ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์
 

ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน (08)(SQ)

 

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์ ล่องเรือชมฟยอร์ดมิลฟอร์ดซาวด์ ชมความงามของเกาะใต้ ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์ ล่องเรือชมฟยอร์ด มิลฟอร์ดซาวด์ ลิ้มรสเป๋าฮื้อทะเลใต้

 
ทัวร์นิวซีแลนด์  นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน (08)(SQ)
 
ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์
ล่องเรือชมฟยอร์ดมิลฟอร์ดซาวด์ 
ชมความงามของเกาะใต้ ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช
ควีนส์ทาวน์ เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์
ล่องเรือชมฟยอร์ด มิลฟอร์ดซาวด์ ลิ้มรสเป๋าฮื้อทะเลใต้
 
ไคร้สท์เชิร์ช เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ชมความงามของพฤกษศาสตร์ ชมยอดเขาแคชเมียร์ ที่ท่านสามารถมองเห็นเมืองไคร้สท์เชิร์ช ได้ทั้งเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน
เทคาโป เมืองเล็กอันแสนอบอุ่น ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบเบื้องล่าง
ยอดเขาเม้าท์คุก ยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,755 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์ ซึ่งสามาถ
มองเห็นได้จากบริเวณทะเลสาบปูคากิ
ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู  เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ดื่มด่ำกับความงามของเมืองควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า
มิลฟอร์ดซาวด์ เมืองแห่งชายฝั่งแบบฟยอร์ด ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันแสนโรมแมนติค ชมชายฝั่ง แบบฟยอร์ดซึ่งเป็นชายฝั่งที่คล้ายธารน้ำแข็งและมีการกัดเซาะของสายน้ำทำให้เกิดเป็น ชายฝั่งที่มีน้ำเข้ามาแทนที่ กับน้ำตกโบเว่นที่งดงามที่สุด
 
 
กำหนดวันเดินทาง
24-29 ม.ค. / 07-12 ก.พ. / 21-26 ก.พ. / 14-19 มี.ค.60(72,900)
27 มี.ค.-01 เม.ย./03-08 เม.ย. / 05-10 เม.ย.60(72,900)
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
09.00 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K8-20 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
12.15 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ975
ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง
19.50 น. นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 297
 
