ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์   ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น
 - ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

 

ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
 

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL PINK MOSS & WISTERIA 6D 4N สายการบินไทย (08)

 

"ชมดอกพิงค์มอส+ดอกวิสทีเรีย, อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปู"

 


อันอันแทรเวล ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย
สู่เมืองเกียวโต นาโงย่า ชิสึโอกะ โตเกียว โทชิงิ


เกียวโต     วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ฟูชิมิอินาริ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
นาโงย่า    ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ
ชิสึโอกะ    ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น, ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ณ ภูเขาไฟฟูจิ, ชมความสวยงามเกินบรรยายของ ทุ่งดอกพิงค์มอส
ฮาโกเน่        หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน
โตเกียว    นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ และ ไดเวอร์ซิตี้
โทชิงิ    ชมเทศกาล ดอกฟูจิ หรือ ดอกวิสทีเรีย ซึ่งหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ณ สวนอะชิคางะ และช้อปปิ้งที่ ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท

 
กำหนดการเดินทาง    02-07 พ.ค. / 05-10 พ.ค. / 06-11 พ.ค. 2560

             
วันแรก        กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ
20.30 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
23.30 น.     เหิรฟ้าสู่ “สนามบินคันไซ” ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง    สนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโงย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ   
07.00 น.     เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในช่วงเวลากว่าพันปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทัย นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอน ตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว โดยใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปีมาแล้ว ซึ่งมากกว่ากรุงเกียวโต เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง, นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก มั่งคั่งร่ำรวย สายสอง ประสบความสำเร็จ, สายสาม สุขภาพแข็งแรง  จากนั้นเดินตามทางเพื่อ สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิด และกระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยตัวแป้งที่เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็นไส้สตอบรอรี่  ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้จังหวัดชิชูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอส ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที่บริการความรื่นเริงของชาวอาทิตย์อุทัยมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของตุ๊กตาเกียวโต ซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝาก ของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1,000 เยน), พัดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์ จาก HANDMADE ซึ่งมีหลากสีหลายสไตล์ทั้งร้าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้าและกระดาษญี่ปุ่น ที่นิยมนำมาห่อของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ประณีตและบรรจง เป็นพิเศษ, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น กาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด
เที่ยง                 รับประทารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสพ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอกที่มีจำนวนมากมาย แล้วนำท่านชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาเรียงรายกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา จากนั้นเดินทางสู่ นาโงย่า เพื่อนำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนาโงย่า ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ    อิสระอาหารอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NAGOYA SUNROUTE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม    นาโงย่า - ทะเลสาบฮามาน่ะ - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น และยังเป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านสู่ ทุ่งดอกชิบะซากุระ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดอกพิงค์มอส ชมความสวยงามเกินบรรยายของดอกไม้พันธ์เล็กที่มีขนาดประมาณ 1.5 ซม มีทั้งสีชมพู แดง ม่วง และ ขาว ซึ่งดอกชิบะซากุระ เป็นพันธุ์ที่มาจากอเมริกาเหนือ เรียกว่า Tweet มีลักษณะคล้ายกับดอกซากุระ แต่บานและออกดอกบนพื้นดิน จึงเป็นที่มาของชื่อ Shiba (พื้นดิน) + Zakura (ซากุระ) ส่วนชื่อที่ต้องเขียนเป็นตัว Z เพราะเป็นการเปลี่ยนเสียงตามภาษาญี่ปุ่น ดอกชิบะซากุระจะชอบอยู่บนดินที่ระบายน้ำได้ดีและมีแดดส่องอย่างทั่วถึง และนิยมปลูกบนกำแพงหินหรือที่ลาดชันเป็นลักษณะคล้าย slope ซึ่งเป็นเสน่ห์ของสวนที่ปลูกดอกไม้ชนิดนี้ จากนั้นเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากที่ราบสู่บนยอดปากปล่องเขาด้วยความสูง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NEW STAR หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด ***
                         จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้  
 ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่        ยามานากะโกะ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - มาคูฮาริ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังคุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ให้ท่านได้ลิ้มลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถัน โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัม ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย เช่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่น โคมไฟ ฯลฯจากนั้นนำท่านสู่ ย่านชินจูกุ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ฯลฯ
ค่ำ    อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ มาคูฮาริ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม APA MAKUHARI หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า        มาคูฮาริ - โทชิงิ - สวนดอกไม้อะชิคางะ (ชมดอกวิสทีเรีย) - ช้อปปิ้งซาโนะ เอาท์เลท
         โตเกียว - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - มาคูฮาริ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดโทชิงิ เพื่อนำท่านเข้าชม สวนดอกไม้อะชิคางะ (Ashikaga Flower Park) สวนสาธารณะขนาด 20 เอเคอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของ ดอกฟูจิ (Fuji Flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย ซึ่งจะบานในช่วงระหว่างปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ดอกวิสทีเรีย เป็นไม้เถาที่มีกลิ่นหอมฟุ้ง มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย เช่น เกาหลี จีน ญี่ปุ่น รวมถึงทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา โดยวิสทีเรียมีประมาณ 10 สายพันธุ์ มีทั้งดอกสีขาว ชมพู ม่วงคราม รวมถึงพันธุ์ไฮเบิร์ดสีแดง นอกจากนี้แล้วภายในสวนยังมีดอกไม้และต้นไม้อื่นๆ ที่สวยงามไม่แพ้กันอีกด้วย
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ซึ่งเป็นสวรรค์ของนักช้อป โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มองหาสินค้าคุณภาพสูงในราคาสุดคุ้ม โดยมีร้านค้าตั้งอยู่ถึง 180 ร้าน ท่านจะพบกับร้านค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงทั้งในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ อีกทั้งร้านค้าบางร้านขายสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ โตเกียว อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันต่อในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ไดเวอร์ ซิตี้ ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน
ค่ำ        อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ มาคูฮาริ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม APA MAKUHARI หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก        มาคูฮาริ - อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือเดินทางด้วยตัวท่านเองสู่ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงแรม อาทิ ห้างอิออน ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนม ผลไม้ ฯลฯ หรือช้อปปิ้งที่ Mitsui Outlet Park
เที่ยง                อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  
ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17.25 น.    เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
21.55 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line