ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
 

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018- KANAZAWA SAKURA 5D3N BY TGเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้นั่งจิบกาแฟ ชมวิวสวนสวยที่สตาร์บัค สาขาที่ได้รับการโหวตว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่น!! /08

 

นำท่านสู่เมือง นาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า เกียวโต โอซาก้า

#ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018

#เที่ยวญี่ปุ่นสงกรานต์2018

#ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2561

#เที่ยวญี่ปุ่นสงกรานต์2561

 

KANAZAWA SAKURA
5D3N BY TG

อันอันทัวร์ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้นั่งจิบกาแฟ
ชมวิวสวนสวยที่สตาร์บัค สาขาที่ได้รับการโหวตว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่น!!
นำท่านสู่เมือง นาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า เกียวโต โอซาก้า

กิฟุ        หมู่บ้านชิราคาว่าโก ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
ทาคายาม่า    เยี่ยมชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า และเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ
โทยาม่า    เดินเล่นชมวิวที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่าที่สวนคันซุย ปาร์ค และเยี่ยมชมสตาร์บัคที่ถูกจัดอันดับว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่น, ชมวิวจากบนยอดตึกที่ทำการรัฐบาลโทยาม่า สามารถชมวิวเมืองโทยาม่าได้ 360 องศา
คานาซาว่า    ชมดอกซากุระที่บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณปราสาทคานาซาว่า, เยี่ยมชมสวนญี่ปุ่น เคนโรคุเอ็น ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 สวยที่คนญี่ปุ่นต้องไปซักครั้งในชีวิต
เกียวโต     วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมเสาโทริอิ ณ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
โอซาก้า    ชมสวนลอยฟ้าที่ตึกอุเมดะ สกาย, และอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ, อิออน มอลล์

กำหนดการเดินทาง 10-14 / 11-15 เมษายน 2561
(ช่วงเทศกาลสงกรานต์)
วันแรก               สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทาง

วันที่สอง              สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ >> ทาคายาม่า >> อดีตจวนผู้ว่าทาคายาม่  >> เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ >> หมู่บ้านชิราคาว่าโก >> โทยาม่า
00.05 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
08.00 น.      เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ได้ชื่อว่า ลิตเติ้ลเกียวโต นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าในสมัยเอโดะ จากนั้นนำท่านเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าต่างๆ อาทิเช่น ร้านขายสาเก เนื้อฮิดะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของที่ระลึกน่ารักอย่างซารุโบโบะหลากสี โดยร้านค้าเหล่านี้ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1995 ที่ยังคงความสวยงานจวบจนทุกวันนี้ ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านโบราณสไตล์กัสโซ่ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน คำว่า กัสโซ่ แปลว่าพนมมือ ซึ่งเป็นสไตล์การก่อสร้างแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยที่โครงสร้างของบ้านและหลังคาที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้  ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสัมผัสบรรยากาศดั้งเดิมอันเงียบสงบที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่เมืองโทยาม่า
ค่ำ        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TOYAMA ARK CANAL PARK หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม              โทยาม่า >> สวนคันซุย ปาร์ค >> ชมวิวจากยอดตึกที่ทำการรัฐบาลเมือง โทยาม่า >> คานาซาว่า >> ปราสาทคานาซาว่า >> สวนเค็นโรคุเอ็น >> ทะเลสาบบิวะ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    นำท่านเดินทางสู่สวนคันซุย ปาร์ค สวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่า ที่ชาวเมืองมักจะมาเดินเล่นพักกายพักใจท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟชื่อดังอย่างสตาร์บัค มาตั้งอยู่บริเวณสวน และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นสตาร์บัคที่มีวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย เนื่องจากทางร้านได้ออกแบบโครงสร้างให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติและสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยามจิบกาแฟ ไม่ว่าจะตัวอาคารที่เป็นกระจกใส หรือระเบียงที่จัดโต๊ะหันหน้าออกสู่สวนสวยที่สามารถชมวิวได้ตลอดทั้งปีไม่มีเบื่อ เนื่องจากทิวทัศน์ในสวนสวยผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากนั้นพาท่านขึ้นชมวิวเมืองโทยาม่า 360 องศาบนยอดตึกของอาคารที่ทำการรัฐบาลเมืองโทยาม่า ที่เปิดให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมวิวเมืองรวมไปถึงแนวเทือกเขาทาเทยาม่า หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม เจแปน แอลป์ โดยในวันที่อากาศดี ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ รวมถึงวิวดอกซากุระที่บานสะพรั่งไปทั่วเมือง
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า ซึ่งเป็นเมืองที่มีปราสาทโบราณและยังคงอบอวลด้วยบรรยากาศของเมืองเก่าในสมัยที่ยังคงปกครองด้วยระบอบศักดินาและสะท้อนความเก่าแก่โบราณของวันคืนแบบญี่ปุ่นเก่าๆ ด้วยศิลปะ เช่น ละครโน พิธีชงชา และศิลปะการจัดดอกไม้ นำท่านเดินทางชม ปราสาทคานาซาว่า ปราสาทของเจ้าเมืองตระกูลมาเอดะ ผู้ปกครองแคว้นคากะในอดีต ซึ่งตระกูลมาเอดะได้ปกครองพื้นที่แถบนี้เป็นเวลานานกว่า 280 ปี ปราสาทคานาซาว่าเป็นป้อมปราการที่ถูกล้อมรอบไปด้วยคูนํ้าและมีช่องกำแพงเพื่อใช้ยิงปืนต่อสู้จากการรุกรานของศัตรูภายนอก ตามแบบแปลนการสร้างปราสาททั่วไปในญี่ปุ่น รวมถึงความสวยงามก็ยังเป็นที่ตรึงใจเช่นกัน ตัวปราสาทจะมีหลังคาสีตะกั่ว กำแพงปูนปลาสเตอร์สีขาวติดกระเบื้องเป็นลวดลาย กำแพงหินมีลักษณะแตกต่างกันตามช่วงเวลาการก่อสร้าง ซึ่งบางแห่งก็มีอายุยืนยาวมากกว่า 400 ปี และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่านจะได้พบกับต้นซากุระที่เบ่งบานรอต้อนรับนักท่องเที่ยว เหล่าต้นซากุระที่พร้อมใจกันบานสะพรั่งโดยมีฉากพื้นหลังเป็นปราสาท คานาซาว่า สามารถสื่ออารมณ์ให้ท่านรู้สึกถึงความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง (การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) จากนั้นนำท่านชม สวนเคนโรคุเอน ที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1822 บริเวณใจกลางเมือง ด้านข้างของปราสาทคานาซาว่า และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสวนญี่ปุ่นประเภทจำลองทิวทัศน์ภูมิประเทศที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3แห่งของญี่ปุ่น ซึ่งการสร้างสวนแห่งนี้ยึดตามศาสตร์การสร้างสวนแบบจีน แต่ใช้ศิลปะการสร้างและตกแต่งแบบญี่ปุ่น โดยสวนแห่งนี้ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากทางการ และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่านสามารถชมดอกซากุระที่สวนแห่งนี้ได้อีกเช่นกัน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีพื้นที่โดยรวม 670 ตารางกิโลเมตร และมีจุดที่ลึกที่สุด 104 เมตร เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมในวงกว้าง และยังเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีอายุกว่า 4 ล้านปี
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม BIWAKO PLAZA หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ        รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรมที่พัก
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น