วันที่สอง ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป
10.40 น. เดินทางถึง ถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองสำคัญเมืองหนึ่งของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอวอน ชมสวนพฤกษศาสตร์ (สถานที่บางแห่งอยู่ในเขต Red Zone ซึ่งไม่สามารถเข้าได้หรือเข้าชมบางแห่งได้ จนกว่าจะมีการรับแจ้งให้เข้าชมได้อีกครั้งตามกำหนดของรัฐบาลนครไคร้สท์เชิร์ช) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เทคาโป ซึ่งเป็นที่ตั้งของทะเลสาบสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ ทะเลสาบแห่งนี้ในฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็ง สามารถเล่นสเก็ตน้ำแข็งได้ หรือในฤดูร้อนอากาศแจ่มใส จะกลายเป็นสีฟ้าอมเขียว หรือในยามที่อากาศสว่างไสว น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นสีน้ำนม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Godley Resort, Tekapo หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม เทคาโป-ทไวเซิล-แซลมอนฟาร์ม-แอร์โรว์ทาวน์-ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  จากนั้นนำชม ทะเลสาบเทคาโป ท่านจะได้เห็น โบสถ์ขนาดเล็ก The Church of Good Shepherd  ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในประกอบพิธีการต่างๆ อยู่ เมื่อท่านเข้าไปในโบสถ์ และมองผ่านหน้าต่าง ท่านจะตะลึงกับความงดงามของทะเลสาบ มองแล้วคล้ายดังภาพวาดแห่งจินตนาการ ชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะคอลลี่ ซึ่งสร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีและความสามารถที่ช่วยชาวนิวซีแลนด์ในการต้อนแกะบนที่ราบแม็คเคนซี่แห่งนี้  จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ซึ่งในยามที่อากาศสดใส สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร ที่อยู่ในแนวเทือกเขาแอลป์ เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี (ท่านใดต้องการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อจะชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ 1-2 วัน เนื่องจากมิได้รวมอยู่ในรายการ ราคาเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการชม) จนกระทั่งถึงเมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ของนิวซีแลนด์  นำท่านแวะชมฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm) ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชิมปลาแชลมอนสดๆได้อีกด้วย นำท่านชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่เป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด ในยุคตื่นทอง ปีคศ1865 เคยมีประชากรมากกว่า7,000คน และเป็นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่า ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้แปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างทันสมัย แม้ว่าแอร์โรว์ทาวน์เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเกาะใต้ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู ทะเลสาบแสนสวยที่ล้อมรอบด้วยต้นหลิว และเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ลสวยงามอย่างยิ่ง และยังใช้เป็นที่ประกอบฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังแห่งยุคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงอีกด้วย  
นำท่านนั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ชมวิวและทัศนียภาพ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค และสามารถมองเห็นยอดเขาต่าง ๆ และทะเลสาบที่ล้อมรอบเมืองควีนส์ทาวน์  (มีลูดจ์ให้บริการหากต้องการเล่นลูดจ์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ซึ่งไม่รวมในราคาทัวร์)  จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมืองและช้อปปิ้งสินค้าจากย่านตัวเมืองควีนส์ทาวน์  ซึ่งถือเป็นเมืองชื่อดังของประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองแห่งกิจกรรมท้าทายความหวาดเสียวอันดับหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวต่าง ๆ จะต้องเดินทางมาที่นี่  มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากตัวเมือง ควีนส์ทาวน์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวนิวซีแลนด์และชาวต่างประเทศ ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ อาทิ ร้านของหวานรีมาร์คเคเบิ้ล หอนาฬิกา เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Tanoa Resort, Queenstown หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวด์-ควีนส์ทาวน์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ ระหว่างทางชมความงามของธรรมชาติอันสมบูรณ์ ผ่านทะเลสาบกระจก ซึ่งน้ำนิ่งจนสามารถสะท้อนเงาของภูเขาที่อยู่ล้อมรอบได้  และจุดชมวิวธรรมชาติ เดินทางถึงเมือง มิลฟอร์ดซาวด์  นำท่านสู่ท่าเรือ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
บ่าย ให้ท่านล่องเรือชมฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ำกัดเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามบริเวณชายฝั่ง  ชมความงามของน้ำตกโบเว่น ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ และชมแหล่งที่อยู่อาศัยของเหล่าแมวน้ำน่ารัก  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Tanoa Resort, Queenstown หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์-ครอมเวลล์ -โอมาราม่า-ไคร์สเชิร์ช
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านผ่านชมกิจกรรม ท้าความเสียวที่ขึ้นชื่อที่สุดของนิวซีแลนด์ การกระโดดบั้นจี้จัมพ์กีฬาท้าความหวาดเสียวที่มีต้นกำเนิดที่ประเทศนิวซีแลนด์ หรือนั่งเรือเร็ว OVERJET BOAT ที่ทั้งตื่นเต้นและหวาดเสียวในขณะที่เรือพาลัดเลาะไปตามแม่น้ำช็อตโอเว่อร์  ผ่านโขดหินที่ยื่นออกมาโดยคนขับผู้ชำนาญ (รายการนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อทำการจองคิวล่วงหน้า1-2วัน)  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้อผลไม้สดนานาชนิดของนิวซีแลนด์ (ตามฤดูกาล) แยมผลไม้  ช็อคโกแล็ต  ขนมอบแห้ง หรือชิมไอศครีมโฮกี้โปกี้ และอื่นๆ ก่อนเดินทางสู่  เมือง โอมาราม่า เมืองแห่งเครื่องร่อน เนื่องจากเป็นเองที่อยู่ในบริเวณหุบเขา เต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบ และมีกระแสลมแรงตลอดเวลา ทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเล่นเครื่องร่อนเป็นอย่างยิ่ง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช  หากมีเวลาระหว่างทางแวะเมืองแอชเบอร์ตัน ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกมากมายได้ที่นี่ อาทิเช่น ขนแกะ  ขนอัลปาค่า  ครีมรกแกะ เซรั่ม น้ำผึ้ง  นมผึ้ง เป็นต้น จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางถึงนครไครัสท์เชิร์ช  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรสเป๋าฮื้อทะเลใต้
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Quality Elms Hotel, Christchurch   หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก ไคร้สท์เชิร์ช-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเขาแคชเมียร์ฮิลล์ ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพของนครไคร้สท์เชิร์ชได้ทั้งเมืองจากยอดเขานี้  สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน 
12.00 น. เหินฟ้าออกจากนครไคร้สทส์เชิร์ช โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ298
17.40 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์
18.45 น. เดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่  SQ978
20.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..


ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line