ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
 

ทัวร์ไต้หวันสงกราต์ 2560 ...ไต้หวัน ฟู่ฟ่า **อาบน้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว**- อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านเก้าชนเผ่า - นั่งกระเช้าชมวิว - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่

 

เมนูพิเศษ / เสต็กจานร้อนพร้อมบาร์สลัด/เมนูปลาประธานาธิบดี/ เมนูเป็ดปักกิ่ง/เสี่ยวหลงเปา / (อาหารว่าง ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก)

 

ทัวร์ไต้หวันสงกราต์ 2560 ...ไต้หวัน ฟู่ฟ่า **อาบน้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว**- อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านเก้าชนเผ่า - นั่งกระเช้าชมวิว - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึก101 รวมบัตรขึ้น

เดินทางวันที่ 13 - 17 เมษายน 2560 ราคา 35,900 บาท free wifi บนรถ

เมนูพิเศษ / เสต็กจานร้อนพร้อมบาร์สลัด/เมนูปลาประธานาธิบดี/ เมนูเป็ดปักกิ่ง/เสี่ยวหลงเปา / (อาหารว่าง ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก)

วันที่แรก    สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-แช่น้ำแร่ 5 ดาวแบบส่วนตัวในห้องพัก
08.30    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
11.00    นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 834
                     (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.55    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับ เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน เพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  FRESH FIELDS HOTEL 5* แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก


วันที่สอง          เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
เช้า        รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางออกจากเมืองเถาหยวน สู่เมืองเจียอี้ที่เป็นเมืองใหญ่ของภาคกลางของไต้หวัน และยังเป็นเมืองที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ที่อยู่บนภูเข้าสูงอันยิ่งใหญ่
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยงห้องอาหาร เป็นอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านนั่งรถขึ้นไปยังจุดเดินเท้าของ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นำท่านเที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านเดินชมธรรมชาติภายในอันสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินมาถึงสถานีรถไฟเซินมู่ เพื่อให้ท่านได้ นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นแวะชิมชาอู่หลงพันธ์ดี ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อ และมีคุณภาพของไต้หวัน  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางลงจากเขาอาหลีซาน เพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองเจียอี้
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ  เมนูพิเศษ สเต็กจานร้อนพร้อมบาร์สลัด
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  MAISON DE CHINE CHIAYI 4* หรือเทียบเท่า
 

วันที่สาม        ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านวัฒนธรรมและสวนสนุกเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าชมวิว
เช้า        รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965  นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่านสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า จากนั้นให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุก เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุกกัน  อย่างเต็มอิ่ม  จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ
  ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ  เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก MOVING STAR HOTEL 4*หรือเทียบเท่า
 

วันที่สี่            เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ GERMANIUM-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
                     -ตลาดซีเหมินติง

เช้า        รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อนท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน  
จากนั้นนำท่าน ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน   เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
นำท่านสัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ่นที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้าร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย จากนั้นเดินทางไปยัง อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่แหล่งช้อปปิ้งศูนย์รวมวัยรุ่นที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุด  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ  เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  FULLONG SHENKENG  HOTEL 4*+ หรือเทียบเท่า
 

วันที่ห้า            ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)- เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า        รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
หลังทานอาหารนำท่านเดินทางไป ตึกไทเป 101 เพื่อให้ท่านได้ขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์ที่ เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที
        (อาหารว่าง ชานมไข่มุก+ขนมเค้ก)
10.00        นำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
13.50    ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 835
                     (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)    
16.00    ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวัสดิภาพ
 ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line