ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
 

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018-ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO • HAKODATE 6D4N BY TG/08

 

พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

#ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018

#เที่ยวญี่ปุ่นสงกรานต์2561

#ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด

#เที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโด

 

HOKKAIDO • HAKODATE
       6D4N BY TG

 อันอันทัวร์ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
โดยสายการบินไทย


โทยะ     ชมความงามของทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ,
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ และทะเลสาบโทยะ, เยี่ยมชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว    
ฮาโกดาเตะ    ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นที่ สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ, เดินเล่นชมเมือง
ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป,
นั่งกระเช้าสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน
โอตารุ    เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง ที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่นแต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก เพลิดเพลินกับสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ซัปโปโร    เข้าสักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโด,
ช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลายแบรนด์ และอิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

พิเศษ !!!   บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไวกำหนดการเดินทาง 10-15 / 14-19 เมษายน 2561 #ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.45น.    ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG670

วันที่สอง    สนามบินชินชิโตเสะ >> องค์พระใหญ่ไดบุทสึ >> ทะเลสาบโทยะ >> นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาอูสุเพื่อชมภูเขาไฟโชวะ >> ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
08.30น.    ถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น แผนผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก ซึ่งแตกต่างจากหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น เนื่องจากได้รับคำแนะนำและการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นำท่านเข้าเยี่ยมชมและสักการะองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ อาตามะไดบุทสึ ที่ประดิษฐานอยู่ท่ามกลางเนินเขาที่เต็มไปด้วยสวนดอกไม้ ภายในตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบนำสมัยที่ดูเรียบง่าย แต่สวยงามและมีเอกลักษณ์ ที่ออกแบบโดยนายทาดาโอะ อันโด สถาปนิกที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นผู้ออกแบบสถานที่ต่างๆ ของญี่ปุ่นมากมาย อาทิเช่น โอโมเตะซันโดะ ฮิลล์, สถานีรถไฟชิบุย่า ฯ จากนั้นออกเดินทางสู่ทะเลสาบโทยะ
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    ทะเลสาบโทยะ ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่ออดีตกาล โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำ และบริเวณโดยรอบยังคงมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท มีความร้อนอยู่ใต้พิภพ ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปีค.ศ.2008 และยังมีจุดเด่น คือเกาะขนาดกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากความร้อนใต้เปลือกโลกในปีค.ศ.1943 (หรือปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้ภิภพได้ดันให้พื้นดินบริเวณนั้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นภูเขาที่มีความสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปัจจุบัน จากนั้นพาท่านชมความน่ารักและความฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัวที่ สวนหมีโชวะชินซัง ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก โดยในประเทศญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุ (ชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด) เชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว
จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม   โทยะ >> ฮาโกดาเตะ >> สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ >> ย่านโมโตมาจิแล โกดังอิฐแดง >> ขึ้นกระเช้าชมวิวบนเขาฮาโกดาเตะ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00น.    นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสองข้างทาง ที่เหล่าต้นไม้ทั้งหลายต่างแตกกิ่งก้านสาขา ดอกไม้ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ เมืองฮาโกดาเตะเป็นอดีตเมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด เปรียบเสมือนดั่งประตูที่เปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของตัวเมืองที่มีทั้ง ตึกเก่า ศาลาเก่า รวมทั้งโบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ที่มีความงดงาม นำท่านเข้าชมสวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ ภายในเขตบ่อน้ำพุร้อน ท่านจะได้พบกับเหล่าฝูงลิงมากมายที่ลงมาแช่น้ำร้อนในบ่อ เพื่อคลายความหนาว นอกจากนี้ยังสามารถเดินเล่นชมพันธุ์ไม้เขตร้อนนานาชนิดได้อีกด้วย
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินเล่นที่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi Historical Districk)  เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสำหรับทำการค้ากับต่างชาติ โดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของคณะผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi) ที่ทำให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่าสำคัญ ซึ่งยังคงรักษาสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดี จากนั้นพาท่านชม โกดังอิฐแดงโกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรือริมทะเล สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังได้ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ทำให้เป็นย่านช้อปปิ้งที่สามารถเดินเล่น เลือกซื้อของฝากและชมวิวท่าเรือ จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามกลางคืน เคยติดอันดับ 1 ใน 3 ของสถานที่ที่มีวิวกลางคืนสวยที่สุดในญี่ปุ่น ถ้าไม่ได้มาชมถือว่ามาไม่ถึงเมืองฮาโกดาเตะเลยทีเดียว
เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HAKODATE ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่     ฮาโกดาเตะ >> โอตารุ >> คลองโอตารุ >> พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> ซัปโปโร >> ช้อปปิ้งทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00น.    ออกเดินทางสู่ โอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย
เที่ยง    อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย        พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรก และทุกๆ 15 นาที เสียงระฆังของนาฬิกาไอน้ำโบราณที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิวัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบและเลือกซื้อกล่องดนตรีท่านชื่นชอบ หรือแม้แต่เลือกจัดทำกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร ให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่านทานุกิและย่านซูซูกิโน่ เป็นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกิโน่ แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทั้งร้านสำหรับครอบครัวหรือร้านกินดื่มแบบคนญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HOTEL MYSTAYS SAPPORO ASPEN
หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า    อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมือง  บริเวณเดียวกันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวกลางคืนที่ภูเขาโมอิวะ วิวกลางคืนของที่นี่นั้นติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที่ที่วิวกลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถขึ้นไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิ้ล คาร์ หรือหากต้องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ก็ยังมีหมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮอกไกโดให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชม นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดินทางเข้าเยี่ยมชมและสักการะศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาะฮอกไกโด
(ไม่มีรถบัสบริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ)
 กลางวัน - ค่ำ     อิสระรับประทานอาหารมื้อกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่าน(เนื้อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HOTEL MYSTAYS SAPPORO ASPEN
หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก             ซัปโปโร >> สนามบินชิโตเสะ
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมื้ออาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื่อทำการเช็คอิน
10.30น.    เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
15.30น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line