ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
 

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2018-นั่งกระเช้า Panorama ชมวิวทะเลสาบหมู่บ้านวัฒนธรรมและส่วนสนุก 9 ชนเผ่า-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” -นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลลาปสุริยันจันทรา 4 วัน 3

 

เมนู สุกี้ชาบู ชาบู ไตล์ไต้หวัน/เมนู ปลาประธานาธิบดี/เมนู พระกระโดดกำแพง/เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา/อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดปักกิ่ง/เมนูอาหารจีนพื้นเมือง+ขาปูอลาสก้า

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018

#ทัวร์ไต้หว้ันสงกรานต์2561

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์คุณภาพดี

#เที่ยวไต้หวัน

#ทัวร์ไต้หวัน

 

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2018-นั่งกระเช้า Panorama ชมวิวทะเลสาบหมู่บ้านวัฒนธรรมและส่วนสนุก 9 ชนเผ่า-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” -นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลลาปสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

เมนู สุกี้ชาบู ชาบู ไตล์ไต้หวัน/เมนู ปลาประธานาธิบดี/เมนู พระกระโดดกำแพง/เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา/อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดปักกิ่ง/เมนูอาหารจีนพื้นเมือง+ขาปูอลาสก้า

กำหนดวันเดินทาง 14-17 เมษายน 2561 ราคา 30,900  ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)

 

วันแรก                   วัน เสาร์ที่ 14 เม.ย. 61              กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง- ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
05.30 น.    พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES  เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
08.35 น.    นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่
 CI 838 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง)
13.15 น.    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ (บริการอาหารว่าง ชานมไข่มุก+ ขนมเค้ก)  
 จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน  จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆเครื่องถมของจีน เหมาะกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะเป็นอย่างมาก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์เร็วด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษพระกระโดดกำแพง
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก TAO GARDEN  HOTEL 4* หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน


วันที่สอง         วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 61 เมืองไถจง-เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิว
เช้า    รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พักหลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่ง รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุก เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุกกัน  อย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ  เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มชิงจิ้ง เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก SWEDEN HOLIDAY  3+*  หรือ เทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก 1 ใบ สำหรับพักค้างคืนโรงแรม บนเขา)  

 
วันที่สาม   วันจันทร์ที่ 16 เม.ย. 61     ฟาร์มแกะชิงจิ้ง+CINGJING SKYWALK-ชิมชาอู่หลง- หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ระดับ5ดาว ภายในห้องพัก
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ( Foggy Eden )ให้ท่านได้ชมความงามของฟาร์มและใกล้ชิดธรรมชาติที่น่ารื่นรมย์ บรรยายกาสที่เงียบสงบและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ที่นี่จึงได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” ภายในฟาร์มมีการปลูกผลไม้เมืองหนาวมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางชม CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)ที่มีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลเพื่อให้ทุกท่านได้เดินชมภาพบรรยากาศ และสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม จากนั้นนำท่านแวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดี ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษสุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านสายรุ้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไถจง เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักทหาร แต่ภายหลังกลายเป็นที่อยู่อย่างถาวรและมีแต่ความเงียบเหงา ทำให้ต่อมา นายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่จึงได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามและยังสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาด ที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์ นก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นถนนคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  เมนูพิเศษสเต็กจานร้อน+สลัดบาร์
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  FRESH FIELDS 5* แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก

วันที่สี่  วันอังคารที่ 17 เม.ย61  ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmeticshop-ศูนย์สร้อยGermanium- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป  เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ   ของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน นำท่าน ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/  
 น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ชมศูนย์ Germanium ซึ่งเป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ Onitsuka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันจะมีราคาถูกกว่า  ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
เย็นรับประทานอาหารเย็น   ณ ร้านอาหาร อาหารจีนพื้นเมือง เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า
23.00 น.    ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837
02.00+1 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line