ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
 

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ EAST EUROPE BEAUTIFUL 8 วัน 5 คืน (08)(TG)

 

เที่ยวเมืองหลักยุโรปตะวันออก ช้อปปิ้งพารร์นดอร์ฟเอ๊าท็ตและทานอาหารค่ำกับภัตตาคารดังฮอฟบราวเฮ้าส์กับเมนูขาหมูเยอรมัน

 
ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ EAST EUROPE BEAUTIFUL 8 วัน 5 คืน (08)(TG)
เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ออสเตรีย
 
เที่ยวเมืองหลักยุโรปตะวันออก 
ช้อปปิ้งพารร์นดอร์ฟเอ๊าท็ตและทานอาหารค่ำกับภัตตาคารดังฮอฟบราวเฮ้าส์กับเมนูขาหมูเยอรมัน
 
แฟร้งค์เฟิร์ต เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ5 ของประเทศเยอรมนี 
นูเรมเบิร์ก เมืองเก่าแก่ทางด้านสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมัน และมีความงดงามน่ารักของอาคารบ้านเรือน 
ปราก เมืองหลวงแห่งปราค ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราคพร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย
เชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11  จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย 
บราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
ซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ต และโด่งดังจากการเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์” หรือ The Sound of  Music 
มิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน
 
กำหนดการเดินทาง
วันหยุดสงกรานต์!! 09-16 เม.ย. // 10-17 เม.ย.2560 (71,900)
 
วันแรก กรุงเทพฯ
20.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
23.45 น. นำท่านออกเดินทางสู่แฟร้งค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
 
วันที่สอง แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน) –เวิร์ซบวร์ก-นูเรมเบิร์ก-ปราก (สาธารณรัฐเชค)
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟร้งค์เฟิร์ตประเทศเยอรมัน  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากแฟร้งค์เฟิร์ต ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองเกทเวย์ทางตอนเหนือของเยอรมันและเป็นเมืองใหญ่และเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของเยอรมัน  นำท่านเดินทางสู่นำท่านสู่เมืองเวิร์ซบวร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายโรแมนติก Romantic Road หรือ Ramantische Strasse ซึ่งมีย่านเมืองเก่าที่อดีตถูกทำลายลงในสมัยสงครามโลกแต่ทางรัฐบาลเยอรมันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่และยังคงสภาพเดิมจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีย่านร้านค้าเก่าแก่ที่มีตั้งแต่ปี ค.ศ.1576 และมหาวิหารเซนต์คิลเลี่ยน ซึ่งสะท้อนสถาปัตยกรรมแบบเยอรมันโรมาเนสก์ในยุดศตวรรษที่ 11-12 ได้อย่างดี และยังติดอันดับ 1 ใน 4 ของวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันอีกด้วย รวมถึงสะพานเก่าซึ่งสร้างข้ามแม่น้ำไมน์กับรูปปั้นนักบุญมากมายประดับอยู่ที่ขอบสะพานลักษณะคล้ายกับสะพานชาร์ลแห่งกรุงปรากอันโด่งดัง โดยทั้งสองสะพานนี้สร้างในยุคใกล้เคียงกัน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเนินร์แบร์ก หรือนูเรมเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชม เมืองนูเรมเบิร์ก อีกหนึ่งเมืองสวยน่ารักๆ ของเยอรมัน นำท่านเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามดังเดิม ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ พร้อมเดินเล่นชมเมืองจนกระทั่งถึงบริเวณจัตุรัสกลางใจเมืองซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง ถือเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมีโบสถ์พระแม่มาเรีย จุดเด่นคือนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย จากนั้นอิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความงดงามของน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่โด่งดังในอดีต ตั้งแต่ยุคสมัยของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ได้สร้างให้ปราคกลายเป็นหนึ่งในนครที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  International Hotel Prague  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม ปราก –เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเชค)-บราติสลาวา (สโลวัค)
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม
นำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่าน เขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆมากมาย ก่อนผ่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาท  ที่มีมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสแตนกลาสอย่างสวยงาม นำท่านชม เดอะโกลเดนท์เลน สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเกอรี่ หรือร้านขายของที่ระลึกต่างๆ   นำท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราค ที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงาม  สู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆ นำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ  ก่อนนำท่านชมเมืองย่านโอลด์ทาวน์สแควร์ Old Town Square ย่านจัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนำไปเป็น
เครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง เชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11  จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg  และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  นำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา  (ปราสาทจะปิดเมื่อย่างเข้าฤดูหนาว)  ก่อนนำท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตรเท่านั้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Bratislava Centrum  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ บราติสลาวา (สโลวัค)-พาร์นดอร์ฟ (ออสเตรีย) - เวียนนา
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม
นำท่านชม เมืองบราติสลาวา ผ่านชม รัฐสภา,มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมืองนี้เคยตกอยู่ใต้อำนาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี เยอรมัน จึงมีชื่อเรียกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์บูร์ก (เยอรมันและภาษาอังกฤษ)  นำท่านสู่จุดชมวิวและ ถ่ายรูปภายนอกของปราสาทบราติสลาวา ซึ่งปราสาทนี้เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ ริมฝั่งแม่น้ำดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม้เสียหาย จากนั้นมีการก่อสร้างเรื่อยมา และมีการก่อสร้างใหม่อีกครั้งในปี 1956-1964  ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้   จากนั้นนำท่านข้ามพรมแดนสู่เมืองพาร์นดอร์ฟ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท (McArthur Glen Designer Outlet)   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เอ๊าท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย (เอ๊าท์เล็ท ปิดทุกวันอาทิตย์)  
 (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรืออิสระท่องเที่ยวของท่าน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทางผ่านชมถนนสายวงแหวน เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อันงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13-20, พระราชวังเบลเวเดียร์ ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Arion Cityhotel Vienna   หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า เวียนนา-ซาล์สเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านชมกรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย  นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวัง
เชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอค, รอคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านสู่บริเวณถนนคาร์ทเนอร์ ถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของยุโรป ประเภทเครื่องแก้วอิตาลี คริสตัลเจียระไน เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม นาฬิกาสวิสแท้ ของที่ระลึกต่างๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลสเบิร์ก Salzburg  เมืองแห่งศิลปินเพลง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Austria Trend Hotel Salzburg West หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)-มิวนิค (เยอรมัน)
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม
นำท่านเดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคช์ เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของซาลสเบิร์ก สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต  ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ย่านช้อปปิ้งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย ชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็นสวนในพระราชวังเดิม บนถนนฝั่งขวาจะเป็นบ้านเกิดของคีตกวีชื่อดังก้องโลก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า)   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านแวะชม BMW WORLD โชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรีย (เฉพาะส่งโชว์รูม)  ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก จากบีเอ็มและมินิคูเปอร์ จากนั้นนำท่านชมนครมิวนิค ซึ่งมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ.1158  มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย  นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารดังฮอฟบราวเฮ้าส์ กับเมนูขาหมูเยอรมัน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Orbis Munchen Sud หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด มิวนิค (เยอรมัน)
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม  
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิค
14.25 น. ออกเดินทางจากนครแฟร้งค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925
 
วันที่แปด กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ....


ทัวร์ยุโรป

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line