ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
 

ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไถจง-อ่าวซือจือ เป็นอ่าวที่สวยงามทางตอนใต้ของไต้หวัน 5วัน4คืน/10

 

วัดฝอกวงซาน ซึ่ง เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจำภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์

#ทัวร์ไต้หวัน

#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

 

ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไถจง-อ่าวซือจือ เป็นอ่าวที่สวยงามทางตอนใต้ของไต้หวัน 5วัน4คืน

วัวัดฝอกวงซาน ซึ่ง เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจำภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์

แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / อาหารพิเศษ / การันตีคุณภาพ

กำหนดการเดินทาง 23-27 ก.พ. 18 2-6 มี.ค. 18 ราคา 22,999 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
 
06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
08.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 838 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง)  
13.00 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ รอรับ นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508  เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวันภายในตัวอาคารมี ลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศเป็นอย่างดี 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกำแพง
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN  3.5*  หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง    Cosmetic shop-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ร้านเครื่องสำอางค์ ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม จากนั้น นำท่านเดินทางไป ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่านนมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋งที่วัดเสวียนกวง   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ให้ท่านชมทัศนยภาพระหว่างสองข้างทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
จากนั้น นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก EVER DELIGHTFUL BUSINESS HOTEL 3* หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน 
 
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี – ชิมชาอู่หลง – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้ชมสวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ซึ่งเป็นชาบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองเจียอี้และเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้า ร้านอาหารครบครัน  อาหารที่ขึ้นชื่อของลิ้วเหอไนท์มาร์เก็ตคือข้าวมันไก่สไตล์ไต้หวัน อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน จนถึงเวลานัดพบ  
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  DEL TON HOTEL 4*   หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน 
 
วันที่สี่    เกาสง-ศูนย์ Germanium-วัดฝอกวงซาน-Eda Outlet-ร้านขนมพายสับปะรด 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองเกาสง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของไต้หวัน  เป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าเรือส่งขนสินค้า ใหญ่ติดอันดับโลก นำท่านชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดฝอกวงซาน ซึ่ง เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจำภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ที่สามารถบรรจุศาสนิกชนได้ถึง 1,000 คน ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปอีก 480 องค์ ซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้สักการะขอพรได้  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไป Eda Outletmall ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการช้อปสินค้ากับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื้นที่กว่า 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า 300 แบรนด์ , อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren และอื่นๆ เพื่อให้คุณได้ซื้อสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆอิสระให้ทุกท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย    จากนั้นนำท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร มนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
 จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  DEL TON HOTEL 4*   หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน 
 
วันที่ห้า        อ่าวซือจือ – สถานีรถไฟ Formosa Boulevard - กรุงเทพ 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่อ่าวซือจือ เป็นอ่าวที่สวยงามทางตอนไต้ของไต้หวัน ล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่มีความสวยงาม  จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟ Formosa Boulevard ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ถูกจัดให้ความสวยงามติดอันดับโลก เป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดม 30 เมตร ทำให้แสงธรรมชาติสามารถส่องผ่านเข้ามาทั่วภายในบริเวณอาคาร โดมกระจกสีออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดธาตุทั้งสี่ของธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟและด้วยประติมากรรมนี้เอง ที่ทำให้สถานีรถไฟเกาสง ติดอันดับ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก
เที่ยง รับประทานอาหารหลางวัน ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางถึงสนามบินเกาสง เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
14.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน
 CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 839
17.05 น. ถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line