ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์อเมริกา
 

ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันตก+ฮาวาย 12 วัน นาปา วัลเล่ย์- ซานโฮเซ่ (CI)

 

ฮาวาย – เกาะฮอนโนลูลู – หาดไวกีกิ – อนุสรณ์สถาน เพิร์ลฮาเบอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา – พระราชวังอิโอลานี – พันช์ไบว์ล ภูเขาไฟไดมอนเฮด – ศูนย์วัฒนธรรมโพลีนิเชี่ยน ***นั่งเฮลิคอปเตอร์ -ล่องเรือแม่น้ำ โคโรราโด ชมแกรนแคนย่อน*** Night Tour ลาสเวกัส....น

 
ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันตก+ฮาวาย 12 วัน นาปา วัลเล่ย์- ซานโฮเซ่ (CI)
 
สะพานโกลเด้นเกท – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก- ถนนรัมบาท
ลาสเวกัสแกรนด์แคนย่อน สกายวอร์ค-ช้อปปิ้งบาสโตว์ – ลอสแองเจลิส 
ถนนฮอลิวู้ด-เบเวอร์รี่ฮิลล์ ดิสนีย์แลนด์–ยูนิเวอร์แซล -ซานมอนิก้า-เดอะโกรฟ
 
ฮาวาย –  เกาะฮอนโนลูลูหาดไวกีกิอนุสรณ์สถาน เพิร์ลฮาเบอร์
อนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา – พระราชวังอิโอลานีพันช์ไบว์ล
ภูเขาไฟไดมอนเฮด – ศูนย์วัฒนธรรมโพลีนิเชี่ยน
 
***นั่งเฮลิคอปเตอร์ -ล่องเรือแม่น้ำ โคโรราโด ชมแกรนแคนย่อน***
Night Tour ลาสเวกัส....นั่งรถราง ซานฟราน
 
กำหนดการเดินทาง    
ปีใหม่ 31 ธ.ค.59-8 ม.ค.60 (175,000)
3-14 เม.ย. 60 / 10-21 เม.ย. 60 / 26 เม.ย. –7พ.ค. 60  (175,000)
 
