ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
 

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ รื่นเริงหรรษาอิวาเตะ อาคิตะ 6D4N (08)(TG)

 

-ชมดอกซากุระ ที่สวนคิตะคามิ -ชมวัดชูชอนจิ วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ -ชมกระท่อมหิมะจำลองที่คามาคุระคัง -เก็บสตอเบอร์รี่ -ชมทะเลสาบทาซาว่า -ชมฟาร์มโคอิไว -อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น

 
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ รื่นเริงหรรษาอิวาเตะ  อาคิตะ 6D4N (08)(TG)
 
-ชมดอกซากุระ ที่สวนคิตะคามิ
-ชมวัดชูชอนจิ วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ
-ชมกระท่อมหิมะจำลองที่คามาคุระคัง
-เก็บสตอเบอร์รี่
-ชมทะเลสาบทาซาว่า
-ชมฟาร์มโคอิไว
-อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
 
 
กำหนดการเดินทาง
11 – 16 เม.ย. 60 (64,990)
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาลำ ซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯฮานามากิเมืองอิวาเตะอุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระวัดชูซอนจิ 
01.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิวาเตะ ฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาลำ ด้วยเที่ยวบินที่ TG ---
09.30 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาเตะ ฮานามากิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองอิวาเตะ เมืองที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร (ชุดชาบู ชาบูหมู)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ (Esashi Fujiwara no Sato) เป็นอุทยานที่ได้รับความนิยมในการถ่ายทำภาพยนตร์ ละครเวทีและโฆษณาต่างๆ มากมายภายในเป็นที่ทำการรัฐบาลตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งจะเปิดใช้สำหรับเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญเท่านั้น ภายหลังได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันคือ ทางด้านทิศเหนือมีลักษณะเป็นแบบศตวรรษที่ 8-9 ส่วนด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นแบบศตวรรษที่ 12 ในบริเวณทางด้านทิศใต้ทุกท่านจะเห็นตึกสไตล์ราชวงศ์ถังของจีนด้วย จากนั้นนำท่านชมวัดชูซอนจิ (Chusonji Temple) วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ ก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็นวัดของนิกายเทนได ภายในมีอาคารต่างๆ มากมายตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ทำให้เหลืออาคารดั้งเดิมอยู่เพียง 2 หลังเท่านั้น ซึ่งอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ อาคารคอนจิคิโดะ (Konjikido) เป็นอาคารที่มีลักษณะคล้ายกับวัดทอง (Kinkakuji) ที่อยู่ในเมืองเกียวโต แต่จะมีอาคารครอบไว้อีกหนึ่งชั้นเพื่อไม่ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถถ่ายภาพได้ ปัจจุบันอาคารหลังนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติแห่งเดียวในญี่ปุ่นเท่านั้น นอกจากนี้บริเวณห้องโถงเคียวโซะ (Kyozo Hall) ยังใช้เป็นห้องสำหรับเก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย 
เย็น รับประทานอาหารเย็นโรงแรม (ชุดอาหารญี่ปุ่น)
เข้าพักโรงแรม Hotel APPI Grand หรือเทียบเท่า (- / L / D)
หลังอาหารเชิญท่านอาบน้ำแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
 
วันที่ 3 ลำธารโออิราเสะเมืองอาโอโมริกำแพงหิมะฮักโกดะภูเขาฮักโกดะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมลำธารโออิราเสะ ลำธารแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมันไต เป็นลำธารที่ไหลจากภูเขาลงไปตามหุบเขาโออิราเสะ บริเวณโดยรอบถูกห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้อันเขียวชอุ่ม ทำให้มีอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน) ลำธารแห่งนี้เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยทีเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร (ชุดหอยเชล์กระทะร้อน)
บ่าย นำท่านสู่เมืองอาโอโมริ เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชู เป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนักและมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เมืองอาโอโมริยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องผลผลิตทางการเกษตรอันดับ 1 ของญี่ปุ่นด้วย เช่น แอปเปิ้ล มันญี่ปุ่น เป็นต้น ผ่านชมกำแพงหิมะฮักโกดะ หรือ บริเวณที่ปกคลุมด้วยหิมะถึง 1 ใน 4 ของปี และเมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปี เส้นทางสายทองคำฮักโกดะจะเปิดให้เข้าชมกำแพงหิมะที่มีความสูงมากกว่า 5 เมตร เรียงตัวยาวตลอดสองข้างทางอย่างสวยงาม จึงมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเดินทางมาชมทัศนียภาพของกำแพงหิมะเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านชมภูเขาฮักโกดะ ภูเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองอาโอโมริและทะเลสาบโทวาดะให้ท่านเปิดประสบการณ์การเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) สู่จุดชมวิวบนภูเขาฮักโกดะ ท่านจะได้พบกับความสวยงามในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกบริเวณภูเขาเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้นไม้ถูกหิมะปกคลุมจนกลายเป็นรูปร่างแปลกประหลาดแตกต่างกันไป เรียกว่า “ปีศาจหิมะ”
เย็น รับประทานอาหารเย็นโรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ)
เข้าพักโรงแรม Hoshino Resort Aomoriya หรือเทียบเท่า (B / L / D)
หลังอาหารเชิญท่านอาบน้ำแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
 
