ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
 

ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ LOVE SAKURA XJ 6D3N (JG)(XJ)

 

** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง ** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ สวนอุเอะโนะ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

โตเกียว-ฟูจิ-อาราชิยาม่า-โอซาก้า-เกียวโต-ชมซากุระ 

 
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ LOVE SAKURA XJ 6D3N (JG)(XJ)
 
** นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ “วัดคิโยมิสึ” ดื่มน้ำสามสายเสริมมงคลชีวิต พร้อมชมบรรยากาศ “ดอกซากุระ”
** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง
** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ สวนอุเอะโนะ
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
 
กำหนดการเดินทาง
1-6 เม.ย.60(วันจักรี)(42,900) 5-10 เม.ย.60 (วันจักรี)(45,900 )
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ)
 
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
 
วันที่สอง วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ย่านชินจูกุ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก และนำทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ 
นำท่านชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นำท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และเครื่องสำอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
พักที่ TOMINOKO HOTEL OR ISAWA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
       
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต
รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยังบริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว
รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” โดยรถบัส หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี”  ในกรณีถ้าเที่ยวที่ “โอวาคุดานิ”ไม่ได้ อาจนำท่านสู่ “ศาลเจ้าฮาโกเน่ (Hakone Shrine)” ศาลเจ้าชินโตที่สำคัญของเมืองตั้งอยู่บริเวณหุบเขาฮาโกเน่ตามแนวชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ ตัวศาลเจ้าสร้างเมื่อปี 757 โดยศาลเจ้าดั้งเดิมนั้นตั้งอยู่บนเขาโคมางะทาเกะแต่ได้ย้ายมาตรงแนวชายฝั่งอย่างในปัจจุบัน อาคารศาลเจ้าอยู่ท่ามกลางป่าทึบ แต่มีโทริอิขนาดยักษ์เป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าศาลเจ้าตั้งอยู่ที่นี่ ผ่านโทริอิด่านแรกขึ้นมาเข้าสู่เส้นทางเดินสู่ตัวศาลเจ้าด้านใน ตลอดสองข้างเส้นทางเดินมีโคมไฟประดับอยู่สองข้างทางท่ามกลางร่มไม้ขนาดใหญ่สร้างความสงบให้ผู้มาเยือน สมกับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลางขุนเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต” ซึ่งเป็น Outlet Malll ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำที่มีชื่อเสียงไว้มากกว่า 240 ร้าน อาทิเช่น COACH, ONITSUKA, ADIDAS, NIKE, PERRY เป็นต้นให้ท่านได้ซื้อสินค้ามากมายในราคาลดพิเศษตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
พักที่ YOKKAICHI MIYAKO HOTEL OR OKAGI FURUM HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
       
  
วันที่สี่ เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ย่านชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผัสกับ “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ มีมุมมองที่น่ารื่นรมย์ของทิวทัศน์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่ง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และแม่น้ำ Arashiyama, Kameoka สายลมและแสงแดดผ่านภูเขา หุบเขา ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก 
**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปนั่งรถไฟ JR ท้องถิ่นแทน**
จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนป่าไผ่(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างสองข้างทาง ก่อนที่เราจะนำท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่ง เป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต
รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
นำท่านชม “ปราสาทโอซาก้า” (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) หรือ ปราสาทที่มีฉายาว่า ปราสาทนกกระสาขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ชีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้
รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
พักที่ KKR HOTEL OSAKA OR CROWN PALAIS KOBE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 
วันที่ห้า วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) - PHILOSOPHER’S PATH - สถานีรถไฟเกียวโต - ริงคุเอาท์เล็ท -อิออนพลาซ่า
รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกันและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “สุขภาพ อายุยืนยาวและความสำเร็จด้านการศึกษา” ชมบรรยากาศภายในวัดที่เต็มไปด้วยดอกซากุระสีชมพูอ่อน เป็นฉากหลังที่สวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกบนถนนสาย “กาน้ำชา” อาทิเช่นเครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ก็สามารถหาซื้อที่นี่ได้เช่นกัน 
นำท่านเดินชมดอกซากุระ “ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเส้นนี้เป็นทางเดินเล็กๆ เลียบคลองบิวาโกะ (Biwako) ที่ใสสะอาด ผู้คนจำนวนมากที่ต่างพากันมาเดินเล่นชมซากุระที่ออกดอกสะพรั่งเต็มต้นตลอดสองข้างทาง เมื่อซากุระบานเต็มที่แล้วถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูหวานแหวว ทำให้ได้บรรยากาศอันสุดแสนจะความโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติริมคูคลองที่ในหนึ่งปีจะหาชมได้พียงครั้งเดียวเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
นำท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเกียวโต” ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของเกียวโต อีกทั้งย่านการค้าในกรุงเกียวโต ซึ่งภายในตัวอาคารของสถานีเป็นห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหาร ขนม ของฝาก และของแบรนด์เนมต่างๆมากมาย จุดเด่นของสถานีเกียวโตที่ดูใหญ่โตอีกอย่างหนึ่งคือ สวนขนาดย่อมที่ชั้นบนสุดสามารถมองเห็นวิวของเมืองเกียวโตที่สวยงาม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านริงคุทาวน์ เพื่ออิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้ายใน “ริงคุเอาท์เล็ท” แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่นอีกมากมาย ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูง 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินคันไซ” เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
     
วันที่หก สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
00.10 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611
04.00 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
 


ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line