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯไทเปฮอนโนลูลู (เกาะฮาวาย
(ผ่านชม)ไดม่อนด์ เฮด - โบล์โฮล  - หน้าผาพาลี โพลินีเชี่ยน คัลเจอ เซ็นเตอร์ชมการแสดงระบำฮาวาย
05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 สายการบินไชน่าแอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.25 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ สนามบิน ไทเป (ไต้หวัน)โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CI  066
13.05 น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศ ไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอนโนลูลู (ฮาวาย) โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่  CI  018
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
08.00 น. ถึง สนามบินฮอนโนลูลู ภายในวันเดียวกัน ( ฮาวาย ช้ากว่าประเทศไทย 17 ช.ม. ) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร  ฮอนโนลูลู เมืองหลวงของมลรัฐฮาวาย เกาะโอฮาอู ประกอบไปด้วยเกาะสำคัญ 5 เกาะ คือ คาอู้ ,   ลาไน , มาอูอิ , ฮาวายอิ , และโอฮาอู ที่เป็นเกาะสำคัญที่สุด มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด  มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากสุด 
ช่วงเช้า ชม ปากปล่องภูเขาไฟไดมอนเฮด สัญลักษณ์ของฮาวาย ปากปล่องภูเขาไฟ แลน  ด์มาร์กที่สำคัญของฮาวาย และเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่หากใครได้มีโอกาสเยือนฮาวายสักครั้ง จะต้องไม่พลาดที่นี่แน่นอนสำหรับไดมอนด์ เฮด (Diamond Head) ปากปล่องภูเขาไฟขนาดยักษ์ ที่ผุดขึ้นมากลางเกาะโออาฮูอย่างน่าอัศจรรย์ และแม้ว่าปากปล่องภูเขาไฟ ไดมอนด์ เฮด จะดับสนิทไปแล้วเมื่อกว่า 150,000 ปีก่อน แต่ขณะนี้ได้กลายสภาพเป็นปากปล่องภูเขาไฟอันเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ ซึ่งถูกธรรมชาติสรรค์สร้างได้อย่างลงตัว  (ผ่านชม)
นำชม “โบล์โฮล”  ซึ่งมีน้ำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า อันมาจากรอยแยกของก้อนหินใหญ่ รอบบริเวณ หาชมที่ไหนได้ยาก นอกจาก ณ ตรงนี้แห่งเดียว….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   “หน้าผาพาลี”   ชมวิวทิวทัศน์อันธรรรมชาติอันสวยงามของฮาวาย มีลมพัดแรงตลอดทั้งปีเป็นที่มาของตำนานการสู้รบที่สำคัญของกษัตริย์คาเมฮาเมฮา 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โพลินีเชี่ยน คัลเจอ เซ็นเตอร์ ( Polynesian Cultural Center ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆแห่งรัฐฮาวาย ซึ่งประกอบด้วย 7 เผ่า ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าอย่างใกล้ชิด  หากอยากสัมผัlกับความเป็นฮาวายแท้ๆ สถานที่หนึ่งที่จะช่วยให้รู้  จักความเป็นฮาวายได้มากขึ้นพร้อม ชมการแสดงระบำของสาวสวยชาวโพลินีเชี่ยน  เสน่ห์แห่งแปซิฟิกใต้      
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก   อิสระกับการพักผ่อน
ที่พัก         Ohana Waikiki East หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง หาดไวกีกิ  เพิร์ลฮาเบอร์-อนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา    พระราชวังอิโอลานี - ช้อปปิ้ง Outlet  Ala Moana Shopping Center -ซานฟรานซิสโก- ตลาดสินค้านานาชาติ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbour) อนุสรณ์สถานเรือรบสหรัฐ ซึ่งเป็นสมรภูมิเดือดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารสหรัฐยึดหัวหาดเพิร์ลฮาร์เบอร์บนหมู่เกาะฮาวายเป็นฐานทัพในการสู้รบกับกองกำลัง ทหารของญี่ปุ่น ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ด้านในอาคารจะเป็นนิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับการสู้รบของกองกำลังทั้งสองฝ่าย และการโจมตีโดนการทิ้งระเบิดของทหารญี่ปุ่น เพื่อถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ ด้านนอกอาคารจะโชว์เรือรบสมัยสงคราม และระเบิดต่างๆ นำท่านเข้าชมความงามของ เกาะโออาอุ เกาะที่เป็นที่ตั้งของนครฮอนโนลูลู เมืองหลวงของรัฐฮาวาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
บ่าย         นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังอิโอลานี   (Iolani Palace ) พระราชวังเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ผู้ปกครองฮาวาย แต่ในปลายยุคศตวรรษที่18 ฮาวายก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกา และสภาถูกปกครองด้วยกลุ่มคนผิวขาว ทำให้กษัตริย์หมดอำนาจ และพระบรมราชินีลิลีอูกาลานี ได้ถูกกักขังโดยจำกัดอิสระภาพในพระราชวังแห่งนี้เป็นเวลานานนับปี สุดท้ายฮาวายจึงได้ถูกรวมให้เป็นมลรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ.2502 นับรวมถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึงครึ่งศตวรรษ พระราชวังอิโอลานี จึงเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และ  ได้มีการจดทะเบียนไว้เป็นสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่ฮาวายถูกนับรวมเป็นหนึ่งกับสหรัฐอเมริกา พระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นศาลากลางเฉพาะการของรัฐบาลจนถึงปีค.ศ.1969 หลังจากนั้น ทางการก็สั่งให้มีการบูรณะ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมในปี ค.ศ.1978 ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา กษัตริย์ผู้ที่ได้รวบรวมหมู่เกาะเหล่านี้เข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน เรียกว่า ราชอาณาจักรฮาวาย และปกครองต่อเนื่องสืบมาจนสิ้นรัชกาลในปี ค.ศ. 1872 จากนั้นนำชม สุสานทหาร พันช์โบล์ว (Punchbowl Crater) สุสานของเหล่าทหา  รอเมริกันที่พลีชีพในสงคราม   ต่าง ๆ รวมถึงนักบินอวกาศ นำท่านชมความงดงาม หาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาวเหยียดบนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกต่างฝันจะมาเยือน    นำท่านเดินทางเข้าสู่  จากนั้นให้ได้ท่านพักผ่อนอย่างอิสระหลังจากเดินทางไกล ได้ใช้เวลาว่างสำหรับการเล่นน้ำ เดินเล่นพักผ่อนบนชายหาดไวกิกิ ที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกใฝ่ฝันที่จะมาเยือน อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร …..หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่พัก
 
