ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์จีนสงกรานต์
 

ทัวร์จีนสงกรานต์ ทัวร์จิ่วไจ้โกว มหัศจรรย์เสฉวน (B)8วัน7คืน (0219)(3U)

 

เฉิงตู-สี่ดรุณี-หวงหลง-จิ่วไจ้โกว เล่อซาน-ง้อไบ้ (3 อุทยาน 2 เขาพุทธ / รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วไจ้โกว)

 
ทัวร์จิ่วไจ้โกว มหัศจรรย์เสฉวน (B)8วัน7คืน (02)(3U
 
เฉิงตู-สี่ดรุณี-หวงหลง-จิ่วไจ้โกว
เล่อซาน-ง้อไบ้
(3 อุทยาน 2 เขาพุทธ / รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วไจ้โกว)
 
  กำหนดการเดินทาง  
8-15 เม.ย. 60 (37,500.-)
9-16 เม.ย. 60 (37,500.-)
12-19 เม.ย. 60 (38,500.-)
 
 
วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู
16.00 น. (ประมาณ) พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ W) เคาเตอร์สายการเสฉวนแอร์ไลท์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10) 
19.05 น. (ประมาณ) นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน 3U 8146
23.00 น. (ประมาณ) ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ทิเบต เมี้ยว หุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
พักที่ MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
วันที่สอง เฉิงตู-ง้อไบ้-พระโพธิสัตย์ผู่เสียน
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
แล้วเดินทางสู่ภูเขาเง้อไบ้ (2.30 ชั่วโมง
11.00 น. ถึงภูเขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋า เริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน
นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นภูเขา แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำ ทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนเขา 
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา และองค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่  ผู่ถ่อซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และ เอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดจินติ่ง ได้เวลานัดหมายนั่งกระเช้าลงจากเขา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HUASHENG HOTEL (ตึก 4 ดาว) หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
วันที่สาม ง้อไบ้-เล่อซาน-ภูเขาสี่ดรุณี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปเล่อซาน (ระยะทาง 27 กม. ใช้เวลา 30 นาที)
ถึงเล่อซานนำท่านลงเรือ ชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล จากบนเรือท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซานภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อไห่ทง โดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิง เจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางไปยังอุทยานภูเขาสี่ดรุณี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ทิวทัศน์ประกอบด้วยหุบเขา 3 แห่ง (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจื่อโกว) และภูเขาสูงมากมายในระดับ 4,000 เมตรขึ้นไปรวมถึง “ภูเขาฉงไหล” ที่มีสี่ยอดซึ่งคนพื้นเมืองตั้งชื่อว่า “ภูเขาสี่สาว” พี่คนโต “ต้ากูเหนียงซาน” มีความสูง 5,355 เมตร ภูที่สอง “เอ้อร์กูเหนียงซาน” มีความสูง 5,454 เมตร น้องคนที่สาม “ซานกูเหนียงซาน” มีความสูง 5,664 เมตร ส่วนน้องนุชสุดท้อง “ซื่อกูเหนียงซาน” มีความสูง 6,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล นับเป็นยอดที่สูงเป็นอันดับ 2 ในมณฑลเสฉวน (อันดับ 1 “กงก่าซาน” สูง 7,556 เมตร) แต่ละยอดสวยงามมีหิมะปกคลุมยอดอยู่ตลอดปี เปรียบเสมือนหญิงงามที่แต่งตัวสวยรอต้อนรับแขกทางไกลที่จะมาเยี่ยมเยือน 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  SIGUNIANG MOUNTAIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
วันที่สี่ ภูเขาสี่ดรุณี-ซวงเฉียวโกว-เม่าเสี้ยน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านนั่งรถของอุทยานเข้าชมซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื้นที่รวม 216 ตารางกิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุดท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย ส่วนกลาง นำท่านย้อนกลับมาชมทะเลสาบ ส่วนที่สาม นำท่านชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขาเพชร ภูเขาหญิงตั้งครรภ์ ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกับท้องทุ่งกว้างที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะขาวในหุบเขาจะมีลำธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเข้มสลับด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดสี เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลืองส้ม แดง น้ำตาลเข้ม เนื่องจากฤดูกาลใบไม้ร่วงที่กำลังมาเยือน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน (Maoxian) เมืองตั้งอยู่ที่ถนนวงแหวนรอบที่เก้า อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตู 180 กม.และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขตอาป้า เป็นชุมชนโบราณที่ตั้งรกรากบริเวณนี้มาช้านาน มีประวัติสืบค้นได้จากบันทึกที่แกะสลักบนเปลือกหอยกระดองเต่า ย้อนกลับไปถึงช่วงต้นราชวงศ์ซาง (1600-1046 ก่อนคริสตศักราช)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ เม่าเสี้ยน MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง-หุบเขาจิ่วไจ้โกว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางสู่อุทยานหวงหลง
