ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
 

ทัวร์มาเก๊า-ทัวร์ฮ่องกงเที่ยว 2 เมือง/นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรีย พีค ชิม ช้อป3วัน2คืน/06

 

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรจากวัดหวังต้าเซียน /วัดแชกงหมิว/วัดเจ้าแม่กวนอิมหรือวัดอาม่า

#ทัวร์จีน

#ทัวร์มาเก๊า

#ทัวร์ฮ่องกง

#เที่ยวมาเก๊าราคาถูก

#ทัวร์มาเก๊า2561

 

ทัวร์มาเก๊า-ทัวร์ฮ่องกงเที่ยว 2 เมือง/นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรีย พีค ชิม ช้อป3วัน2คืน/06  

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรจากวัดหวังต้าเซียน /วัดแชกงหมิว/วัดเจ้าแม่กวนอิมหรือวัดอาม่า / พักฮ่องกง 2 คืน

กำหนดวันเดินทาง วันที่ 14-16 มกราคม 2561 ราคา 12,899 /วันที่ 01-03 มีนาคม 2561 ** วันมาฆบูชา **ราคา12,899 /วันที่ 08-10 มีนาคม 2561ราคา12,899/ วันที่ 31 มีนาคม-02 เมษายน 2561ราคา12,899

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ-มาเก๊า-ฮ่องกง (โดยเรือเฟอร์รี่)
09.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 6 บริเวณ ISLAND-L สายการบิน  AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
11.50 น.    เหิรฟ้าสู่ มาเก๊า ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.45 น.         เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่  เพื่อข้ามสู่ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก
ค่ำ            อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
พักที่     CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง     วัดแชกงหมิว-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตอเรีย พีค-โรงงานจิวเวอร์รี่-ชายหาด  รีพลัสเบย์-ร้านยาสมุนไพร-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ (1)
นำท่านเดินทางสู่ วัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่าน หมุนกังหันนำโชค ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ องค์กังหันนำโชคมี 4 ใบพัด คื อพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และเงินทองไหลมาเทมา ชาวฮ่องกงนิยมมาสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่  นำท่าน นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรีย พีค จุดชมวิวสูงและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย พร้อมนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาดรีพลัสเบย์  จากนั้นนำท่านชม ร้านยาสมุนไพร ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง วัดนี้มีอายุกว่าร้อยปี  และได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาทุกสิ่ง นำท่านเดินทางสู่ วัดชีหลิน สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง  ได้รับการบูรณะไปเมื่อปี 2000 จากที่สร้างขึ้นโดยใช้การเข้าไม้ทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูเลย นอกจากท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็ก นับเป็นการผสมผสานแบบใหม่ อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าพื้นเมืองฮ่องกงมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ มีแบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
ค่ำ            อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่     CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สาม    ฮ่องกง-มาเก๊า (โดยเรือเฟอร์รี่)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล-อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก-เวเนเซี่ยน-มาเก๊า-กรุงเทพฯ
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ (3)
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่  เพื่อข้ามสู่ มาเก๊า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์มีความสูง 18 เมตร นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า มีอายุกว่า 600 ปี สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13  นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สำหรับวัดแห่งนี้  ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลทางตอนใต้ของเกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจุดกราบไหว้ขอพรอยู่หลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขาตั้งเดินขึ้นไปบันไดไป ในแต่ละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจ้า, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักสิทธิ์ต่างๆให้เราได้ขอพร สถาปัตยกรรมภายในวัดนั้นงดงามเป็นสไตล์จีนโบราณ จึงทำให้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้และเที่ยวชมบริเวณต่างของวัดอาม่าแห่งนี้ นำท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับจนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 โบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซนาโด้สแควร์ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย    นำท่าน แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามินสกัดจากปลาทะเลน้ำลึก, น้ำนมผึ้งที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ หรือหมูแผ่น เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวเนเซี่ยน โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน หรือ ล่องเรือกอนโดล่า(ไม่รวมอยู่ในรายการราคาประมาณ ท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่  
** หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ **
ค่ำ            อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
19.00 น.        กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line