วันที่สาม ฮาวาย - ซานฟรานซิสโก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้า เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัยธยาศัย
10.00 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
……. น. เดินทางจากฮอนโนลูลู โดยสายการบิน  Virgin America   เที่ยวบินที่ …………….
( เดินทาง 5.10 ชม.)
…… น. ถึงสนามบิน  ซานฟรานซิสโก ( เวลาท้องถิ่นที่ ซานฟรานซิสโก จะเร็วกว่า ฮาวาย 3 ช.ม. ) 
( เดือน พ.ย.–มี.ค. ซานฟรานซิสโก เวลาช้ากว่าไทย 15 ชั่วโมง / เดือน เมษายน - ตุลาคม จะช้ากว่า 14 ชั่วโมง ) ถึง สนามบินซานฟรานซิสโก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก     Hilton San Francisco / Crown Plaza / Holiday Inn หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่            ซานฟรานซิสโก – นาปา วัลเล่ย์ -ซานโฮเซ่ (Winchester Mansion)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
ท่านเดินทางสู่  Napa Valley ท่านจะได้ ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม และบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของ ไร่ไวน์ California  ท่านจะได้ลิ้มรสไวน์  Wine tasting นานาชนิดที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกา และในระดับโลก..... 
 ได้เห็นไร่องุ่นมากมายลดหลั่นตามเขา ไล่ไปตั้งแต่ Napa, Yountville, Oakville, Rutherford, St. Helena
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย นำท่านเที่ยวชมเมือง ซานโฮเซ่ และนำท่านเที่ยว  “Winchester Mansion” วินเชสเตอร์แมนชั่น เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนี่งของ ซานโฮเซ่ สร้างในปี 1884  มีชื่อเสียงจากการค้าอาวุธปืนไรเฟิล ซึ่งหลายคนเชื่อว่าคฤหาสน์ดังกล่าวเต็มไปด้วยวิญญาณของทุกคนที่ฆ่าตายเพราะอาวุธปืน ได้ชื่อว่าสร้างอย่างแปลกประหลาดเพราะมีการต่อเติม เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่หยุด จนซ่าร่าเจ้าของคฤหาสน์ได้ตายไปจึงหยุดสร้าง จนบ้านกลายเป็นเขาวงกตขนาดย่อมๆ ปัจจุบันวินเชสเตอร์แมนชั่นได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของอเมริกา นอกจากการก่อสร้างอันพิสดาร แล้วยังมีห้องกว่า 100 ห้อง ที่สร้างแบบไร้เหตุผล และแปลกประหลาด เป็นต้นว่าประตูที่เปิดแล้วไปเจอกำแพง บันไดที่นำไปเจอทางตัน ประตูที่เปิดออกไปนอกบ้าน 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก     Hilton San Francisco / Crown Plaza / Holiday Inn หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า ซานฟรานซิสโก-ซีวิคเซ็นเตอร์-ยอดเขาทวินพีค– LomBard Street
ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ-ล่องเรือ-เกาะอัคคาทรัส-สะพานโกลเด้นเกท-นั่งรถราง ซานฟราน-ลาสเวกัส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมือง ซานฟรานซิสโก (San Francisco)    นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือนำท่านสู่ “ซีวิคเซ็นเตอร์ (Civic Center)” ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ สู่ “ยอดเขาทวินพีค” เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซานฟรานฯ  จากนั้นนำท่านชม “Lombard Street”  ตั้งอยู่ใน Russian Hill ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการมาที่นี่ เพราะว่าต้นไม้ต่างแข่งกันออกดอกแย่งกันโชว์ความงามไปตามถนนที่แสนจะคดเคี้ยวนี้ ถ้าคุณขับรถไปก็อย่าลืมลองขับรถลงถนนเส้นนี้ดูจะได้ไปคุยกับเขาได้ว่าเคยขับรถบนถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกมาแล้ว ก็จะไปจอดที่หัวถนนพอดิบพอดี คุณจะได้เห็นถนนนี้จากมุมบน แล้วก็ยังได้เห็นวิวของเมืองนี้ที่สวยมาก ๆ อีกมุมหนึ่งด้วย แต่จะให้สวยก็เดินลงไปด้านล่างแล้วถ่ายรูปจากมุมข้างล่างขึ้นมา คุณก็จะเห็นถนนเส้นนี้จะจะ ว่าคดขนาดไหน ใครมาเมืองนี้ไม่มาที่นี่ก็ถือว่าไม่ถึงเหมือนกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ” (Fisherman’s Wharf) ในสมัยก่อนฟิชเชอร์มาน วาร์ฟ เป็นเพียงท่าเรือที่ชาวประมงใช้เป็นที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าพวกสัตว์ทะเลที่จับมาได้ในแต่ละวันเท่านั้นเองล่ะครับ แต่ปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โดยเฉพาะตรงบริเวณท่าเรือ 39 หรือ Pier 39 ซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี้นอกจากร้านค้า และ ร้านอาหารจำนวนมากตรงบริเวณท่าเรือ 39 ที่นี่ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือ สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว แต่ว่าช่วงฤดูร้อนมันจะย้ายไปผสมพันธ์กันที่อ่าวแม็กซิโกโน่นแน่ะ แต่ก็ยังควงมีเจ้าสิงโตทะเลบางตัวที่ไร้คู่ ยังคงนอนอาบแดด เป็นดาราหน้ากล้องให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพอยู่บางส่วนเท่านั้น
นำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชม “เกาะอัลคาทรัส” (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต และชม “สะพานแขวนโกลเด้นเกท”  ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก.....
นั่งรถรางชมเมืองซานฟรานซิสโก เป็นรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานอย่างหนึ่ง ผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองนี้ต้องลองนั่งรถรางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ มีวิวทิวทัศน์สวยงามโดยรอบของเมือง รถรางซานฟรานนี้ มีลักษณะคล้ายตู้รถไฟสั้นๆ วิ่งตามรางบนถนนเดียวกับรถยนต์แต่ไม่ชนกัน เป็นรถเคเบิ้ลที่เดียวในโลกที่ใช้คนขับ และเปิดให้บริการมาร้อยกว่าปี มีเสียงกระดิ่งดังสลับกับเสียงนักท่องเที่ยวอยู่บนรถ รถวิ่งขึ้นเขาลงเนิน ผ่านกลางถนน ท่ามกลางตึกสูงและบ้านทรงวิคตอเรียสไตล์ ที่คล้ายบ้านในการ์ตูน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.55 น. นำท่านเดินทางสู่ นครลาสเวกัส โดยสายการบิน Southwest Airline เที่ยวบินที่  wn886
22.25. น. เดินทางถึงเมืองลาสเวกัส จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
เมืองลาสเวกัส ( Las Vegas )เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน มลรัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกาเป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" ( Sin City ) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการ ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการและขนาดใหญ่ ยากที่จะพบสถานที่ที่มีบ่อนการพนันและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้ๆกันเหมือนกับลาสเวกัส โดยใน ปัจจุบัน คนไม่ได้ไปเที่ยวลาสเวกัสเพียงเพราะต้องการไปเล่นการพนันหรือไปดื่มกินให้สนุกเป็นหลักอีกต่อไป แต่ไปเพื่อได้เห็นลักษณะอันพิเศษของเมืองนี้
ที่พัก     Monte Carlo Resort & Casino   หรือเทียบเท่า   
 
