ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย
 

ทัวร์จางเจียเจี้ย -เฟิงหวาง-เกาะส้ม-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน(0217)(CZ)

 

ฉางซา–เมืองโบราณเฟิ่งหวาง-เฟิ่งหวาง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง–บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน–จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน–ทางเดินกระจก-ประตูสวรรค์–ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-เกาะส้ม-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน(02)(CZ)
* บริการด้วยรถโค้ช VIP เบาะที่นั่งกว้างใหญ่ 2+1/แถว *
        * บริการฟรี WIFI บนรถ *
เดินทาง  
9 ก.พ. /9 มี.ค. 60 (23,900.-)
   * ไม่แจกกระเป๋า* ไม่มีราคาเด็ก
 
ฉางซา–เมืองโบราณเฟิ่งหวาง-เฟิ่งหวาง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง–บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน–จางเจียเจี้ย
เขาเทียนเหมินซาน–ทางเดินกระจก-ประตูสวรรค์–ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว  
ภาพเขียน 10 ลี้-ร้านหยก-เขาอวตาร-เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว-ถนนคนเดินซีปู้เจีย  
 
วันแรก กรุงเทพฯ–ฉางซา–เมืองโบราณเฟิ่งหวาง ** วันนี้เดินทางไกล
04.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 
06.40 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา  โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 606
11.00 น.     ถึง“ฉางซา” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000 ปี  ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง (5 ชั่วโมง) ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียวกว่า 20 สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง  ท่านยังได้ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเมืองสร้างขึ้นด้วยหินมีชื่อว่า  “หวงซือเฉียวกู่เฉิง”  เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอ มีจุดเด่น คือ กำแพงโบราณซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่ได้รับความนิยมและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัติของท่านเสิ่นฉงเหวินทำให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
เฟิ่งหวางยามค่ำ ชมเขตเมืองเก่า บรรยากาศยามค่ำที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบาร์ที่คึกคักริมแม่น้ำถัว ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินค้า HANDMADE ทำเองกับมือ มีเสื้อยืด รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันจะๆ มีเสื้อผ้าพื้นเมืองปักลาย และของพื้นเมือง ต่างๆ ฯลฯ
พักที่ JIANGTIAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง เฟิ่งหวาง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง–บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน–จางเจียเจี้ย
05.00 น. เฉพาะท่านที่สนใจ ** นัดตื่นเช้าเพื่อไปรอชมแสงแรก ของเมืองโบราณเฟิ่งหวาง นำท่านสู่สะพาน "หนานหัวเหมิน" ที่ครอบคลุมจุดชมวิวสำคัญของเมืองเฟิ่งหวางไว้ เช่น แม่น้ำถัวเจียง สะพาน 3 ระดับ  1. สะพานกระโดดหิน 2. สะพานลมฝน 3. สะพานสายรุ้ง ชมบ้านโบราณริมน้ำที่เรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำ   ชมแสงอาทิตย์แรกยามรุ่งอรุณ อากาศในวันนี้อาจเป็นใจหรือไม่เป็นใจ ท่านต้องเสี่ยงใจและเสี่ยงโชค แต่ถ้าวันนี้เป็นวันของเรา ท่านจะอิ่มเอมที่เห็นแสงสีทองค่อยๆ สาดส่องฉาดฉายพ้นขอบขุนเขาเข้าไล้อาบหมู่บ้านและลำน้ำ สวยจริงๆ ขอบอก (รายการนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 นำชมเมืองโบราณเฟิ่งหวาง เฟิ่งหวางมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวางกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง  เข้าชม บ้านกวีสมัยราชวงศ์ชิง “เสิ่นฉงเหวิน” เป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน  ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน ได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว  ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวาง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ  นำท่านนั่งเรือแจว ชมบ้านเรือนริมน้ำและชมเจดีย์ว่านหมิง 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่จางเจียเจี้ย (3.5 ชั่วโมง-ทางด่วน) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264  ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี  ค.ศ.  1982  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. เขตวนอุทยานแห่งชาติ 2. หุบเขาซูยี่ 3. ภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่นี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงาม จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO ระหว่างทางรถจะวิ่งข้าม สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว Aizhai Bridge เป็นสะพานแขวนข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจี๋โสว่ประมาณ 20 กิโลเมตร ตัวสะพานตั้งอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 330 เมตร เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012   ช่วงที่เป็นสะพานแขวนสร้างโดยไม่มีตอม่อ ตัวสะพานมีความยาว 1,176 เมตร ข้ามผ่านหุบเขาที่อยู่ใกล้ๆ ตำบลอ่ายจ้าย ที่มีแม่น้ำเต๋อห่างเหอไหลผ่านกลางหุบเขา นับว่าเป็นวิวทิวทัศน์อันแสนงดงามตระการตา   
