ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า - เวเนเชี่ยน - จูไห่ 3 วัน 2 คืน (14)(NX)

 

ชมโชว์ตระการตาที่ พระราชวังหยวนหมิง เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ ไวน์แดง ช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินกงเป่ย เซนาโด้สแควร์

 
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า - เวเนเชี่ยน - จูไห่ 3 วัน 2 คืน (14)(NX)
 
ชมโชว์ตระการตาที่ พระราชวังหยวนหมิง
เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
ช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินกงเป่ย เซนาโด้สแควร์
 
กำหนดการเดินทาง
16-18,  25-27 ก.พ.2560 (7,555.-)
2-4, 4-6, 9-11, 16-18,  18-20 มี.ค.2560 (7,555.-)
 
วันแรก     สุวรรณภูมิมาเก๊าจูไห่             (อาหาร - / - / ค่ำ)
09.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์ มาเก๊า แถว N  ประตู 5 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
11.50 น. เดินทางโดยสายการบิน แอร์ มาเก๊า  เที่ยวบินที่  NX885  นำท่านเหิรฟ้าสู่มาเก๊า บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.35 น. ถึงท่าอากาศยานมาเก๊า หลังจากผ่านด่านศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองจูไห่ เมือง 1 ใน 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ่งตั้งอยู่ทางชฃายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีน จูไห่ยังได้รับการยกย่องให้เป็น เมืองดีเด่นในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโลก ด้วยความที่เป็นเมืองขึ้นชื่อเรื่องสะอาด ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก   ที่พัก : Zhuhai Silver Art Hotel  หรือ เทียบเท่า
 
วันที่สอง     Lover Road – หวีหนี่วัดไป่เหลียนศูนย์การแพทย์จีนร้านหยกศูนย์ผ้าไหมพระราชวังหยวนหมิงชมโชว์ราชวงศ์ชิง - ตลาดกงเป่ย        (อาหาร  เช้า / กลางวัน / เย็น)
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช จากนั้นเดินทางสู่ Lover Road ถนนสายโรแมนติกที่ทอดยาวตามอ่าวรูปพระจันทร์เสี้ยว ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร  ริมถนนสายนี้ถูกตกแต่งให้เป็นสวนหย่อมพักผ่อน  โดยมีเก้าอี้สำหรับนั่งได้ 2 ท่าน วางตามแนวถนน จึงเป็นจุดที่คู่รักนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกัน จึงเรียกว่า ถนนคู่รัก  ถัดไปไม่ไกลพบกับ Fisher Girl หรือ หวีหนี่ สัญลักษณ์ประจำเมืองจูไห่อีกแห่งหนึ่ง โดยรูปปั้นเป็นทำจากหินแกรนิต เป็นรูปผู้หญิงถือไข่มุก 
จากนั้นนำท่านชม วัดไป่เหลียน (วัดดอกบัวขาว) เป็นวัดซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวัดจะมีบันไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม ตามบันไดที่ขึ้นไปทั้งสองข้างทางจะมีต้นสนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่มรื่นมาก บริเวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพื่อให้พรที่ขอสมดั่งที่ปรารถนา สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
จากนั้นพาท่านแวะชม ศูนย์การแพทย์จีน  ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน และ ศูนย์ผ้าไหม คุณภาพที่การันตีคุณภาพโดยรัฐบาล  พบกับสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ที่ทำจากผ้าไหมจีน  ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการผลิต   ซึ่งคุณสมบัติของผ้าไหมจีน คืออากาศร้อนไหมจะเย็น อาการเย็นหรือหนาวไหมจะอุ่น  สวมใส่สบาย ไม่ติดตัว
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม พระราชวังหยวนหมิง เป็นสวนที่จำลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนของจริงในกรุงปักกิ่ง โดยสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนในกรุงปักกิ่ง ในอดีตเคยเป็นสวนสาธารณะที่ถูกยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศจีน  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงเป็นสวนสาธารณะอันเป็นที่โปรดปรานของพระนางซูสีไทเฮา แต่ปัจจุบันสวนสาธารณะที่กรุงปักกิ่งนี้จะเหลือเพียงซากปรักหักพักของสิ่งต่างๆไว้ให้ดูเท่านั้น ทางรัฐบาลจีนจึงทิ้งสวนแห่งนี้ไว้เช่นเดิมไม่บูรณะขึ้นใหม่ จากนั้นนำท่านชม โชว์สมัยราชวงศ์ชิง อันสวยงามตระการตา จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง Undergroud mall หรือ ตลาดกงเป่ย เป็นตลาดใต้ดินที่มีร้านค้ามากว่า 5,000 ร้านค้า สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า เลียนแบบ  แบรนด์ เนมชื่อดัง เครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์ 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก   ที่พัก : Zhuhai Silver Art Hotel  หรือ เทียบเท่า
 
วันที่สาม     จูไห่มาเก๊าเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลโบสถ์เซ็นต์พอล
เซนาโด้ สแควร์วัดอาม่าเวเนเชี่ยนสนามบินกรุงเทพฯ             (อาหาร  เช้า / กลางวัน /- )
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทาง กลับสู่มาเก๊า โดยรถโค้ช นำท่านสักการะ วัดอาม่า วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งมาเก๊า ภายในประดิษฐานอาม่า หรือที่รู้จักกันในนาม เจ้าแม่ทับทิม ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากแรงศรัทธาถวายแด่อาม่า  เทพธิดาแห่งท้องทะเล ผู้ปกปักษ์คุ้มครองชาวเมืองให้พ้นจากภัยทางทะเล  อิสระขอพรตามอัธยาศัย
แวะสักการะ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง (Kun Iam Statue) ที่ตั้งอยู่ริมทะเล เจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา แต่หากเพ่งมองดูดีๆ จะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อที่ว่าคนรุ่นหลังเห็นแล้วจะได้ระลึกถึงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โปรตุเกสมอบให้กับมาเก๊า และภายใต้ฐานรูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอีกด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชม โบสถ์ เซ็นต์พอล  สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1602 เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตก ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายทั้งหลัง คงเหลือเพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเท่านั้น ปัจจุบันได้รับการเสนอชื่อแก่องค์การ ยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย เดินลงมาด้านล่างท่านจะพบกับย่านการค้า “เซนาโด้ สแควร์” จุดศูนย์รวมวัยรุ่นของมาเก๊า โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน ที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อัญมณี เครื่องประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ  จากนั้น จากนั้นแวะไปชม ความยิ่งใหญ่ ของโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊า และ มีคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เวเนเชี่ยน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท  โรงแรมหรูหรา ระดับ 5 ดาว โดยจำลองบรรยากาศของเมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี พบความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การเดินช้อปปิ้งไปตามร้านค้าต่างๆ กว่า 350 ร้านค้า กับสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ร้านค้าใจกลางยุโรป, ล่องเรือกอนโดล่า กับบรรยากาศสุดโรแมนติก, ถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมยุโรปอันสวยงาม และการแสดงโชว์ต่างๆ
(อิสระตามอัธยาศัย) ... จนถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.00 น. เดินทางจากมาเก๊าโดยเที่ยวบินที่  NX882
20.50 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม


ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line