วันที่หก   ลาวเวกัส – Hoover Dam -  ช้อปปิ้ง Outlet Shopping Mall
Night Tour ชมเมืองลาสเวกัส – Fremont Street - ชมสวนดอกไม้ ณ Bellagio
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
09.00 น. นำท่านชม “Hoover Dam” เป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2474-2479 ขวางกั้นแม่น้ำโคโลราโด บริเวณหุบเขาแบล็คแคนยอน สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัยของพื้นที่ ใต้เขื่อนในช่วงฤดูหนาว และเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า…..จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
นำท่านสู่ PREMIUM OUTLET  SHOPPING  MALL    ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงาน เชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิด พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น ลีวายส์ โปโล ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬารองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์ เนคไท แว่นตาเรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITEที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 %  อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หลังจากนั้น นำท่านท่องเที่ยวเมืองลาสเวกัสยามค่ำคืน เดินทางสู่ DownTown จุดกำเหนิดของคาสิโนในลาสเวกัส ชมการแสดงของแสงที่ฉายขึ้นบนฝ้าผนังรูปโค้ง ยาวกว่า 400 เมตร ณ “Fremont Steet” ซึ่งมีความสวยงาม เป็นอย่างยิ่งและชมการแสดงต่างๆบนถนนแห่งนี้ที่มีอยู่มากมายให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปอย่างจุใจหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านถนน THE STRIP ซึ่งรวบรวมโรงแรมชื่อดังต่างๆ เอาไว้ ณ ถนนแห่งนี้อย่างมากมาย เช่น MGM, Venetien, Mirard, Caeca, Debagio ฯลฯ  นำทำชมการแสดงของภูเขาไฟ ณ โรงแรม Mirard และเที่ยวบนถนน The Strip ตลอดเส้นทาง  ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เดินทางไปชมน้ำพุดนตรี ณ โรงแรม   Bellagio  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ชมกระจกสะท้อนมุมหักเหของแสงที่จำลองไว้อย่างอัศจรรย์ยิ่ง...ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก     Monte Carlo Resort & Casino   หรือเทียบเท่า   
 