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
พักที่  YICHEN INTERNATION HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม เขาเทียนเหมินซาน–ทางเดินกระจก-ประตูสวรรค์–ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว  
เช้า รับประทานอาหารโรงแรม  
  (ผู้เดินทางรับทราบว่าความเสี่ยงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆหากขึ้นเขาเทียนเหมินซานไม่ได้ บริษัทรับผิดชอบเพียง คืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ)
07.00 น.  เดินทางสู่เทียนเหมินซาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซานเดิม เป็นชื่อถ้ำ ตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วยในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมี ชื่อเสียง เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยม ใน การบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจากระดับน้ำทะเล มี พื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับ ร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน พัฒนา พื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
เส้นทาง A นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” โดยใช้เวลา 40 นาที ระหว่างทางท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ท่านจะได้เห็นเส้นทางขึ้นเขาที่มี โค้งถึง 99 โค้ง นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจก ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร *** สร้างเสร็จแล้วใหม่ล่าสุดบันไดเลื่อนลอยฟ้า ความยาว 12 ช่วงละประมาณ 70 เมตร สร้างขนาบกับช่องเขาและยอดเขาเทียนเหมินซาน  นำท่านลง บันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมิน ซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์ เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร จากนั้นนั่งรถของการท่องเที่ยวท้องถิ่นกลับลงมาที่เชิงเขา ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร
หมายเหตุ การเที่ยวเทียนเหมินซานอาจมีการสลับเส้นทาง โดยเปลี่ยนเป็น เส้นทาง B (ขึ้นรถ-บันไดเลื่อนขา ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า) ซึ่งเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้ตัดสินใจ ในกรณีที่คิวนักท่องเที่ยวเ ข้าคิวยาวมากจนเกินไป
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน (ภาพเขียนทราย)  สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ด ทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและคำชมมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก  เดินทางสู่ร้านชา ชิมชาอวู่หลงและชาผู่เอ๋อ ซึ่งเป็นชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
18.00 น. รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
 นำท่านไปชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิต โลด แล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็น ภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยน ร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจ ใน ความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่ม ตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรัก จนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่ และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี
โปรดทราบ เนื่องจาก โชว์ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX  เป็นการแสดงกลางแจ้ง ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนมีนาคมของปีถัดไป อากาศหนาว เย็นจัด จะมีการประกาศหยุดการแสดงชั่วคราวทุกปี หากมีการปิดการแสดงไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆทำให้เข้าชมไม่ได้ ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุด MISTY RAIN ZHANGJIAJIE โชว์ สายฝนในม่านหมอก ทดแทนให้ หากไม่สามารถชมโชว์สายฝนในม่านหมอกได้ จะจัดโชว์ชุด 魅力湘西表演 มนต์เสน่ห์ตะวันตก ทดแทนให้เท่านั้น และจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สี่ ภาพเขียน 10 ลี้-ร้านหยก-เขาอวตาร-เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว-ถนนคนเดินซีปู้เจีย 
เช้า รับประทานอาหารโรงแรม
 นำชมทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียง รายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน (รวมรถไฟฟ้าเล็ก)
 นำชมหยกจีนของล้ำค่าที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณและความกล้าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยและมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านเลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก    
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
