ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์อังกฤษ
 

ทัวร์อังกฤษ-บินตรงสู่นครลอนดอน ชมเมืองวู้ดสต็อกและชิปปิ้งแคมป์เดน โดยสายการบินไทย /08

 

พบกับการจัดสวนสวยผลงานดังแห่งสหราชอาณาจักร เมืองน่ารักต่างๆ Bourton-on-the-Water ชิมเป็ดย่างจากร้านดังโฟร์ซีซั่น ชมวิวบน London Eyes ช้อปปิ้งมหานครลอนดอน และช้อปปิ้ง Bicester Outlet Village

#ทัวร์ยุโรป

#ทัวร์อังกฤษ

#ทัวร์ลอนดอน

#ทัวร์ยุโรป2561

#ทัวร์ยุโรปราคาถูก

 

ทัวร์ยุโรป -  บินตรงสู่นครลอนดอน ชมเมืองวู้ดสต็อกและชิปปิ้งแคมป์เดน โดยสายการบินไทย 7วัน6คืน/08

พบกับการจัดสวนสวยผลงานดังแห่งสหราชอาณาจักร  เมืองน่ารักต่างๆ Bourton-on-the-Water ชิมเป็ดย่างจากร้านดังโฟร์ซีซั่น ชมวิวบน London Eyes ช้อปปิ้งมหานครลอนดอน และช้อปปิ้ง Bicester Outlet Village

กำหนดการเดินทาง   15-21 ก.พ. / 30 เม.ย.-6 พ.ค. / 25-31 พ.ค.2561  ราคา 63,500.-

กำหนดการเดินทาง   15-21 กุมภาพันธ์ / 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม / 25-31 พฤษภาคม2561  ราคา 63,500 บาท

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ
21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4  เคาน์เตอร์สายการบินไทย  เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 
 
วันที่สอง ลอนดอน-วู้ดสต็อก-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-สแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน
00.15 น. ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG 910
(เวลาจะเปลี่ยนเป็น 00.10 น. และถึงลอนดอนในเวลา 07.15 น. ในช่วงเดือน เม.ย. เป็นต้นไป เนื่องจากเปลี่ยนฤดูกาล)
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ให้ท่านตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวู้ดสต๊อก Woodstock (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตอ๊อกซ์ฟอร์ไชร์ มีความละม้ายคล้ายคลึงกับเมืองต่างๆ ในเขตคอตส์วอลด์ส เป็นแหล่งรวมของศิลปะแขนงต่างๆ และมีชื่อเสียงทางด้านการดนตรี และยังเป็นเมืองที่มีความงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1987 นำท่านเข้าชมพระราชวังเบลนไฮม์ Blenheim Palace พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรงดงามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอังกฤษ และสร้างเพื่อเป็นของขวัญแก่จอห์นเชอร์ชิลล์ ดยุคแห่งมาร์ลโบโรห์ จากสมเด็จพระราชินีแอนน์ และเป็นการขอบคุณสำหรับชัยชนะจากการรบในเบลนไฮม์ ในปี ค.ศ.1704 นำชมอาคารที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคอังกฤษ ชมห้องต่างๆ ที่มีสิ่งของตกแต่งไว้มากมายที่ห้อง State Rooms ซึ่งแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ไว้มากมาย อาทิ ห้องมาร์ลโบโรห์ที่มีชื่อในด้านงานเขียน, ห้องสมุดที่มีกำแพงหนังสือล้อมรอบมากกว่า 10,000 เล่ม    
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ Bourton-on-the-Water (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านเดินชมหมู่บ้านเล็กๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์วอลด์ส” อีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามน่ารัก มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม ที่มีลําธารสายเล็กๆ ตื้นๆ ซึ่งแท้จริงคือแม่น้ำวินด์รัช ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ ทำให้เป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์อย่างมาก เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรมรวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ นำท่านเดินชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หรือ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับบ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ ที่เคยเป็นที่อาศัยของกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษเช็คสเปียร์ ได้รับยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก มักเรียกขานกันว่าเขาเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษ ผลงานที่โด่งดังอย่างโรมิโอกับจูเลียส, เวนิสวานิช เป็นบ้านหลังคามุงด้วยฟางซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ดตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันได้ปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Stratford-upon-avon  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม สแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน-ชิปปิ้งแคมป์เดน-บาธ-คาร์ดิ๊ฟ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่เมืองชิปปิ้งแคมป์เดน Chipping Campden หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร เป็นเมืองเล็กๆ ในเขตคอตส์วอลด์ส แคว้นโกลเชสเตอร์ไชร์ อยู่ไม่ไกลจากกรุงลอนดอน เคยเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้ามาตั้งแต่อดีตในช่วงยุคกลางของอังกฤษและเป็นแหล่งค้าขนสัตว์ที่มีชื่อในยุคนั้น ปัจจุบันนอกจากมีทัศนียภาพงดงามแล้ว ยังเป็นสถานที่ตากอากาศและพักผ่อนของชาวเมืองอีกด้วย นำท่าน เข้าชมสวนฮิตโค้ทมาเนอร์ Hidcote Manor Garden ในหมู่บ้านฮิตโค้ท สวนสวยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอังกฤษ สร้างโดยชาวอเมริกันจอห์นสตัน ลอว์เร้นซ์ และมีการจัดสวนที่เน้นด้านศิลปะและเรียกได้ว่าสวนแห่งนี้เป็นผลงานชั้นยอดและเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ที่หายากจากทั่วทุกมุมโลก ให้ท่านถ่ายรูปได้จากทุกมุมของสวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองอาบน้ำแร่ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรืองอำนาจของอาณาจักรโรมันโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเข้าชมภายในของโรงอาบน้ำแร่ร้อนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจุบันน้ำพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณ นับล้าน นับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส ซึ่งหลักฐานบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่นี้ ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987  ชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็นเตอร์กิชบาธ (Turkish Bath) และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น  จากนั้นนำท่านชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจี้ยน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของแคว้นเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ  ที่พระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตได้มีรับสั่งให้สร้างขึ้นจากรากฐานเดิมของปราสาทโรมันโบราณ และได้รับการตกแต่งต่อเติมเรื่อยมา ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ จากนั้นนำชมเมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองที่เจริญมาตั้งแต่ยุคสมัยที่ชาวโรมันมีอิทธิพลอยู่ในบริเวณนี้ จวบจนถึงยุคศตวรรษที่ 20 ก็ยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของโลกในเรื่องการขนส่งถ่านหิน เชื้อเพลิงที่ใช้มากที่สุดก่อนน้ำมันจะเข้ามาแทนที่ ชมศาลาว่าการเมืองและพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการรัฐ  อิสระให้ท่านเดินเล่นในย่านถนนควีนส์ แหล่งช้อปปิ้งของพื้นเมือง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Cardiff City Centre หรือระดับเทียบเท่า
(ในช่วงเดือน พ.ค. ที่พักอาจเปลี่ยนเป็น Mercure Holland House, Bristol หรือระดับเทียบเท่า)
 
