ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
 

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน (08)(MH)

 

ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ที่ถือว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุด ล่องเรือชมปลาโลมา ตื่นเต้นกับการนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ บนเนินทรายสุดลูกตา ชมบลูเม้าท์เท่น และนั่งกระเช้าไฟฟ้า

 
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน  (08)(MH)
 
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ที่ถือว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุด
ล่องเรือชมปลาโลมา  ตื่นเต้นกับการนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ
บนเนินทรายสุดลูกตา ชมบลูเม้าท์เท่น และนั่งกระเช้าไฟฟ้า
 
นครซิดนีย์   นำท่านล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ พร้อมชมทัศนียภาพของสะพานฮาร์เบอร์  ให้ท่านเที่ยวรอบเมือง ชมชายหาดที่ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง ชมความงดงามของวนอุทยานบลูเม้าท์เท่นส์ พร้อมให้ท่านนั่งรถไฟรางเดียวที่ชันที่สุดในโลก พร้อมให้ท่านเลือกซื้อสินค้าอย่างจุใจ 
พอร์ตสตีเฟ่น   นำท่านนั่งเรือชมปลาโลมา และสนุกสนานกับการขับเคลื่อนรถสี่ล้อไปบนเนินทรายที่น่าตื่นเต้นและเล่นกระดานลื่น ไถลไปตามเนินทราย
 
กำหนดการเดินทาง
04-08 / 18-22 / 25-29 มกราคม 60 (48,500)
08-12 / 22-26 กุมภาพันธ์ 60 (48,500)
15-19 / 22-26 / 29 มี.ค.-02 เม.ย. มีนาคม 60 (48,500)
 
วันแรก กรุงเทพฯ -กัวลาลัมเปอร์
15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินมาเซียแอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
18.40 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินกรุงกัวลัมเปอร์ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH775
21.55 น. เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
23.45 น. ออกเดินทางสู่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH123
 
วันที่สอง ซิดนีย์-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว
11.00 น. เดินทางถึงนคร ซิดนีย์  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านชมรอบนครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซอร์คูล่าคีย์ ซึ่งเป็นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลำล่องเรือสู่จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ หลายแห่ง นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวลงเรือ นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือใบซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ซึ่งออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง14ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ชมหมู่เรือชักใบ เล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาเบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์   ชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่ เดอะแก็ป The Gap นำชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งจากมุมนี้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Travelodge Sydney หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น–ล่องเรือชมปลาโลมา-รถขับเคลื่อนสี่ล้อ-ซิดนีย์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พอร์ตสตีเฟ่น หรือบริเวณอ่าวเนลสัน นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ
บ่าย ให้ท่าน ล่องเรือชมปลาโลมาปากขวด ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เชิญท่านเพลิดเพลินและประทับใจใน ความน่ารักของปลาโลมาจะว่ายเคียงคู่ไปกับเรือของท่าน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เนินทรายบริเวณอ่าวอัน นา ตื่นเต้นกับการนั่ง รถขับเคลื่อนสี่ล้อ บุกตะลุยไปตามเนินเขาลูกเล็กลูกน้อยของทะเลทราย จากนั้นนำ ท่านสู่ยอดเนินทราย ให้ท่านใช้บอร์ดสไลด์ตัวลงมาตามเนินทรายอย่างสนุกสนาน  สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางกลับสู่นครซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Travelodge Sydney หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ ซิดนีย์- Featherdale Wild Life Park--อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์-Scenic Railway &  Cableway-ซิดนีย์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองที่ Featherdale Wild Life Park นำชมสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก  อาทิ หมีโคล่า จิงโจ้ วอลลาบี้ นกอีมู วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับถ่ายรูปกับบรรดาสัตว์ต่างๆหรือให้อาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ที่เป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้า Railway เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมีความชันถึง 52 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันและให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic Cableway จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Travelodge Sydney หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า ซิดนีย์-กัวลาลัมเปอร์- กรุงเทพฯ   
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย   
สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนครซิดนีย์
14.50 น. นำท่านเหินฟ้าสู่สนามบินกรุงกัวลัมเปอร์ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH122
20.40 น. เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
22.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796
23.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line