วันที่เจ็ด แกรนด์แคนย่อน – สกายวอล์ค 
นั่งเฮลิคอปเตอร์-นั่งเรือ แม่น้ำโคโรราโด ชมแกรนแคนย่อน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน” นำท่านสู่จุดชมวิว ถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึก บันทึกภาพอันแสนวิจิตร ณ “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน” ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ แกรนด์แคนย่อน เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว เดิมที แม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลำธารเล็กๆที่ไหลคดเคี้ยวไปตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความ ลาดชันและน้ำ ไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึกสลับซับซ้อนนานนับล้านปี เป็นแคนยอนงดงามน่าพิศวงเนื่องจากผลของดินฟ้าอากาศ ความร้อนเย็นซึ่งมีอิทธิพลรอบด้าน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ แกรนด์แคนย่อน
บ่าย ชม “สกายวอล์ค” (Skywalk) สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ นำท่านเดินชมวิวของ
แกรนด์แคนย่อน บนกระจกแก้ว (รูปตัวยู) เสมือนเดินบนอากาศ...ชมวิวทิวทัศน์ของแกรนด์แคนย่อนจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างผ่านกระจกแก้วที่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยซึ่งส่วนของกระจกแก้วได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์บรรจงสร้างน่าประทับใจและอัศจรรย์ใจยิ่งนัก
14.00 น. นำท่านนั่ง “เฮลิคอปเตอร์” ( นั่ง 6 คน ต่อ ลำ) ชมความสวยงามของ แกรนแคนย่อนในมุมมอง ที่สวยงามอย่างยิ่งหลังจากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศ“ล่องเรือ”แม่น้ำโคโรราโด่ชมความสวยงามของสายน้ำที่ไหลผ่านแกรนแคนย่อนเป็นที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นนำท่านกลับขึ้น แฮลิคอปเตอร์เดินทางกลับ (ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1.30 ชม.)เป็นที่น่าประทับใจและอัศจรรย์ใจยิ่งนัก…………..จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลาสเวกัส
หมายเหตุ   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่ดี เฮลิคอปเตอร์จะหยุดการบิน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก     Monte Carlo Resort & Casino   หรือเทียบเท่า   
 
