ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
 

ทัวร์ยุโรป - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 8 วัน อินเทอร์ลาเก้น- ชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์ /08

 

อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว Top of Europe ชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวลูเซิร์นเมืองตากอากาศอันเลื่องชื่อ-ชมทะเลสาบเจนีวา ชมศาลาไทยในโลซานน์ และเที่ยวเมืองน่ารักๆ อย่างเวเว่ย์

#ทัวร์ยุโรป

#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

#ทัวร์อิตาลี่

#ทัวร์ยุโรป2561

#ทัวร์ยุโรปราคาถูก

 

ทัวร์ยุโรป - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 8 วัน อินเทอร์ลาเก้น- ชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์ /08

อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว Top of Europe ชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์  เที่ยวลูเซิร์นเมืองตากอากาศอันเลื่องชื่อ-ชมทะเลสาบเจนีวา ชมศาลาไทยในโลซานน์ และเที่ยวเมืองน่ารักๆ อย่างเวเว่ย์

กำหนดวันที่เดินทาง  28 ก.พ.-7 มี.ค. / 6-13 เม.ย.2561  ราคา 67,900.-

  28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม / 6-13 เมษายน 2561  ราคา 67,900 บาท

 

กำหนดการเดินทาง
 
วันแรก กรุงเทพฯ 
21.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D 
สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
 
วันที่สอง กรุงเทพฯ-มิลาน-ทิราโน่ (อิตาลี)-รถไฟสายเบอร์นินาเอ๊กซ์เพรส-เซ้นต์มอริทซ์ (สวิตเซอร์แลนด์)
00.35 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินมาร์เพ็นซ่า ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทิราโน่ Tirano ตั้งอยู่ในจังหวัดซันดริโอภาคเหนือของประเทศอิตาลี พรมแดนระหว่างอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมความงดงามของเส้นทางแห่งขุนเขาและทะเลสาบ เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านสู่สถานีรถไฟสายโรแมนติก ให้ท่านนั่งรถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์และได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่มีทัศนียภาพระหว่างทางงดงามที่สุดของประเทศ ซึ่งเส้นทางอันงดงามนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว หุบเขาอัลบูล่า ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพานข้ามธารน้ำต่างๆ 196 แห่ง และธารน้ำแข็งที่ปกคลุมยอดเขาเบอร์นินา โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และรถไฟไต่ระดับความสูงจนถึง 2,253 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเข้าสู่เขตช่องเขาเบอร์นินาและรถไฟค่อยๆ ลดระดับความสูงโดยวิ่งเป็นบันไดวนสู่สถานีปลายทางสู่เมืองซังต์มอริทซ์หรือเซ้นต์มอริทซ์ St.Moritz (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศชื่อดังในหุบเขาของสวิตเซอร์แลนด์ ในมลรัฐเกราบรุนเดิ้น Graubunden รัฐที่ใหญ่ที่สุดและอยู่บนยอดเขาสูงของแนวเทือกเขาแอลป์ บนระดับความสูง 1,775 เมตร และเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางสำหรับคนรักกีฬาที่ดีที่สุดในโลก และยังได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง ผ่านชมทะเลสาบเซ้นต์มอริทซ์ ชื่อเดียวกับชื่อเมืองที่มีทิวทัศน์งดงาม ยามฤดูร้อนทะเลสาบจะส่องประกายเป็นสีเขียวมรกต สะท้อนภาพของภูเขาที่อยู่โดยรอบ หากเป็นฤดูหนาว ทะเลสาบจะกลายเป็นลานน้ำแข็งขนาดใหญ่ ชาวเมืองสามารถลงเล่นสเก็ตได้จนมีการจัดการแข่งขันได้ด้วย   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก City Oberland Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางจากอินเทอร์ลาเก้นโดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grinderwald Grund) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อ ขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค  ซึ่งมีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบน สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนั้นนำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บ่าย นำท่านเดินทางจากจุงฟราว สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)  เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์โดยมีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลัง (ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ) อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาล อายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก City Oberland Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น-เบิร์น-โลซานน์ (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้คาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปค่อนข้างมาก) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากลูเซิร์น ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์ดังชั้นนำของสวิส เป็นต้น 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน นำท่าน ชมกรุงเบิร์น ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก 
ชมย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติคเป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ เมืองสำคัญแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็นเมืองที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Agora Swiss Night Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า โลซานน์-มองเทรอซ์-เวเว่ย์-โลซานน์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของโลซานน์บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส ก่อนนำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา
จากนั้นท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ เมืองสวยทางใต้ของสวิส ริมทะเลสาบเลอมังค์ และเป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยอง ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชมเมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย นำท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั้นของเฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ เมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส  ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด ชาลี แชปลิน ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต นำท่านชมและถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ของชาลี แชปลินและโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโลซานน์  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Agora Swiss Night Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก โลซานน์-เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์)- มิลาน (อิตาลี)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่นครเจนีวา  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาหรือเลคเลอมังค์ เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายการต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก ชมกรุงเจนีวา ชมความสวยงามบริเวณอิงลิช การ์เด้น ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ในวันที่อากาศสดใสท่านอาจได้เห็นน้ำพุเจ็ทโด พุ่งทะยานขึ้นเหนือทะเลสาบ สูงถึง 140 เมตร  รวมทั้งนาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์แห่งเจนิวาและยังบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเมืองเจนีวาและสภากาชาติแห่งนครเจนีวาอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milano ประเทศอิตาลี เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค  ปารีส  ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Bedbank NH Milan Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด มิลาน (อิตาลี)-สนามบินมาเพนซ่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงมิลาน
13.05 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบินมาเพนซ่า เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG941
 
วันที่แปด กรุงเทพฯ
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ.. 


ทัวร์ยุโรป

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line