11.00 น. (เวลาประมาณ) ถึงอุทยานหวงหลง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าชมอุทยานหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้า) อุทยานมังกรเหลือง ซึ่งเป็นลำธารสายหนึ่งที่ไหลเรื่อยจากเขาลงสู่แอ่งพื้นด้านล่าง ผ่านภูเขาหิมะนานนับพันปี หินปูนเกิดการตกตะกอน เดินไปเที่ยวจนถึงจุดสูงสุดที่สวยที่สุดได้คือ “อู๋ไฉ่สือ” เป็นแอ่งเป็นชั้นหินปูนทั้งเล็กและใหญ่กว่า 400 ชั้น แต่ละแอ่งมีความสูงตั้งแต่ 1.5–4.5 เมตร ดูเหมือนสระน้ำเล็กๆมากมายที่มีสีเขียวอมฟ้า อ่อนแก่สลับกัน อย่างสวยงาม กล่าวกันว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของพญามังกรเหลือง (ทางเดินขึ้นลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้และปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อย และมีห้องน้ำสะอาดไว้บริการ * ท่านใดที่ไม่สามารถเดินเที่ยวถึงจุดสูงสุดได้ สามารถเดินจนถึงจุดที่ท่านพอใจแล้วเดินกลับลงชมวิวตลอดทางมารอคณะได้ที่ล้อบบี้โรงแรมหวงหลงซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าอุทยานฯ (ท่านมีเวลาที่อุทยานหวงหลง 4-5 ชั่วโมง) แล้วเดินทางต่อสู่จิ่วไจ้โกว อุทยานมรดกโลก(ประกาศปี ค.ศ. 1992) จิ่วไจ้โกวตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเทือกเขาหมินซาน ห่างจากเมืองเฉิงตูไป ทางเหนือ 330 กิโลเมตร ถือเป็นส่วนหนึ่งของเทศมณฑลหนานผิง ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาป้า ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ใกล้เขตแดนของ มณฑลกานซู หุบเขาจิ่วไจ้โกวมีพื้นที่อย่างน้อย 240 ตารางกิโลเมตร โดยมีทั้งพื้นที่มีมีความสูง 1,998 - 2,140 เมตร (ที่ปากทางเข้าหุบเขาซูเจิ้ง) ไปจนถึง 4,558-4,764 เมตร (ที่ส่วนยอดสุดของหุบเขา Zechawa) สภาพอากาศในหุบเขาจัดว่าหนาวเย็นตลอดปีมีอุณหภูมิเฉลี่ย 7.2 °C เดือนมกราคม -1 °C และเดือนกรกฎาคม 17 °C 
20.00 น. ถึงจิ่วไจ้โกว รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ SANROYAL INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาวบวก) หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก อุทยานจิ่วไจ้โกว (รวมรถเหมา พิเศษเฉพาะกรุ๊ป) -โชว์ทิเบต
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานจิ๋วไจ้โกว (รวมรถเหมา พิเศษเฉพาะกรุ๊ป)
สัมผัสทิวทัศน์แห่งฤดูหนาว  ผสานกับความงามซึ่งได้รับอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 1992  อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ ธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์ ไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์จนมีคำบอกเล่าว่ามีบุคคลสองอาชีพที่ไม่กล้ามายังสถานที่นี้คือนักวาดและนักกวี “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉินตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 จิ่วจ้ายโกวได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานมีชนชาติจ้างอยู่อาศัยทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลายร้อยกว่าแห่ง น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา 
ชมทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชมทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ ** การชมทะเลสาบได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารในอุทยาน แบบบุฟเฟ่    
(ตำนานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศ จิ่วจ้ายโกวดังนี้ “ต้าเกอผู้มีชีวิตอันเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาลึกนี้ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขัดกระจกบานหนึ่งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กับอู่นัวเซอโหม่เป็นของกำนัล แต่โชคร้ายที่อู่นัวเซอโหม่ทำหล่นและแตกเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บ้านแห่งนี้” อุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อย ใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย)
นำชมทะเลสาบยาว มีความสูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสูงสีขาว ป่าสนเขียวและเบื้องล่างเป็นทะเลสาบสีฟ้าสด ภาพดูคุ้นตาเหมือนรูปที่ถ่ายมาจากสวิตเซอร์แลนด์ หลายท่านอาจไม่เชื่อว่าท่านจะได้พบเห็นวิวเช่นนี้ในประเทศจีน ชมต้นสนแขนเดียว  นำชมทะเลสาบ 5 สี บึงน้ำใสที่มี สีเขียว คราม น้ำเงิน ม่วง และสีฟ้าเทอคอยซ์ สวยงามจนสุดแสนจะบรรยาย ชมน้ำตกธารไข่มุกที่สวยงามมีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดช่วง นำชมน้ำตกนั่วเย่อหล่าน น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว กว้าง 300 เมตร ** การชมทะเลสาบได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  
19.30 น. นำท่านเข้าชมโชว์ทิเบต ที่สวยงามตระการตา
พักที่จิ่วไจ้โกว SANROYAL INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาวบวก) หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด จิ่วไจ้โกว-ทะเลสาบเต๋อซี-เฉิงตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางกลับเมืองเฉิงตู ผ่านเมืองซงพาน เม่าเสี้ยน เหวินชวน ตูเจียงเยี่ยน
แวะพักอิริยาบถที่เดี๋ยชีไห่เจิน ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเทอคอยซ์ ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผิวน้ำเรียบปราศจากคลื่นริ้ว สีทะเลสาบเข้มสดและเรียบเหมือนแผ่นกระเบื้องขนาดใหญ่ ทะเลสาบเต๋อซีเป็นผลพวงของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1933 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 6,865 ราย และสิ่งก่อสร้างทั้งหลายถูกกลื่นหายไปในพริบตา
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ระหว่างทาง
เดินทางต่อเข้าเมืองเฉิงตู ถึงเมืองเฉิงตู  แวะร้านบัวหิมะ กับร้านผ้าไหม                                      
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
20.00 น. นำท่านเข้าชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป 
พักที่ MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
วันที่แปด เฉินตู-ร้านหยก-ร้านใบชา-อาหารยาจีนสมุนไพร-สุวรรณภูมิ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  แวะช้อบปิ้งที่ร้านหยก กับร้านใบชา
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *อาหารสมุนไพรเสฉวนชุดพิเศษ
(ข้อมูล-ร้านอาหารสมุนไพรยาจีน “Qinshanzhai” เฉิงตู / มื้อนี้ไม่มีน้ำอัดลม, ไม่มีเบียร์, ไม่มีพริกน้ำปลาบริการ)
 
