ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
 

ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ LOVE SAKURA NO.2 5D3N (JG)(TG)

 

** นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ “วัดคิโยมิสึ” ดื่มน้ำสามสายเสริมมงคลชีวิต พร้อมชมบรรยากาศดอกซากุระ ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชมดอกซากุระ สองข้างทาง ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โอซาก้า-เกียวโต-อาราชิยาม่า 

 
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ LOVE SAKURA NO.2 5D3N (JG)(TG)
 
** นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ “วัดคิโยมิสึ” ดื่มน้ำสามสายเสริมมงคลชีวิต พร้อมชมบรรยากาศดอกซากุระ
** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชมดอกซากุระ สองข้างทาง
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวNabana no Sato
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
 
กำหนดการเดินทาง
21-25 / 22-26 มีนาคม 2560 (48,900)
23-27 มีนาคม 2560(49,900)
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ)
 
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
23.15 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
 
วันที่สอง วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - ย่านชินจูกุ - ชมซากุระและทิวลิปสวนโชวะ คิเนน - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
นำทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก และนำทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ เพื่อเดินทางสู่ห้าง “DiverCity Tokyo Plaza” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันอยู่ถึง 154 ร้าน ท่านจะได้ชมหุ่นยนต์ GUNDAM ตัวโตเท่าขนาดจริง ยืนรอต้อนรับท่านที่ด้านหน้าของห้าง ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม)
รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนั้นนำท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และเครื่องสำอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม “สวน โชวะ คิเนน” สวนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญ่ถึง 16,300 เอเคอร์ สัมผัส “ดอกซากุระ” อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวยถึง 1,500 ต้น กว่า 31 สายพันธุ์ทั่วทั้งสวน พร้อมทั้ง “ทุ่งดอกทิวลิป” ให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกัน เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
พักที่ FUJINOBOU KAEN HOTEL OR ISAWA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น  พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
       
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ(บัส) - ทะเลสาบปลาไหล - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ จากนั้นนำทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลัด” ยังบริเวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว
รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” โดยรถบัส หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี”  ในกรณีถ้าเที่ยวที่ “โอวาคุดานิ”ไม่ได้ อาจนำท่านสู่ “ศาลเจ้าฮาโกเน่ (Hakone Shrine)” ศาลเจ้าชินโตที่สำคัญของเมืองตั้งอยู่บริเวณหุบเขาฮาโกเน่ตามแนวชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ ตัวศาลเจ้าสร้างเมื่อปี 757 โดยศาลเจ้าดั้งเดิมนั้นตั้งอยู่บนเขาโคมางะทาเกะแต่ได้ย้ายมาตรงแนวชายฝั่งอย่างในปัจจุบัน อาคารศาลเจ้าอยู่ท่ามกลางป่าทึบ แต่มีโทริอิขนาดยักษ์เป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าศาลเจ้าตั้งอยู่ที่นี่ ผ่านโทริอิด่านแรกขึ้นมาเข้าสู่เส้นทางเดินสู่ตัวศาลเจ้าด้านใน ตลอดสองข้างเส้นทางเดินมีโคมไฟประดับอยู่สองข้างทางท่ามกลางร่มไม้ขนาดใหญ่สร้างความสงบให้ผู้มาเยือน สมกับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลางขุนเขา จากนั้นนำท่านชม “ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบอันเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด อิสระกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก นำทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็นสวนดอกไม้แล้วยามค่ำคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียังประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซึ่งเป็นงานจัดแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ YOKKAICHI MIYAKO HOTEL OR OKAGI FURUM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
      
วันที่สี่ เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) –ย่านชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผัสกับ “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ มีมุมมองที่น่ารื่นรมย์ของทิวทัศน์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่ง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และแม่น้ำ Arashiyama, Kameoka สายลมและแสงแดดผ่านภูเขา หุบเขา ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก 
**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปนั่งรถไฟ JR ท้องถิ่นแทน**
จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนป่าไผ่(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างสองข้างทาง ก่อนที่เราจะนำท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่ง เป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต
รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
นำท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกันและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “สุขภาพ อายุยืนยาวและความสำเร็จด้านการศึกษา” ชมบรรยากาศภายในวัดที่เต็มไปด้วยดอกซากุระสีชมพูอ่อน เป็นฉากหลังที่สวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกบนถนนสาย “กาน้ำชา” อาทิเช่นเครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ก็สามารถหาซื้อที่นี่ได้เช่นกัน นำท่านช้อปปิ้งย่าน “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ชีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้
รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
พักที่ KKR HOTEL OSAKA OR CROWN PALAIS KOBE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
         
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “ปราสาทโอซาก้า” (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) หรือ ปราสาทที่มีฉายาว่า ปราสาทนกกระสาขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านริงคุทาวน์ 
เพื่ออิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้ายใน “ริงคุเอาท์เล็ท” แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่นอีกมากมาย ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินคันไซ” เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
17.25 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
22.00 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม  


ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line