วันที่ แปด ลอสแองเจลีส- มิวสิคเซ็นเตอร์ – เบเวอร์รี่ฮิลล์
ถนนฮอลิวู้ด – ไชนีส เธียร์เตอร์ – เดอะโกรฟ “The Grove”-อนาแฮม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านเดินทางชม นครลอสแองเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิส มาจากคำว่า โลสอังเคเลส (Los Ángeles) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" เช่นเดียวกับกรุงเทพ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมือง มิวสิคเธียเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า นำท่านสู่ ถนนฮอลิวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือ ฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ  ชม “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด...
......น. นำท่านเดินทางสู่ “เดอะ โกรฟ The Grove” แหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงอีกที่ ที่มีชื่อแห่งหนึ่งของแอลเอ เพิ่งถูกสร้างในปี 2002 และนับเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนัง นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงสุดเจ๋งอีกที่ของแอลเอ ที่คุณต้องไม่พลาดแวะมาอย่างแน่นอน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก    Crowne Plaza Anaheim / Sheraton Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่เก้า ดิสนีย์แลนด์  (เลือกเที่ยวได้ 1 สวนสนุก)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ......หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์
อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก“ดิสนีย์แลนด์” ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด    ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยนและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน    MAIN STREET  USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของ
ที่ระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกับ   รถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญ ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   TOMORROW LAND  ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN  เครื่องเล่นที่สนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่อง  เล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก    FANTASY LAND  สุดสนุกกับเมืองเทพนิยายท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่  ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เมาท์ หมีพลูและเพื่อนๆตัวการ์ตูน   อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE  บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING  เพลิดเพลิน  กับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิงค์ RAFTS TO TARZAN’S  TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรี   แห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ
เที่ยง *****อาหารกลางวันอิสระ เพื่อให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินเต็มที่สะดวกสบายกับร้านอาหารมากมาย   
............น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลาเพื่อความสะดวกในการเดินทาง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก    Crowne Plaza Anaheim / Sheraton Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สิบ แซนตามอนิกา-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ-ไทเป – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  “แซนตามอนิกา (Santa Monica)” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ติดกับ อ่าวแซนตามอนิกา มีเมืองล้อมรอบ 3 ด้าน ได้แก่ ลอสแองเจลิส - แปซิฟิกพาลิเสดส์ทางทิศตะวันออกตกเฉียงเหนือ เมืองเบรนท์วูด ทางทิศเหนือ เวสต์ลอสแอนเจลิสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มาร์วิสตาทางทิศตะวันออก และเวนิสติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีทะเลล้อมรอบ 1 ด้าน คือมหาสมุทรแปซิฟิกติดทางทิศตะวันตก….เชิญท่านชมหาดอันสวยงามของหาดทราย และท้องทะเลของ นครลอสแองเจลลิส
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ”
เที่ยง *****อาหารกลางวันอิสระ เพื่อให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินเต็มที่สะดวกสบายกับร้านอาหารมากมาย   
นำท่านเดินทางสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ “Universal Studios” ฮอลลีวู้ดยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่  ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ10ประการ  หรือสนุกสนานผจญภัยกับ
เครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE,  JURASSIC PARK
 และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน 
โชว์วอเตอร์เวิลด์  โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
วันที่สิบเอ็ด ***บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล***
01.05 น. เดินทางจากลอสแองเจลีส สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CI 007
 
วันที่สิบสอง ไทเป - กรุงเทพฯ
06.00 น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
07.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่  CI 833
10.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ...กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ


ทัวร์อเมริกา

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line