ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
 

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ ยุโรปตะวันออก 9 วัน 5 ประเทศ เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-เชค (08)(TG)

 

บินตรงสู่นครมิวนิค ท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกโซน พร้อมช้อปปิ้งคริสตอลเวิลด์ชวาลอฟสกี้อันโด่งดังและพาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต

 
ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ ยุโรปตะวันออก 9 วัน 5 ประเทศ เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-เชค (08)(TG)
 
บินตรงสู่นครมิวนิค 
ท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกโซน พร้อมช้อปปิ้งคริสตอลเวิลด์ชวาลอฟสกี้อันโด่งดังและพาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต
 
มิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความ เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน
เวียนนา เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และธรรมชาติที่งดงาม
ฮอลสตัท   เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปีก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย  
ซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ต และโด่งดังจากการเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music 
บราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
บูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี  ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองแยกเป็นเมืองเก่าบูดาและเมืองใหม่เปสต์ออกจากกันก่อนที่จะรวมกันในภายหลังอันเป็นที่มาของชื่อเมือง 
ปราก เมืองหลวงแห่งปราก ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราคพร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย
นูเรมเบิร์ก เมืองเก่าแก่ทางด้านสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมัน และมีความงดงามน่ารักของอาคารบ้านเรือน 
แฟรงค์เฟิร์ต เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์
 
กำหนดการเดินทาง     
วันหยุดสงกรานต์   10-18 เมษายน 2560 (คณะเดียวเท่านั้น)(74,900)
 
