ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
 

ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. 59- ม.ค. 60 HAPPY HONG KONG GROUP 3Days2Nights ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-พระใหญ่ (14)(EK)

 

**เมนูพิเศษ!!!! ซีฟู๊ด เหลหยู่หมุ่น**

 
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. 59- ม.ค. 60 HAPPY HONG KONG GROUP
3D2Nฮ่องกง-กระเช้านองปิง-พระใหญ่  (14)(EK)
 
**เมนูพิเศษ!!!! ซีฟู๊ด เหลหยู่หมุ่น**
 
 
กำหนดการเดินทาง
10-12 ธันวาคม 2559(วันรัฐธรรมนูญ) (20,900)
17-19 ธันวาคม 2559 (17,900)
7-9, 14-16, 21-23มกราคม 2560 (16,900)
 
วันแรก สุวรรณภูมิฮ่องกง  (อาหารค่ำ)        
10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ แถว T  ประตู 9
14.05 น. เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์  เที่ยวบินที่ EK384 นำท่านเหิรฟ้าสู่ฮ่องกง   บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
18.05  น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า(TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก   
ที่พัก : PANDA HOTEL หรือ เทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร
อิสระช่วงค่ำ (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม) ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยว สัมผัส กับสีสัน ยามค่ำคืนของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น อ่าววิคตอเรีย จุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก  เมื่อถึงเวลาสมควร (ประมาณ 20.00 น.) ชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด”  ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนำกว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านั้น
 
วันที่สอง แถมฟรีซิตี้ทัวร์  >> หวังต้าเซียนวัดกังหันร้านหยก & จิวเวลลี่กระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่ ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เล็ต  (อาหารเช้า/กลางวัน ซีฟู้ด เหลหยู่หมุ่น)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคาร
        •  วัดแชกงหมิว : นมัสการกังหันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าจะสามารถหมุนพัดพาความโชคร้ายออกไปและพัดพาความโชคดีเข้ามาสู่ตัวเรา 
        •  วัดหวังต้าเซียน : นมัสการเทพเจ้าแห่งสุขภาพที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าใครได้มานมัสการเทพเจ้าวัดนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปี 
        •  โรงงานจิวเวลลี่ TSL : เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลลี่ที่ได้รับรางวัล ออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหันแชกงหมิว นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคล
        •  ศูนย์หยกและสมุนไพร : ชมวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร Fairmoon Seafood เมนูพิเศษ!!! ซีฟู๊ดเหลหยู่หมุ่น
กุ้งทะเลลวก, ปลาทะเลนึ่งซีอิ๊ว, เป๋าฮื้อนึ่งซีอิ๊ว, ปลาหมึกทอดพริกกระเทียม, กุ้งมังกรอบเนย,   หอยเชลล์นึ่งกระเทียม-วุ้นเส้น, กระดูกหมูผัดเปรี้ยวหวาน, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปทะเล, ข้าวสวย, ผลไม้และน้ำอัดลม (เมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
หลังจากอาหารกลางวัน  นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา
        •  หมู่บ้านนองปิง + กระเช้าเคเบิลคาร์ + วัดโป่หลิน : นั่งเคเบิลคาร์ นมัสการหลวงพ่อโต วัดโป่หลิน เพื่อความเป็นสิริมงคล
        •  ซิตี้เกต เอาท์เล็ต : ช้อปปิ้งศูนย์สินค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง พร้อมเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ตามอัธยาศัย
                    (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)  ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก 
                  ที่พัก : PANDA HOTEL หรือ เทียบเท่า
        กรณีไม่เดินทางตามโปรแกรมวันที่ 2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 300 HKD
 
วันที่สาม ฮ่องกงสุวรรณภูมิ (อาหารเช้า)
เช้า รับประทานอาหารเช้าภัตตาคาร    
             อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, ม่งก๊ก, เซ็นทรัล, DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น
หรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่ม  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  รวมรถรับส่ง
ผู้ใหญ่  3,000 บาท  / เด็ก อายุ 3-11 ปี  ราคา  2,500 บาท
  (อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย)  จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.50 น. เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ EK385
23.45 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม


ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line