ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
 

ทัวร์ออสเตรเลียสงกรานต์ BW.. SYDNEY EASY TOUR 5 DAYS (TG)

 

ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก

 
ทัวร์ออสเตรเลียสงกรานต์ BW.. SYDNEY EASY TOUR 5 DAYS (TG)
 
บริษัทอันอันแทรเวลจำกัด ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ เข้าชมสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctury   ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารัก ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวท่านเอง อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้นกำเนิดตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น ซิดนีย์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building และครีมบำรุงผิวจากห้าง David Jones หรือจะซื้อสินค้าในย่านไชน่า ทาวน์  
พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย
 
กำหนดการเดินทาง 
12 –16 /13-17   เมษายน   2560 (สงกรานต์)
 
วันแรก กรุงเทพฯซิดนีย์
16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
19.20 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG475
 
วันที่สอง ซิดนีย์ชมนครซิดนีย์ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง- ซิดนีย์
07.20 น เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได
หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศ ท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬา
โอลิมปิค ปี 2000  ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผา เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะ ที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของ มหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม 
หินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรก ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้า เป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่ สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็น สัญลักษณ์ของนครซิดนีย์  นำท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต์ อาเซี่ยนบนเรือ
ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น
อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น
มรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต 
ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือ ท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์  ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้าน เหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำ ให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่อง อ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้  จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับ การปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็น อาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดัง มากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีนภัตตาคาร   
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE / HOLIDAY INN DARLING HARBOUR   หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง - ซิดนีย์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบน ผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล เป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA   จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น แท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนาน ความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อน ทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงาม ยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุ
หุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดิน ชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการ ขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขา สู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชม ยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็ สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารท้องถิ่นภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน ไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ
โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่าง ใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไป กับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขต       ร้อนชื้น จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่างเช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE / HOLIDAY INN DARLING HARBOUR   หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ ซิดนีย์อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รวมในค่าทัวร์ดังต่อไปนี้ กรุณาจองหรือแจ้ง กับเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้าก่อนเดินทาง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ    SEA LIFE Sydney Aquarium ราคาค่าเข้า ผู้ใหญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย  และเด็ก  28 เหรียญออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง)
ชมโลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเข้าอุโมงค์ใต้น้ำชมปลาหลากสีที่จำลองชีวิต ความอยู่ของปลาจากใต้ท้องทะเล ชมปลากระเบนยักษ์  ปลาฉลาม และความน่ารัก ของปลาการ์ตูน ชมแมวน้ำที่น่ารักบางตัวว่ายน้ำบางตัวอาบแดด 
สวนสัตว์พื้นเมือง  WILDLIFE Sydney Zoo ราคาค่าเข้า ผู้ใหญ่ 40 เหรียญ ออสเตรเลีย  และเด็ก  28 เหรียญออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง)
  สวนสัตว์พื้นเมืองที่อยู่ในย่านดาร์ลิ่ง ฮาร์เบอร์ ของอ่าวซิดนีย์ ที่สามารถเดิน ทางเข้าชมได้สะดวก ให้ท่านได้ชมจิงโจ้ วอมแบท โคอาล่า กิ่งก่าทะเลทราย จระเข้ นกต่างของออสเตรเลีย และผีเสื้อสีสดงดงามมากมาย ในบรรยากาศแบบ ชาวอะบอริจิ้นส์ ชนเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย 
เทศกาลประจำปี SYDNEY ROYAL EASTER SHOW 
ราคาค่าเข้า ผู้ใหญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย  และเด็ก  .... เหรียญออสเตรเลีย
(รวมค่าเดินทาง โดยรถโค้ช Seat-in-coach รับ-ส่งจากซิดนีย์ )
อีกหนึ่งเทศกาลประจำปีของออสเตรเลีย ซึ่งจัดที่ซิดนีย์โอลิมปิกพาร์ค ให้ท่านได้ สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองชนิดต่างๆอย่างใกล้ชิด สนุกสนานไปกับ เครื่องเล่นและเกมส์กว่า 100 ชนิดที่รวมไว้ในเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งนี้  ไม่ว่าจะ เป็นโซน COCA-COLA CARNIVAL ที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องเล่นที่น่าหวาดเสียว ที่สุด และตื่นเต้นเร้าใจที่สุด  โซน  KIDS’ CARNIVAL ที่เด็กๆจะได้เล่นเครื่อง เล่นสวนสนุกสุดคลาสิก อาทิเช่นม้าหมุน ซูเปอร์สไลด์  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ การเลือกซื้อเลือกชมสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของออสเตรเลีย เช่นหมวก
อะคูบรา (akubra hats) รองเท้าบู้ทส์หนังแกะ Ugg  อาหารสดและไวน์ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถชมการแสดงพลุภายใต้ธีม Cracker of a Cracker Show อันงดงาม ตระการตาได้ในช่วงค่ำคืน 
( อาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย )
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE / HOLIDAY INN DARLING HARBOUR   หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า ซิดนีย์กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าในย่านไชน่าทาว
( อาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย )
            นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ ซิดนีย์ เพื่อเดินทางกลับ
16.00 น.               เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 472
22.20 น.                 เดินทางถึงกรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line