ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ปักกิ่ง
 

ทัวร์ปักกิ่ง ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย กายกรรม กำแพงเมืองจีน หุ่นขี้ผึ้ง วัดลามะ 6 วัน 4 คืน (0203)(CA)

 

ชวนชิม บุพเฟ่ BBQ เกาหลี, สุกี้มองโกล, เป็ดปักกิ่ง

 

ทัวร์ปักกิ่ง-ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย-กายกรรม-กำแพงเมืองจีน-หุ่นขี้ผึ้ง-วัดลามะ 6 วัน 4 คืน (02)(CA)


ปักกิ่ง-ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย-กายกรรม
กำแพงเมืองจีน-หุ่นขี้ผึ้ง-วัดลามะ 6 วัน 4 คืน
ชวนชิม บุพเฟ่ BBQ เกาหลี, สุกี้มองโกล, เป็ดปักกิ่ง

เดินทาง  10,24

มีนาคม 2560 (18,999.-) /5,28 เม.ย ราคา 19,999 /

11-16 เมษายน สงกรานต์ ราคา23,999
  *ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

 

 

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า
(จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)

วันที่สอง    ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-หอฟ้า-ร้านชา-กายกรรมปักกิ่ง
00.55 น.    เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980
06.30 น.    ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
08.30 น.    รับประทานอาหารเช้าแบบจีนที่ภัตตาคาร
นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง
นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษ ของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงปักกิ่ง สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เมื่อ พ.ศ. 1963 (ค.ศ. 1420) โดยมีชื่อว่า เทียนตี้ถัน แปลว่า หอสักการะฟ้าดิน ต่อมาใน พ.ศ. 2077 (ค.ศ. 1534) ได้มีการสร้างหอสักการะดินขึ้นอีกแห่ง หอฟ้าดินจึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นหอสักการะฟ้าเพียงอย่างเดียว ครั้น พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) ฟ้าผ่าหอเสียหาย จึงสร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) ตัวหอมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32.5 เมตร และ สูง 38 เมตร โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว หอนี้ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) นำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียง
นำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ
18.30 น.    รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS หรือ SPRING HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สาม     ผิงกู่ ระเบียงกระจก-ป่าหินสือหลินเซี่ย-ร้านยาสมุนไพร-BBQ เกาหลี
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางไปชมระเบียงแก้วสุดเสียว ที่อำเภอผิงกู่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือชานเมืองปักกิ่ง  พื้นที่ส่วนใหญ่ของผิงกู่เป็นภูเขาและหุบเขา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงได้แก่ผลผลิตจากผลไม้นานาชนิด เช่น ลูกท้อ  แอปริคอด แตงโม ฯลฯ มีจุดชมวิวธรรมชาติ มีต้นไม้เขียวชอุ่ม อากาศบริสุทธิ์ และมีป่าหินแปลกครอบคลุมพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร ปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม จะมีเทศกาลชมดอกท้อที่บานสะพรั่งชมพูพร่างไปทั่วทั้งหุบเขา และในเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะมีเทศกาลเก็บลูกแอปริคอด ซึ่งแอปริคอดที่ผิงกู่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในประเทศจีน (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เปิดแล้วที่ปักกิ่ง!เสียวก่อนใครๆ นำชม ระเบียงกระจกใส ที่มีพื้นที่ มากที่สุดในโลก ระเบียงทางเดินกระจกที่จุดชมวิวในหุบเขาสือหลินเซี่ย เขตผิงกู่ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ระเบียงกระจกกลางอากาศนี้ มีโครงสร้างทำจากโลหะผสมไทเทเนียม มีพื้นที่ยื่นออกมาจากหน้าผาถึง 32.8 เมตร และยาวกว่าสะพานกระจกที่แกรนด์แคนยอน ในสหรัฐอเมริกาถึง 11.4 เมตร * หากฝนตก ลมแรง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาจไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินชมวิวที่ระเบียง อันเนื่องมาจากเพื่อความปลอดภัย *
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
นำท่านชมป่าหินสือหลินเซี่ย Shilinxia Scenic Area (shíLín Xia 石林峡) (The Gorge of Stone Forest) มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของ Huangsongyu Geopark ประกอบด้วยภูเขาตั้งตรงและสูงชันมีลักษณะเหมือนป่าหิน โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือป่าหินตะวันออก และป่าหินทิศตะวันตก มีวิวทิวทัศน์ของป่าหินงดงามเมื่อมองดูจากระยะไกล แต่เมื่อพิศดูใกล้ๆ ป่าหินก็มีรูปลักษณ์ที่แปลกตาน่าแปลกใจเช่นกัน ตามหน้าผาสูง ที่ซอกหินลึก ต้นสนไซเปรสจะเกาะเกี่ยวราก แขวนต้นและกิ่งใบสวยงาม ประดับอยู่ทั่วไป
นำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  *ชวนชิมบุบเฟ่ BBQ หมูเกาหลี
พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS หรือ SPRING HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่     ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-หุ่นขี้ผึ้ง-บัวหิมะ-หวังฝูจิ่ง
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก
13.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง ตั้งแต่จนยุคเริ่มต้นถึงสิ้นสุดราชวงศ์  เล่าเรื่องราวโดยใช้หุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าตัวคนจริงที่แสดงไว้ในห้องทั้งหมด 26 ห้อง  
แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “บัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง แล้วเดินทางกลับตัวเมืองปักกิ่ง
19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร    ** ชวนชิมสุกี้มองโกล น้ำจิ้มไทยสูตรเด็ด
ส่งท่านช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง”
พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS หรือ SPRING HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    ปักกิ่ง–พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดลามะ-ร้านผ้าไหม-THE PLACE
06.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน     ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู     ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน
แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
11.30 น.    รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมวัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ ของล้ำค่าในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ ซึ่งเป็นวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อด้วยไม้ทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ำหนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
แวะร้านผ้าไหมให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพ
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  ** ชวนชิมเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ
นำชมย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย  "The Place" 世贸天阶 ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก   
พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS หรือ SPRING HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่หก    ประตูชัย-ผ่านสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย-สุวรรณภูมิ
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร)
นำท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย
12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย  เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น
*** เดินทางสู่สนามบิน
19.40 น.    เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CA-979 (มีบริการอาหารเย็นบนเครื่องบิน)
23.45 น.    เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

 ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line