หมายเหตุ (ผู้เดินทางรับทราบว่าความเสี่ยงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆ หากขึ้นเขาเทียนจื่อซานไม่ได้ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการ)
นำท่านขึ้นลิฟท์แก้ว สู่ภูเขาเทียนจื่อซาน หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า เทียนจื่อซานมีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีลำห้วยลึกและมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆ นำท่านสู่จุดชมวิวบนเขาเพื่อชมความงามของเขาเจ้าฟ้า นำชมเทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง สูง 326 เมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร
 อิสระเดินเล่นย่อยอาหาร และช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่ถนนคนเดิน XIBUJIA (ซีปู้เจีย
  พักที่  JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า ถ้ำวังมังกรเหลือง–ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-ฉางซา  ** วันนี้เดินทางไกล 
เช้า รับประทานอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำ แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียง เดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นำท่านล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชม ประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตา มากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ ฯลฯ
นำท่านไปผ่อน คลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าและแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน ที่ศูนย์วิจัยทางการ แพทย์แผนโบราณ ฟัง เรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แวะร้านผ้าไหม ชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา (4 ชั่วโมง) ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉินราชสำนักได้สั่งการให้มีการจัดตั้งเขตฉางซาเป็นลักษณะเขตการปกครอง  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
พักที่  DOLTON GRAND SOURCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก ฉางซา–พิพิธภัณฑ์บันทึกไม้ไผ่-เกาะส้ม-ช้อบปิ้งหวงซิงลู่-สุวรรณภูมิ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 เข้าชมมหาสมบัติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (ไม่มีค่าบัตรผ่านประตู/ปิดทุกวันอังคาร) พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ฉางซาเจี่ยนตู๋ ฉางซามีการขุดพบแผ่นบันทึกไม้ไผ่และแผ่นไม้ซานมู่ อายุเก่าแก่ราว 1700-3700 ปี ได้รวบรวมจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ CHANGSHA JIANDU MUSEUM เมื่อราวปี ค.ศ. 1993 ได้มีการขุดพบบันทึกไม้ไผ่ในยุคซีฮั่นฉางซากั๋วหวังโฮ่ว (206 ก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 25) ที่สุสานราชินียวี่หยาง ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 มีการขุดพบแผ่นบันทึกไม้ไผ่ในสมัยซุนหวู่ (สามก๊ก ค.ศ. 220-280) ที่ฉางซาเจ๋าหม่าโหลว และในปี ค.ศ. 2003 ขุดพบแผ่นบันทึกไม้ไผ่สมัยซีฮั่นเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก 
ชมบันทึกไม้ไผ่ สมัยซุนหวู่ ที่เขียนลงบนชิ้นไม้ไผ่เรียวยาว ข้อความในไม้ไผ่เมื่อกว่า 1700 ปีก่อน แสดงถึงทะเบียนราษฎร์ แสดง ชื่อ แซ่ เพศ อายุ ตำแหน่งในบ้าน ตำหนิ และจำนวนคนในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีบันทึกประเภทบุคคล เช่น “ลี่หมิงปู้” คือบุคคลธรรมดาและข้าราชการ “ซื่อจั่วปู้” คือชื่อขุนนางระดับสูง “ฟั่นโจวเหรินหมิงปู้” คือชื่อบุคคลต้องโทษ นักโทษ ผู้หนีโทษ
 ชมบันทึกไม้ซานมู่แผ่นใหญ่ สมัยซุนหวู่ เป็นบันทึกระดับหมู่บ้านหรือตำบล มีข้อความแสดงถึงจำนวนที่ดิน ชื่อผู้ครอบครอง ขนาดกว้าง-ยาวของที่ดิน เวลาจัดส่งภาษี ชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บภาษี
 ชมบันทึกไม้ซานมู่แผ่นใหญ่ สมัยซุนหวู่ เป็นบันทึกในระดับจังหวัด มีข้อความแสดงถึงบัญชีคงคลัง จังหวัด ระบุ จำนวนสิ่งของ เงิน ทอง ข้าว ฯลฯ 
ชมบันทึกแผ่นไม้ สมัยซีฮั่นฉางซากั๋วหวังโฮ่ว เป็นแผ่นไม้ที่ได้รับพระราชทานจากฮ่องเต้ ขุดพบใน สุสานราชินียวี่ หยาง
นอกจากบันทึกไผ่แล้ว ท่านจะได้ชมวัตถุโบราณที่คงคุณค่าอีกหลายชิ้น เช่น “จู้” เครื่องดนตรีโบราณที่ เป็นต้นแบบของเครื่องดนตรี “กู่เจิง” ที่หลายท่านรู้จักดี และหยกลายตุ่ม “วอหลุน” และหน้ากากบรอนซ์ “หยินเหลยขลุ๋ยหลง” ที่สร้างขึ้นในสมัยซางเฉา ที่มีอายุราว 3,700 ปี ฯลฯ
นำท่านชมเกาะส้ม สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซา นำท่านนั่งรถแบตตารี่ ชมวิว ชมหินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ปี
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
 อิสระช้อบปิ้งบนถนนคนเดินหวงซิง เลือกซื้อของที่ระลึก ถูกใจ
16.00 น. ได้เวลานัดหมาย เดินทางไปสนามบิน
19.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ 
เที่ยวบินที่ CZ605 (มีบริการอาหาร เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
21.30 น. เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพ


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line