วันที่ 4 อิออน ชิโมดะสวนสตรอเบอร์รี่ฟาร์โคอิไว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาท่านช้อปปิ้งกันที่ อิออน ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่นภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร (ชุดอาหารญี่ปุ่น)
บ่าย พาท่านสู่สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านสนุกสนานกับการเก็บสตรอเบอร์รี่ สดๆ ใหม่ๆ จากต้นที่เรียงรายเป็นทิวแถว และเต็มอิ่มกับการทานสตรอเบอร์รี่ที่เก็บจากต้นกันอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลินพร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆ หรือเลือกซื้อมาไว้รับประทานได้ จากนั้นนำท่านสู่ฟาร์มโคอิไว ฟาร์มโคนมชื่อดังของจังหวัดอาคิตะ มีเนื้อที่ 18,000 ไร่ ถือได้ว่าเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว นอกจากจะมีการเลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรแล้วฟาร์มแห่งนี้ยังได้ผลิตเนื้อวัวชั้นดี นมสดชั้นเยี่ยม และไข่ไก่คุณภาพดี รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมวัวด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็นภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ปิ้ง ย่าง)
เข้าพักโรงแรม Hotel Higashinihon หรือเทียบเท่า (B / L / D)
 
 วันที่ 5 ทะเลสาบทาซาว่าเมืองคาคุโนะดาเตะคามาคุระคัง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมทะเลสาบทาซาว่า (Lake Tazawa) ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติโทวาดะฮาจิมันไต ทะเลสาบแห่งนี้มีความสวยงามและมีความเป็นธรรมชาติอย่างมากเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ ท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสวยงามของทะเลสาบที่ได้รับการยืนยันว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบูหมู)
บ่าย พาท่านชมเมืองคาคุโนะดาเตะ เมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอาคิตะโดยชาวญี่ปุ่นถือว่าเมืองนี้เป็นเมืองของซามูไรอย่างแท้จริง เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ด้วยความเป็นเมืองเก่าโบราณที่ได้รับการเก็บรักษาสภาพบ้านเรือนไว้เป็นอย่างดี และที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือบ้านเรือนเหล่านี้เป็นของเหล่าบรรดานักรบซามูไรมาตั้งแต่ในยุคสมัยเอโดะ ซึ่งเป็นสมบัติที่ตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ ให้ท่านเดินชมสถาปัตยกรรมความสวยงามของบ้านเรือนแต่ละหลังของหมู่บ้านซามูไรที่เรียงตัวทอดยาว 2 ข้างทางกว่า 80 หลังตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมคามาคุระคัง (Kamakurakan Hall) เป็นอาคารที่มีการจำลองคามาคุระ หรือ กระท่อมที่ทำจากหิมะรูปทรงเป็นวงรี ไว้ในอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ซึ่งภายในตัวบ้านคามาคุระจะทำแท่นบูชาจากหิมะให้คนที่เข้ามาพักสวดมนต์ขอพรกับเทพเจ้าแห่งน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีของฝากให้ท่านได้ซื้ออีกด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็นโรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ)
เข้าพักโรงแรม Hotel Senkaku หรือเทียบเท่า (B / L / D)
หลังอาหารเชิญท่านอาบน้ำแร่เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
 
วันที่ 6 สวนคิตะคามิห้าง PAL – ฮานามากิกรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมสวนคิตะคามิ หรือเรียกว่า “คิตะคามิเทนโชจิ” สวนที่ติดอันดับ 1ใน 3 สถานที่ชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทุกท่านจะเห็นต้นซากุระที่เรียงรายริมฝั่งแม่น้ำคิตะคามิ เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว
บ่าย พาท่านช้อปปิ้งที่ห้าง PAL ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า ของฝากของที่ระลึกได้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับผู้หญิง หรือผู้ชาย รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารมากมายให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินอิวาเตะ ฮานามากิ (B / - / -)
16.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิวาเตะ ฮานามากิ โดยสายการบินไทยแบบเช่าเหมาลำ ด้วยเที่ยวบินที่ TG ---
22.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 


ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line