ่ง
  หลังจากนั้น จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL E HOME 3* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน


วันที่ห้า        สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
        นำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.20 น.      ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 831
12.15 น.      ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวัสดิภาพ

 ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line