วันที่สี่ คาร์ดิ๊ฟ-สโตนเฮ้นจ์-บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต-ลอนดอน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าแอมสเบอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ที่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิลเลจ  Bicester Outlet Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne  Fontaine  Armani  Bally  Bodum  Bose  Burberry  Calvin Klein  D&G  DKNY  Diesel  Dior  Dunhill   Ermenegildo Zegna  Fendi  Gucci  Guess  Hugo Boss  Jaeger  Jigsaw  Kipling  L'Occitane  Levi's  Max Mara  Missoni  Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็นต้น  เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าจากเอ๊าท์เล็ต  
สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Dorsett Shephers Bush London หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า ลอนดอน-ช้อปปิ้ง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านชม มหานครลอนดอน เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน  ถือเป็น 1 ในเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ  การเมืองและวัฒนธรรมของโลก  การสื่อสาร  การบันเทิง  แฟชั่นและศิลปะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก เริ่มจากพระราชวังบัคกิ้งแฮมที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพูสีดำแต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว  ก่อนนำท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิบ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทำเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, พิคคาเดลลี เซอร์คัส, ย่านโซโห มหาวิหารเซนต์พอล ฯลฯ  จากนั้นนำท่านเข้าชม ทาวเวอร์ออฟลอนดอน  Tower of London ป้อมปราการและปราสาทเก่าแก่แห่งแรกที่สร้างขึ้นตั้งแต่กษัตริย์ วิลเลียมผู้พิชิต ผู้ปกครองอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1006  นำท่านชม เพชร Star of Africa เครื่องเพชรล้ำค่าประจำราชสำนักที่ใช้ในการประกอบพิธีสำคัญ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 300 กะรัตที่ประดับอยู่หน้ามงกุฎและคฑาอาญาสิทธิ์แห่งองค์ราชินี ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านสู่ย่านไนท์บริดจ์ ที่ตั้งของห้างดัง อาทิเช่น ห้างแฮรอดส์ เป็นต้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งเลือก
ซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มีเวลาให้ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าที่ระลึกก่อนกลับบ้าน 
*** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Dorsett Shephers Bush London หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก ลอนดอน-ช้อปปิ้ง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านขึ้นชมลอนดอนอาย London Eyes หรือชิงช้าสวรรค์ยักษ์แห่งลอนดอน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ แม่น้ำสายหลักของกรุงลอนดอน หรือรู้จักกันในนามมิลเลเนียมวีล หรือวงล้อแห่งสหัสวรรษ เรียกได้ว่าเป็นชิงช้าที่มีความสูงมากที่สุดในยุโรป ซึ่งมีความสูงถึง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถชมทัศนียภาพได้ยาวไกลถึง 40 กิโลเมตร บนแคปซูลของชิงช้าให้ท่านได้ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่มาเที่ยวนครลอนดอนกับคุณพ่อและให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับจินตนาการและการชมวิวของนครลอนดอนจากมุมสูง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก
ภัตตาคารชื่อดังของลอนดอน
บ่าย นำท่านชม บริติชมิวเซียม (British Museum) หรือที่นิยมเรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สุดและใหญ่ ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของ สะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะ เป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2302 (ค.ศ.1759) ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อัน เป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันบริติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียง และมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษน์จากจุดเริ่มต้นจนถึง ปัจจุบัน จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลอนดอนที่ท่านจะได้ เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย (เพื่อ ความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ และมีเวลาให้ท่านทำคืนภาษี
21.35 น. นำท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG917
(ในช่วงฤดูร้อน หรือปลาย เม.ย. เป็นต้นไป เวลาบินจะเป็น 21.25 และจะถึง กทม.ในเวลา 15.00 น.)
 
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....


ทัวร์อังกฤษ

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line