ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
 

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2560..ทัวร์ไต้หวันฮิฮ้า-ไทเป-อาลีซาน-สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า-จิ๋วเฟิ่น-เหย่หลิว-เที่ยวไฮไลน์ทุกที่ 5 วัน 4 คืน (CI)**แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก**

 

เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า/ เสต็กจานร้อนพร้อมบาร์สล/อาหารจีนพื้นเมือง/ สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน/ พระกระโดดกำแพง/ กุ้งมังกรซีฟู้ด/เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อไต้หวัน

 

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2560..ทัวร์ไต้หวันฮิฮ้า-ไทเป-อาลีซาน-สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า-จิ๋วเฟิ่น-เหย่หลิว-เที่ยวไฮไลน์ทุกที่  5 วัน 4 คืน (CI)**แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก**

เดินทางวันที่ 13 - 17 เมษายน 2560 ราคา 36,900 / free wifi บนรถ

เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า/ เสต็กจานร้อนพร้อมบาร์สล/อาหารจีนพื้นเมือง/ สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน/ พระกระโดดกำแพงกุ้งมังกรซีฟู้ด/เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อไต้หวัน

 

วันแรก        กรุงเทพฯสนามบินเถาหยวนไทเป
15.00    พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง
17.50    นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 836 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ระหว่างการเดินทาง
22.20    ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ ( WIFI บนรถ )
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TAO GARDEN HOTEL 4*หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง    เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กระเช้าชมวิว-แช่น้ำแร่ 5 ดาวแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
เช้า        รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่  เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน  ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติและทัศนียภาพของไต้หวันตลอดสองข้างทางที่รถวิ่งผ่าน  เมืองไถจง เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรม  ทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน นำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหารนำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นำท่านสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า จากนั้นให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุก เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุกกัน  อย่างเต็มอิ่มนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ  เมนูพิเศษ สุกี้-ชาบู เชียนเย่
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก FRESH FIELDS  5*  หรือเทียบเท่า แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม          เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ชิมชาอู่หลง
เช้า        รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้ง ของอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ที่มีภูเขาสูงจำนวนมาก ให้ท่านชมบบรยากาศภูเขาสูงและธรรมชาติ ตลอดสองข้างทาง
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยงห้องอาหาร เป็นอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านนั่งรถขึ้นไปยังจุดเดินเท้าของ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นำท่านเที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านเดินชมธรรมชาติภายในอันสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินมาถึงสถานีรถไฟเซินมู่ เพื่อให้ท่านได้ นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นแวะชิมชาอู่หลงพันธ์ดี ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อ และมีคุณภาพของไต้หวัน  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางลงจากเขาอาหลีซาน เพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองเจียอี้
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ  เมนูพิเศษ เสต็กจานร้อนพร้อมบาร์สลัด
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  MAISON DE CHINE CHIAYI  4* หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน
ผ่อน
 

วันที่สี่           ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ germanium – พิพิธภัณฑ์กู้กง – DUTY FREE –ตึกไทเป 101(รวม
                      บัตรขึ้นตึกชั้น 89 )


 เช้า        รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน นำท่านชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
หลังรับประทานอาหาร นำชมพิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน  จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลาม จากนั้น ช้อปปิ้งสินค้าร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป  ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89 )ให้ท่านได้ขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์ที่ เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว1,010 เมตรต่อนาที
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FULLON SHENKENG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า             หมู่บ้านจิ่วเฟิ้นอุทยานเหย๋หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติงสนามบินเถา
                       หยวน-กรุงเทพฯ

เช้า        รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหาร นำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลก
- 5 -
ตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ กุ้งมังกรซีฟู้ด
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุด  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เมื่อช้อปปิ้งจุใจ ถึงเวลานัดหมายเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า
21.00        นำทุกท่านเดินทาง สู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระระหว่างทาง
23.00        ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่  CI 837
02.00+1        ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line