วันที่สี่                 เกียวโต >> วัดคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ >> โอซาก้า >>  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดขนาดใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปูในการก่อสร้าง หากแต่ใช้วิธีการตอกเข้าลิ่มคล้ายกับการสร้างเรือนไทย นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้สวยงาม เชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา จากนั้นเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิดกระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้หรือประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี่ปุ่น สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซุโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น ทั้งกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึกอีกมากมายนานาชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็นที่นับถือของชาวญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มีความเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของการกสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพจิ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับเสาโทริอิที่เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว ได้รับสมญานามว่า" เมืองแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่สำคัญตั้งแต่ครั้งอดีต ซึ่งบรรดาพ่อค้าจากทั่วสารทิศทั้งในญี่ปุ่นเองรวมไปถึงจีนและเกาหลีต่างหลั่งไหลมาที่นี่ จนทำให้โอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่น มีความเป็นเอกลักษณ์ตรงที่สามารถผสานมรดกทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ รูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง หรือ จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนมและอาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้า ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็นทาคาชิมาย่า ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย
ค่ำ        อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม OSAKA PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า                โอซาก้า >> อาคารอุเมดะ สกาย >> อิออน มอลล์ >> สนามบินคันไซ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ตึกอุเมดะ เพื่อชมวิวบนสวนลอยฟ้าอุเมดะ สกาย  ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาคารสัญญลักษณ์ของบริเวณ SHIN UMEDA CITY สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1993 เป็นอาคารแฝดคู่ ชั้นบน 40 ชั้น มีทางเชื่อมกันได้ ซึ่งท่านสามารถมองเห็นเมืองโอซาก้าโดยรอบได้ ภายในตัวอาคารเป็นที่ทำการของบริษัทห้างร้าน โชว์รูม สถานที่จัดงานรื่นเริง หอประชุม โรงภาพยนต์ และที่ใต้ดินชั้นหนึ่งยังมี FOOD THEME PARK "TAKIMIKOJI" ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นบรรยากาศสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
 จากนั้นเดินทางสู่อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งตัว ของเล่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ
เที่ยง    อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย        ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า เพื่อทำการเช็คอิน
17.35 น.    ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
21.25 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line