เมนูอาหารจานเย็น สมุนไพร ประโยชน์
1. แซลมอนขึ้นบก วาซาบิ บำรุงเลือดลม
2. เป็ดจ๋าเป็ด ติงเซียง, โย่วกุ้ย ร่างกายอบอุ่น เลือดลมหมุนเวียน
3. ความลับในโอ่ง ห่อเซียง บรรเทาอาการร้อนใน
4. ไข่สามก๊ก โสมยุ่ยจู๋ บำรุงเลือด, บำรุงหัวใจ
เมนูอาหารจานร้อน
5. กุ้งกรอบใบชา ใบชาเถี่ยะกวนอิม ลดไขมันในเลือด บำรุงสมอง
6. อุทัยไม่กลัวเผ็ด ยี่จู๋เซิน ช่วยระบบหายใจ
7. ปลาไม่ปวดหัว เทียนมั้ว บรรเทาปวดหัว บำรุงสมอง
8. ซี่โครงอ้อยใจ ปาจี๋เทียน บำรุงร่างกาย
9. น้ำแกงไก่ดำตุ๋นโสม โสม พุทราแดง เก๋ากี้ ตังกุย ตังเซิง บำรุงไต
10. สำเภาทะเลทอง หงฮวา ช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี
11. ทรายห้าสี ธัญพืชชนิดต่างๆ บำรุงม้าม ช่วยระบบขับถ่าย
12. ผักกาดขาว ว้าว..ว้าว เทียนตง บรรเทาอาการร้อนใน บำรุงปอด
ของว่างพื้นเมือง 5 อย่าง 1. เปี๊ยะเสี้ยวเกี่ยวรัก 2.ทองก้อนซ่อนเปรี้ยว 3. เผือกกวนม้วนใจ
4. ฟักทองล่องหน   5. ซาลาเปาไส้เห็ด  /  ข้าวสวย, ผลไม้รวม, น้ำชา, เหล้าดอง
 
16.10 น. (เวลาประมาณ) เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน 3U 8145
18.05 น. (เวลาประมาณ) เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ


ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line