ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
 

ทัวร์มาเก๊า-ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่ทับทิมณวัดอาม่า-ชมโบสถ์เซนต์ปอล/ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-เวเนเซี่ยน/3วัน4คืน/06

 

ชมสวนหยวนหมิงชิงหยวน /โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต

#ทัวร์จีน

#ทัวร์มาเก๊า

#ทัวร์ฮ่องกง

#เที่ยวมาเก๊าราคาถูก

#ทัวร์มาเก๊า2561

 

ทัวร์จีน-ทัวร์มาเก๊า-ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่ทับทิมณวัดอาม่า-ชมโบสถ์เซนต์ปอล/ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-เวเนเซี่ยน/3วัน4คืน/06

สวนหยวนหมิงชิงหยวน /โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต

กำหนดวันเดินทาง วันที่ 23-25 มกราคม 2561ราคา6,899/01-03 มีนาคม 2561 ** วันมาฆบูชา **    ราคา8,899 / 08-10 มีนาคม 2561ราคา8,899/17-19 มีนาคม 2561ราคา8,899/ 25-27 มีนาคม 2561ราคา8,899/ 31 มีนาคม-02 เมษายน 2561ราคา8,899

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย  
09.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 6 บริเวณ ISLAND-L สายการบิน  AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
11.50 น.    เหิรฟ้าสู่ มาเก๊า ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.45 น.         เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางข้ามด่านกงเป่ย สู่ เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเจีน (ในการเดินทางข้ามด่าน ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเองและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย  ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
พักที่     XIN YONG FA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง     ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถอ
      สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านนั่งรถ ผ่านชมถนนคู่รัก ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก  นำท่านแวะถ่ายรูป สาวงามหวีหนี่ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย    นำท่านแวะ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า นำท่านชม ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยผ้าไหม นำท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถอ นมัสการองค์สังกระจาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า เพื่อการมีสุขสวัสดี และ นมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนหยวนหมิงชิงหยวน สวนสาธารณะที่จำลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนของจริงในกรุงปักกิ่ง จากนั้นชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย
(หมายเหตุ: หากกรณีฝนตกหรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินค่าโชว์แทน)
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)  เมนูพิเศษ !!  เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
พักที่     XIN YONG FA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม    จูไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอลอิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-เวเนเซี่ยน-มาเก๊า-กรุงเทพฯ
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางข้ามด่านกงเป่ย สู่ มาเก๊า เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเจีน (ในการเดินทางข้ามด่าน ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเองและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที) นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สำหรับวัดแห่งนี้  ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลทางตอนใต้ของเกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจุดกราบไหว้ขอพรอยู่หลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขาตั้งเดินขึ้นไปบันไดไป ในแต่ละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจ้า, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักสิทธิ์ต่างๆให้เราได้ขอพร สถาปัตยกรรมภายในวัดนั้นงดงามเป็นสไตล์จีนโบราณ จึงทำให้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้และเที่ยวชมบริเวณต่างของวัดอาม่าแห่งนี้ ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์มีความสูง 18 เมตร จากนั้นนำท่าน แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามินสกัดจากปลาทะเลน้ำลึก, น้ำนมผึ้งที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ หรือหมูแผ่น เป็นต้น
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย    นำท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับจนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 โบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้า นำท่านเดินทางสู่ เซนาโด้สแควร์ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวเนเซี่ยน โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน หรือ ล่องเรือกอนโดล่า (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาประมาณ ท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่  
** หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ **
ค่ำ            อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
19.00 น.        กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line