วันแรก กรุงเทพฯ
22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
 
วันที่สอง กรุงเทพฯมิวนิค (เยอรมัน) – อินน์สบรูค (ออสเตรีย) –บาดไรเค่นฮาลล์ (เยอรมัน)
00.50 น. ออกเดินทางสู่ นครมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924
07.05 น. เดินทางถึง นครมิวนิค ประเทศเยอรมัน  จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงมิวนิค บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ที่โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ นำท่านถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมี หอระฆัง อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่บนตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่แคว้นทิโรล อันเป็นที่ตั้งของ เมืองอินน์สบรูค ประเทศออสเตรีย เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเทือกเขาแอลป์อันสูงตระหง่านและมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรีย และเป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรลตะวันตก ท่านจะได้เห็นความแตกต่างที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สั่งสมมานานกว่า 800 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชมเมืองอินน์สบรูค ที่ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอล์ปที่สูงเสียดฟ้า และมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีประทับใจไปกับบ้านเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็นซุ้มดอกไม้ หรือไม้เลื้อยตามประตู บานหน้าต่าง นำท่าน ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ หน้ามุขศิลปะโกธิกตอนปลายประดับด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทอง 2,657 ชิ้น ซึ่งสมัยจักรพรรดิมักซิมิเลียนที่ 1 ทรงให้สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับเพื่อชมการแสดงต่างๆ ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาดไรเค่นฮาลล์ Bad Reichenhall ระหว่างทางผ่านเมืองวัทเทินส์ นำท่านแวะชมสวารอฟสกี้เวิล์ด ณ เมืองวัทเทนส์อยู่ไม่ไกลจากอินน์สบรูค ให้ท่านเดินเล่นชมซิลเวอร์คริสตัล สวารอฟสกี้ ซึ่งหากเป็นฤดูหนาวจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษ Winter Wonderland หรือมหัศจรรย์ฤดูหนาวที่ใช้คริสตัลของสวารอฟสกี้ตกแต่งอย่างสวยงาม ให้เวลาท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย อาทิ ของที่ระลึก หรือ คริสตัลชวาลอฟสกี้ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองบาดไรเค่นฮาลล์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน้ำพุร้อน สปา และเป็นสถานที่รักษาบำบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะใจกลางเมืองของบาดไรเคนฮาล นักท่องเที่ยวสามารถชมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างโรงอบสมุนไพร ไอน้ำ เพื่อบริการประชาชน รักษาผิวหนัง ตลอดจนระบบทางเดินหายใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม บาดไรเค่นฮาลล์ (เยอรมัน) –ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย) - ฮอลสตัท –บราติสลาวา (สโลวัค)
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลสเบิร์ก (Salzburg)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมาและเมืองนี้ยังดังจากการเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music 
จากนั้นนำท่านเดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคช์ เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของซาลสเบิร์ก สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต  ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ย่านช้อปปิ้งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย นำท่านถ่ายรูปกับ บ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย บนถนนฝั่งขวาจะเป็นบ้านเกิดของคีตกวีชื่อดังก้องโลก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า)  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮอลสตัท  (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปีก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมือง บราติสลาวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)  นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม Mercure Bratislava Centrum  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ บราติสลาวา-พาร์นดอร์ฟ (ออสเตรีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านผ่านชม รัฐสภา,มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมืองนี้เคยตกอยู่ใต้อำนาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี เยอรมัน จึงมีชื่อเรียกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์บูร์ก (เยอรมันและภาษาอังกฤษ)  นำท่านถ่ายรูปภายนอกของปราสาทบราติสลาวา ซึ่งปราสาทนี้เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ ริมฝั่งแม่น้ำดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม้เสียหาย จากนั้นมีการก่อสร้างเรื่อยมา และมีการก่อสร้างใหม่อีกครั้งในปี 1956-1964    จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองพาร์นดอร์ฟ เขตประเทศออสเตรีย นำท่านช้อปปิ้ง ปาร์นดอร์ฟ แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท (Parndorf McArthur Glen Designer Outlet)   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  เอ๊าท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย  (เอ๊าท์เล็ท ปิดทุกวันอาทิตย์)  (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรืออิสระท่องเที่ยวของท่าน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย) 
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เมืองหลวงของประเทศฮังการี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  นำท่านเดินทางสู่เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองแยกเป็นเมืองเก่าบูดาและเมืองใหม่เปสต์ออกจากกันก่อนที่จะรวมกันในภายหลังอันเป็นที่มาของเมืองบูดาเปสต์  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Budapest Buda Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า บูดาเปสต์ (ฮังการี)-เวียนนา (ออสเตรีย
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการี ได้ชื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ" ด้วยความงดงามของสายน้ำที่คั่นแบ่งเมืองเป็นสองฝั่ง ร่องรอยของอดีตเมื่อครั้งอยู่ภายใต้ม่านเหล็กคือ เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ผสานไปกับความงดงามทางศิลปะที่สั่งสมมาแต่ครั้งบรรพกาล ชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสต์พร้อมชมนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ นำท่านชมและถ่ายรูปกับ ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion จุดชมวิวที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน สร้างขึ้นไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีพจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้แบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแม่น้ำดานูบที่งดงามตรึงตาตรึงใจ  
นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แมทธิอัส Matthias Church ซึ่งโบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่
ฮีโร่สแควร์ สถานที่แห่งนี้เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่สแควร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตเกเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นดั่งหลักของอาณาจักรฮังการี รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นำของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นเมื่อคริสตศวรรษที่ 9  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ แม่น้ำดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ กรุงเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ผ่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ ให้ท่านได้เดินเล่นย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Arion City Hotel Vienna หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก เวียนนา (ออสเตรีย)-ปราก (สาธารณรัฐเชค)
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ประดับอยู่อย่างวิจิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด จากนั้นนำท่านสู่คาร์ทเนอร์สตรีท ย่านถนนคนเดิน และย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงปราก นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่โด่งดังในอดีต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Congress Center  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด ปราก (สาธารณรัฐเชค)-นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน)
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านเข้าชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาอดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล  นำท่านเข้าชมเขตของตัวปราสาท ที่มีมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี
แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเนินร์แบร์ก หรือนูเรมเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ประเทศเยอรมัน อีกหนึ่งเมืองสวยน่ารักๆ ของเยอรมัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Noris Hotel Nurnberg หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่แปด นูเรมเบิร์ก –แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน)
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม  
นำท่านเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามดังเดิม ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ พร้อมเดินเล่นชมเมืองจนกระทั่งถึงบริเวณจัตุรัสกลางใจเมืองซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง ถือเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมีโบสถ์พระแม่มาเรีย จุดเด่นคือนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่นครแฟร้งค์เฟิร์ต ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองเกทเวย์ทางตอนเหนือของเยอรมันและเป็นเมืองใหญ่และเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของเยอรมัน  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่และคึกคักที่สุดของเมืองแฟร้งค์เฟิร์ต ตั้งอยู่ริมถนน Zeil แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่สำคัญในทุกประเทศเยอรมนี ถือว่าเป็นถนนยาวที่สุดของประเทศ มีสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายนี้ เต็มไปด้วยร้านบูติกเล็กๆ เครื่องประดับโบราณ เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายของเฟอร์นิเจอร์ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย และสินค้าแฟชั่นให้ท่านได้เลือกซื้อ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรือช่วงเวลาอิสระของท่าน อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต 
20.40 น. ออกเดินทางจากนครแฟร้งค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923
 
วันที่เก้า กรุงเทพฯ
12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..


ทัวร์ยุโรป

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line